Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM
http://www.atauni.edu.tr/cevre-muhendisligi
Staj sürecinde izlenek yollar ile ilgili sunum bölüm sayfamıza eklenmiştir.
2019-05-27
4.Sınıf Öğrencilerimizin Sıfır Atık Projesi sunumu
2019-04-02
2018-19 Bahar Çevre Kimyası Lab II dersi deney ve grup dağılımları
2019-03-08
Tüm Duyurular

Bölüm Başkanının Mesajı

Günümüzde hava, su ve toprak gibi yerküreyi oluşturan üç temel unsurda hızla yayılan kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi, kaynağında kirliliğin durdurulması veya olumsuz etkilerin en aza indirilmesi açısından Çevre Mühendisliği Eğitiminin verilmesi ve Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Çevre Mühendisliği, çevre problemlerinin çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya koyan bir mühendislik dalı olarak; geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atıksuların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertarafı, halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması, toprak, su ve havada meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde ele alınması gibi teknolojik gelişmelerin etkisinin tespiti ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bölümümüz açıldığı yıldan itibaren, çevre mühendisliğinin gerek duyduğu tüm pratik ve teorik bilgiye sahip, çevre problemlerini teşhis edip çözebilecek, takım çalışmalarına yatkın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, içinde yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine önem veren, etik değerlere duyarlı, çevresi ile uyumlu ve kendisine verilen her türlü görevi üstün bir başarıyla yerine getirmeye çabalayan mühendisler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye de devam etmektedir. Açıldığı dönemden günümüze kadar yaklaşık 700’e yakın lisans mezunu veren bölümümüz, mezun öğrencileri ile gurur duymaktadır. Bölümümüz mezunları başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum gibi büyükşehir belediyeleri, Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası, Hıfzıssıhha Enstitüleri, çeşitli su ve atıksu arıtma konusunda çalışan özel şirketler olmak üzere çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilmişlerdir. Yine bölüm mezunu arkadaşlarımız ülkemizin çeşitli üniversitelerinde akademik çalışmalarda da bulunmaktadırlar. Halen Bölümümüzde yaklaşık yarısı ikinci öğretim olmak üzere 600’e yakın lisans öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Lisansüstü düzeyde ise 50’ye yakın öğrenci yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam etmektedir. Prof. Dr. Recep BONCUKÇUOĞLU

Tarihçe

  1985 yılında kurulan Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde, kurulduğu dönemde 1 Doç. Dr., 1 Öğretim Elemanı, 5 Araştırma görevlisi ve 1 Uzman personel bulunmaktaydı. 1986 yılından 1995 yılına kadar 1 Prof. Dr. ve 3 Yrd. Doç. Dr. ile akademik ve bilimsel faaliyetlerine devam eden Çevre Mühendisliği Bölümü, sonraki yıllarda eleman yönünden güçlenmiş ve bugün 9 Profesör, 4 Doç. Dr, 5 Dr.Öğr.Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi, 1 tekniker, 1 teknisyen ve 1 idari personel kadrosu ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Lisans Üstü eğitimde kullanılmak üzere 8 ayrı laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda çok çeşitli su ve atıksu analizleri yapılabilmekte ve çeşitli bilimsel araştırmalar sürdürülmektedir. Laboratuarlarımız hava, su ve toprak kirliliği parametrelerini analiz edecek klasik veya modern araştırma araç ve gereçleriyle donatılmış, ayrıca bir kısmı hazır ele alınmış,bir kısmı da araştırmacılarımız tarafından gelişitrilmiş çok çeşitli reaktörlerle güçlendirilmişitir. Bölümümüzde başta Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu ve TUBİTAK’dan alınan çeşitli projeler başarıyla yürütülmektedir.  

Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün Misyonu (Özgörevi) Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılmasının sağlanması; bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi ile çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda çalışmalar yaparak endüstri ve kamu sektörünün eleman ihtiyacını karşılayabilecek yüksek nitelikli Çevre Mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüzün Vizyonu (Özülküsü) • Mezunlarının bilgi ve becerileriyle bilim ve sanayi alanında tüm dünyada saygınlık kazanmış, iş hayatında başarılı mühendislerin yetiştiği, ulusal ve uluslararası düzeyde en yetenekli öğrencilerin tercih ettiği, • Kamu ve özel sektörde aranan çevre mühendislerinin yetiştiği, • Sanayi ve bilim çevrelerinin ilk başvurduğu nitelikli ve teknik personelin desteği ile özgün ve öncü araştırmaların yapıldığı, • Endüstri ile yakın işbirliği içinde Türkiye’nin rekabet gücünü artırmada katkıları olan AR-GE projeleri yürüten, uluslararası ortak araştırma programlarına katılan ve öncülük eden, disiplinler arası işbirliğinin ve takım çalışmalarının kurumsallaştığı, • Kaliteli eğitim ve araştırma için gerekli olan çağdaş teknolojiyle donanmış çevre mühendisliği laboratuarlarına sahip olan, • Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kurumları ile kendi çalışma konularında rekabet edebilen, • Uyguladığı sürekli gelişme ilkesi ile eğitim ve araştırma yapan evrensel niteliklerde bir Çevre Mühendisliği Bölümü olmaktır. Ayrıca bölümümüzün “Eğitim Amaçları” - Dünyadaki doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanan, ekosisteme ait kaynakları geri vermeye çalışan, insan sağlığı ve ekosisteme uyumlu çevre koşullarının oluşturulması konusunda bilinçli ve gerekli donanıma sahip, - Laboratuar çalışmalarında tecrübeli, deney tasarlayabilen, çevresel kirlenmenin boyutlarının belirlenmesinde çeşitli cihazları kullanabilen ve elde edilen sonuçları işleyip yorumlayabilen, - Lisans Eğitimi esnasında farklı disiplinlerden almış olduğu disiplinler arası dersler ve tasarım dersleri ile takım çalışmasında donanımlı, uyumlu, rekabetçi ve özgüveni olan, - Özel sektör ve Kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları alanlarda, teorik ve uygulama yönünden donanımlı, çevre problemlerine çözüm üretebilen niteliklere sahip, - Çevre Mevzuatına (Ç.E.D) hâkim, İş sağlığı ve İş güvenliği konularında bilgili ve etik anlayışına sahip, - Su ve Atıksu arıtım tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinin tasarımı, inşaat ve işletilmesi aşamalarında görev alıp projelendirme yapabilen, - Katı atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilmesi konusunda donanımlı, atıkların geri kazanılması ve projelendirilmesi aşamalarında görev alabilen, - Hava kirlenmesi ile ilgili ölçüm ve denetimleri yerine getirebilen, - Ülkemizde ve dünyadaki lisansüstü eğitim programlarına girebilecek gerekli donanıma sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu eğitim amaçları bölüm akademik kurulunda 08.06.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 04.01.2013 tarihinde bölüm web sayfasında yayınlanmıştır.