Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tortum Meslek Yüksekokulu

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA YAPILACAK SINAV UYGULAMA ESASLARI

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla azami süreleri sona erdiği (kayıt donduran öğrenciler hariç) için bahse konu madde kapsamında verilen haklardan yararlanacak öğrencilere (2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıtlı olanlar) yönelik yapılacak iş ve işlemler Atatürk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan hususlara bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

1-Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğuprograma ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıpyaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarınıazami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azamiyedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

2-Birinci fıkrada belirtilenazami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıföğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkıverilir. Busınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders içinüç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencileredört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkındanyararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkıtanınır.

3-Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde AGNO'ları 2,00'dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

4-İkinci ve üçüncüfıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve daha öncealınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara,üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenöğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

5-Sınırsız hak kullanmadurumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkıpayını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkıdışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

6-Derslere devamyükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınavyükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerinegetiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı vebirinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç derstenbaşarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, notortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da senekaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınavhakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmalarıhâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eğitim-öğretim yılı başında açacaklarısınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleribaşaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devamederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenimsüresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarındanhiçbir şekilde yararlanamazlar.

7-Sınava giriş şartlarını sağlayan ve sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile kayıtlı oldukları birimlere başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

8-Sınavlar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz okulu uygulamasının bitimini müteakiben 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders kayıtları başlamadan önce ilgili birimler tarafındanhazırlanacak ve ilan edilecek program dâhilinde yapılacaktır.