Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İlahiyat Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Tarihçe

Türkiye’de ilk ve ortaokullarda verilmekte olan din öğretimine öğretmen yetiştirme görevi ilk olarak 7 Ocak 1949 tarihinde kurulan ve 1949–1950 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine verilmiştir. Fakülte ilk yıllarında öğretmen yetiştirmeyi amaç edinmemekle birlikte ihtiyaçların somutlaşması sonucu 1972’den sonra öğretmen yetiştirmeye yönelik dersler programına almaya başlamıştır. 1980 yılında öğrencilerin din eğitimi formasyonunu etkili bir biçimde almaları için Fakülte bünyesinde “Din Eğitimi Kürsüsü” kurulmuştur. Bu kürsünün adı 1982’de Din Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak değişmiştir. Yüksek İslam Enstitülerinin aynı yıl İlahiyat Fakültesine dönüştürülmesiyle birlikte, İlahiyat Fakülteleri öğretmen yetiştiren kurumlar özelliğini kazanmış ve bu fakültelerin öğretmenlik formasyon derslerinin koordinesini de Din Eğitimi Anabilim dalları üstlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu, 1997–1998 öğretim yılından itibaren, temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasından sonra öğretmen yetiştiren kurumlarda yeniden düzenlemelere gitti. Bu düzenlemeler sonucunda İlahiyat Fakültesi programları geliştirilerek kurumlar yeniden yapılandırıldı. Yeniden yapılandırmanın temelinde YÖK’ün öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni düzenlemeleri bulunmaktaydı. İlahiyat Fakültelerinde ilköğretim aşamasındaki Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinin öğretmenlerini yetiştirmek üzere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri kurulmuştu. Ortaöğretim aşamasında ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ne öğretmen yetiştirmek için de İlahiyat Lisans Programından sonra Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı geliştirildi (YÖK, 11.07.1997 tarih ve 97.23.1600 Sayılı karar). İlahiyat Fakültelerindeki İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya ve öğretim sürecine başladı. Eğitim sistemleri, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücüne olan ihtiyacı çerçevesinde yeniden şekillenmekte ve sürekli kendini geliştirmektedir. Öğretmen yetiştirme sistemleri de bu gelişmelerden doğrudan etkilenmekte ve programlar, eğitim-öğretim süreçleri ve altyapı bakımından alternatif yaklaşımlar sürekli gündeme gelmektedir. Ülkemizde de öğretmen eğitimi alanındaki yeni gelişmeler ve milli eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmeni yetiştirme çabaları çerçevesinde eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması hep gündemde kalmış ve bitmeyen tartışma alanlarından birini oluşturmuştur. Bu tartışmalar, 2006 yılında yoğunlaşarak YÖK’ün öğretmen yetiştirmede yeni bir düzenlemeler zinciri gerçekleştirmesinin önünü açmıştır.  Yüksek Öğretim Kurulu 26 Mayıs 2006 tarihinde öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni düzenlemelere imza attı. 2006–2007 düzenlemesinde dikkati çeken bir yenilik de, daha önce İlahiyat Fakültelerinde yer alan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programlarının, Eğitim Fakültelerine alınması olmuştur. Aynı süreçte, diğer öğretmenlik programlarının güncelleştirilmesine paralel olarak bu program da güncellenmiştir (26.05.2006 tarih ve 2006.5.2375 sayılı YÖK Kararı’nın b. fıkrası). Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fakültesi bünyesinde de 2006-2007 öğretim yılından itibaren DKAB Eğitimi Bölümü açılmıştır. Bölümümüz lisans programına aynı yıl 40 öğrenci alılımı yapılmıştır ve bu öğrenciler 2009-2010 öğretim yılında mezun olmuştur. Bölümüzde 5 öğretim üyesi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmakta İlahiyat Fakültesi ile işbirliği halinde akademik faaliyetlerini yürütmektedir. Bölüm Başkanlığı Doç. Dr. Mustafa MACİT tarafından yürütülmektedir.

Misyon ve Vizyon

Bölümümüz, Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğin kazanımlarının farkında olarak; -   Dini, asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, -   Dinî ve kültürel mirası geliştiren ve karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, -   Yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, -   Taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen, -   Yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen, -   Toplumdaki çeşitli dinî oluşumları ve çağın ihtiyaçlarını bilim ve aklın ışığında analiz edebilen -   Ahlaki ve estetik duyarlılığa sahip, -   Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık -   Alanında bilimsel bilgi üretme becerisine sahip, -   Ürettiği bilgiyi, ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşarak yaygınlaştırabilen ve geliştirebilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmek için çağdaş bilimsel verileri dikkate alan bir eğitim verilmesi amaç olarak benimsemiştir. UFKUMUZ ·                    Dinî mirasın tarihle, coğrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceğe akan bir olgu olduğunun bilincinde olmak, ·                    Dinin yapılandırıcı ve uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak bir arada yaşama kültürünü geliştirmek, ·                    Bilim, düşünce ve sanatın, dini anlama ve yorumlama süreçlerindeki öneminin farkında olmak, ·                    İnsanların dini doğru bir şekilde öğrenme ve anlamalarını sağlamak, ·                    Kaliteli eğitim, araştırma ve yayınlarla bilim dünyasına katkıda bulunmak ufkumuzu oluşturur.