BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Eczacılık Fakültesi

Staj Formu ve Staj Uygulama Esasları

Staj Formu ve Staj Uygulama Esasları

Staj Uygulamaları

   
Staj yapacak öğrencilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigorta Primlerinin sorunsuz ödenebilmesi ve stajlarını zamanında sorunsuz yapabilmeleri için;

 Birimlerin Uyması Gereken Kurallar
   

1- Öğrencilerine Staj Uygulaması yaptıracak Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri, Staj Formlarını ve Nüfus Cüzdanı fotokopilerini bir liste ekinde staj başlama tarihinden en az on (10) gün öncesinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.
2- Yaz Okulundan ders almaları söz konusu olacak öğrencilerin durumları kesinleştikten sonra ders almayanların staj evraklarının gönderilmesi,
3- Yaz okulundan ders alacak öğrencilerin staj isteklerinin kabul edilmemesi ve evraklarının Daire Başkanlığımıza gönderilmemesi,
4- Her ne sebeple olursa olsun daha önce staj yapacağı bildirilen öğrencilerden; staja başlamayan, yarıda bırakan, vazgeçen öğrenciler hakkında, staj komisyonları tarafından yeniden staj yapması uygun görülenlerin staj iptalinin gerçekleştiği ayı takip eden aydan itibaren staja başlatılması,
Aynı ay içinde sehven de olsa staja başlatılmasından dolayı SGK bildiriminde mükerrer kaydı yapılan öğrencilerden dolayı Kurumumuz para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
5- Stajın iptali nedeniyle stajlarını yapamayan öğrencilerin 3 iş günü içinde mutlaka yazılı olarak bildirilmesi,
6- İlgililerce staj formlarının onaylarının mutlaka yapılmış olması,


 Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar
   

1- Staj Formlarının mümkünse Bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktı alınması,
2- Staj Formundaki bilgilerin özen gösterilerek eksiksiz bir şekilde doldurulması, (yanlış ve eksik bilgiler sizin mağduriyetinize sebep olabilir.)
3- Staj Formlarını mutlaka Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri kanalıyla göndermeleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden form getirmemeleri,