Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi

ÖYP Programı Bütçe Harcama Usul ve Esasları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)

BÜTÇE HARCAMA USUL VE ESASLARI

 

1-  ÖYP kapsamında kullanılacak kaynakların harcama ve işlemlerinde;

 

a) 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

b) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu,

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

e) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar,

f) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

g) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

h) Yılı Bütçe Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri, uygulanır.

 

2- ÖYP Araştırma Görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere, her biri için Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla tahsis edilen kaynak miktarları aşağıdadır.

 

Düzey

Proje

Seyahat

Toplam

Yüksek Lisans

5.000.-TL

3.000.-TL

8.000.-TL

Doktora

10.000.-TL

7.000.-TL

17.000.-TL

Yüksek Lisans+

Doktora

15.000.-TL

10.000.-TL

25.000.-TL

 

Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

 

3- ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği`nde belirlenen normal öğrenim süreleridir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz.

 

2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesine göre lisansüstü eğitimi yapmak üzere, Üniversitemize geçici olarak görevlendirilen araştırma görevlilerinden yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar doktora eğitimine de Üniversitemizde devam etmek için kadrolarının bulunduğu üniversitelerden YÖK nezdinde doktora devam yazısı almaları, ayrıca tez döneminde geldikleri Üniversitelere gitmek isteyen araştırma görevlileri Üniversitelerinden talep yazısı ve danışmanlarının olumlu görüşünü bildirir yazı ve doktora eğitimini tamamlayan araştırma görevlileri ise ilgili Enstitü Müdürlüğüne kadro iade dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ÖYP Giderleri; a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil). 

 

b) Seyahat Giderleri:ÖYP araştırma görevlileri yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır.

 

 

 

2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesine göre yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme işlemleri Enstitü kadrosunda olan ÖYP araştırma görevlileri için ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından, Fakülte Kadrosunda olan ÖYP araştırma görevlileri ise bağlı bulundukları Fakülte Dekanlıklarınca yapılacak ve Görevlendirme talep yazılarının yurt dışı için en az 1 ay, yurt içi için en az 15 gün önceden Rektörlük Makamına gönderilmesi gerekmektedir.

 

5- ÖYP programı kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir.

 

6- Proje Giderlerinin Harcanması: ÖYP kapsamında kendisine ödenek tahsis edilen her bir ÖYP Araştırma Görevlisi, Proje Giderleri Harcama Kaleminden yapacağı alımlara ilişkin danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının muvafakatini de içeren istek yazısını ilgili anabilim dalına sunar. Enstitü Kadrosunda olan araştırma görevlileri (EK-I) Enstitü Müdürünün teklifi, Fakülte kadrosunda olan araştırma görevlileri ise (EK I a) Dekanlık teklifi ve ÖYP Kurum Koordinatörü onayı ile satın alma işlemleri ve harcamalar gerçekleştirilir.

 

7- ÖYP Araştırma Görevlilerinin Seyahat Giderlerinin Harcanması: ÖYP kapsamında kendisine ödenek tahsis edilen her bir ÖYP Araştırma Görevlisi, harcırah ve katılım ücretli olarak görevlendirilmesine ilişkin danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının muvafakatini de içeren istek yazısını ilgili anabilim dalına sunar. Enstitü Kadrosunda olan araştırma görevlileri (EK-II). Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi, Fakülte kadrosunda olan araştırma görevlileri ise (EK II a) Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörlük Makamının onayı ile ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından harcamalar gerçekleştirilir.   

 

8- Ön Ödeme İşlemleri: ÖYP kapsamında kendisine ödenek tahsis edilen her bir ÖYP Araştırma Görevlisine talep edilmesi halinde harcırah için ön ödeme yapılabilir.

 

ÖYP Araştırma Görevlisine veya Kurum Koordinatörünün görevlendireceği mutemete, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyemeyecek zorunlu ve ivedi durumlarda,  aşağıda yazılı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ön ödeme yapılabilir. Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla sunulan istek yazısı Enstitü Kadrosunda olan araştırma görevlileri (EK-III, EK-IIIb) ilgili Enstitü Müdürlüğü’nün, Fakülte kadrosunda olan araştırma görevlileri ise (EK-IIIa, EK-IIIb) ilgili Dekanlığın üst yazısına eklenerek ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

a) Seyahat Giderleri kapsamında harcırahlar,

b) Kitap, baskı, cilt, kâğıt, kartuş, toner, fotokopi vb. giderler,

c) Laboratuvar sarf malzemeleri vb.

d) Bilimsel toplantılara katılım ücreti,

e) Hizmet alımları,

f) Bakım ve onarım giderleri.

 

         Alınan ön ödemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,  harcırahlarda görevin bittiği tarihten, diğerlerinde ön ödemenin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde mahsup işlemlerinin yapılması zorunludur.

 

9- Proje giderleri kapsamında satın alınan sarf malzemelerinin ambar çıkış işlemleri ile demirbaş malzemelerin zimmet kaydı işlemleri, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından ilgili ÖYP Araştırma Görevlisine yapılacaktır. ÖYP programını tamamlayan ÖYP Araştırma Görevlisi, üzerine kayıtlı bulunan demirbaş malzemeleri ÖYP Koordinasyon Birimine teslim etmedikçe ilişik kesme işlemi yapılmayacaktır. Teslim edilen demirbaş malzemeler ile ilgili tasarruf yetkisi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne aittir.

 

 

10- Bu usul ve esaslar Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.