Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Turan Öndeş

 1. Lisans

  1982 / 1986
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İŞLETME BÖLÜMÜ
 2. PROFESÖR

  1989 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İŞLETME BÖLÜMÜ
 3. Yüksek Lisans

  1989 / 1991
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İŞLETME (YL) (TEZLİ)
 4. Doktora

  1991 / 1995
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)

 

ÖZGEÇMİŞ

EK-6 Özgeçmiş

1.      Adı  Soyadı: Turan ÖNDEŞ

2.      Doğum Tarihi: 1962

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: 

Derece 

Alan 

Üniversite 

Yıl 

Lisans

İşletme

Atatürk Üniversitesi

1986

Y. Lisans

İşletme/Muhasebe ve Finansman

Atatürk Üniversitesi

1991

Doktora

İşletme/ Muhasebe ve Finansman

Atatürk Üniversitesi

1995


 

5.      Akademik Unvanlar: 

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     1996

Doçentlik Tarihi                :      2003                             

Profesörlük Tarihi             :      2009

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve  Doktora Tezleri 

      6.1.  Yüksek  Lisans Tezleri 

Ahmet TÜRKOĞLU

Yüksek Lisans
Maliyet Azaltıcı Bir Yaklaşım Olarak Muhasebe – Finansman Alanında Dış Kaynak Kullanımı: KOBİ’ler Üzerine Bir Uygulama2012

Muhammet Akif        

ELKATMIŞ

Yüksek Lisans
Bireysel Emeklilik Sistemi2012

Nazan GÜNGÖR

Yükseklisans
KOBİ’lerin Finansal Yapıları ve Kullandıkları Alternatif Finansman  Kaynakları: Erzurum OSB Bir Uygulama                                               2011


Hayrettin YILDIRIM

Yüksek Lisans
KOBİ'lerin Finansmanında Teşviklerin Yeri ve Önemi Kayseri'de Teşvik Uygulamaları2010
Ceyda YERDELEN

Yüksek Lisans
Türk Bankacılık Sistemindeki Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle 2003-2004-2005-2006 Yıllarına Ait Göreceli Etkinliklerinin Ölçümü2008

Bekir ELMAS

Yüksek Lisans
İşletme Politikalarından Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatı Üzerine Etkisi-İMKB Örneği2007

Fatih ÇUBUKÇU

Yüksek Lisans
Finansal Krizler ve İşletmelere Etkileri2004

Nusret YAZICI

Yüksek Lisans
Tekstil Sektörü İşletmelerinde Mali Yapı, Karşılaşılan Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri2001

Hakan EVİN

Yüksek Lisans
Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama1999

M Sait ÖZDEMİR

Yüksek Lisans
Portföy Yönetiminde Risk - Getiri İlişkisinin İncelenmesi1999

Talat SEHER

Yüksek Lisans
Katma Değer Vergisinde İade Uygulamaları ve Muhasebeleştirilmesi1999

      6.2.   Doktora Tezleri 

 

Abdulkadir KAYA

Doktora
Türkiye’de Yabancı Portföy Yatırımlarının Belirleyicileri ve Menkul Kıymetler Piyasasına Etkileri2011

Meral NURAY

Doktora
Değer Akış Maliyetleme ve Bir Uygulama2010

 

Muhammed ARDIÇ

Doktora


Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği


              2010

Selçuk BALI

Doktora


Zıtlık ve Momentum Stratejileri-İMKB Örneği-


              2009

7.     Yayınlar 

      7.5.  Ulusal  hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. -ÖNDEŞ, Turan, “Türk Ekonomisindeki Yeni Finansman Yöntemlerinden Factoring”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:3-4, 1994
 2. -ÖNDEŞ, Turan, 'Repo Geri Satın Alma Sözleşmesi', Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1-2, 1995
 3. -ÖNDEŞ, Turan, 'KOBİ'lerin Finansal Görüntüleri: Borç, Likidite, Kârlılık ve Kapitalizasyon Sorunlarına Genel Bir Bakış', İktisat, İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Sayı: 142 (ek),Ocak 1998
 4. -ÖNDEŞ, Turan, 'KOBİ'lerde Döner Sermaye Eksikliği ve Bir Çözüm Alternatifi Olarak Barter Sistemi', Banka ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 36, Aralık 1999
 5. -ÖNDEŞ, Turan, 'KOBİ Çalışma Sermayesi Yönetiminde JIT Stok Felsefesinin Avantajları ve Erzurum'da Kimi KOBİ'lerle Konunun Değerlendirilmesi', İktisat, İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Sayı: 168 (ek), MART 2000
 6. -ÖNDEŞ, Turan, 'KOBİ'lerde Verimliliği Artırmak İçin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi İle İlgili Bazı İpucu Soruları', Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl. 1, Sayı.2, Ekim 2000
 7. -ÖNDEŞ, Turan, 'Kredi Garanti Fonu, İşleyişi ve Erzurum'da Kimi KOBİ'lerle Konunun Bir Değerlendirilmesi', Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1-2 2001
 8. -ÖNDEŞ, Turan, 'Çizgi Kodlama ve İşletmelere Yararları', Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3-4 2001
 9. -ÖNDEŞ, Turan, 'Hem Bölgesel, ulusal hem global bir teknik: Bartering ve KOBİ'lerimiz', İktisat, İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Sayı: 197 (ek), Ağustos 2002
 10. -ÖNDEŞ, Turan; ORHAN. M. Suphi; Bilen, A. Kadir; 'Alıcılar, Satıcılar ile Alınan Çekler Hesaplarında Reeskont Yapma Gereği' EKEV Akademi Dergisi, Yıl.6, Sayı.11, Bahar 2002
 11. -ORHAN M. Suphi-ÖNDEŞ, Turan; 'Muhasebe ve Finansman Konusunda Yurtdışında Yapılan Doktora Tezleri Bibliyografyası', Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.2004, Cilt.3, Sayı.1, 2004
 12. -ÖNDEŞ, Turan; 'Yapı Kooperatiflerinde Finansal Sorunlar ve Denetimi', Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt. 41, Sayı.2, 2006
 13. -ÖNDEŞ, Turan ' ÇATAL M. Faruk; 'Doğu Anadolu Bölgesinde KOBİ'lerin Halka Açılmama Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma', Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.2007, Cilt.10, Sayı.2, 2007
 14. -ÖNDEŞ, Turan;'Finansal Sinerji ' KOBİ'lere Ortaklık Önerisi', EKEV Akademi Dergisi, Yıl.11, Sayı.30, Kış 2007
 15. -ÖNDEŞ Turan; Ceyda YERDELEN; Türk Bankacılık Sistemindeki Bankaların 2003-2006 Dönemindeki Göreceli Etkinliklerinin Araştırılması, EKEV Akademi Dergisi, Yıl.12, Sayı.37, Bahar 2008
 16. -ÖNDEŞ Turan, Firmalarda İç Denetim ve Noksanlık ' Fazlalık İlişkisi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı:2, 2009
 17. ÖNDEŞ Turan; BALI Selçuk; Zıtlık ve Momentum Stratejilerinin Hibrid Bir Şekilde İMKB’de Kullanımı Üzerine, ODÜ, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı.2, Aralık 2010
 18. -ÖNDEŞ, Turan; BALI, Selçuk; Is TheContext of TheISEComparison of Fama-French`s 3 Factor Model 1996-2009, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı. 4, Yıl. 2010
 19. -ARDIÇ Muhammed; ÖNDEŞ Turan; ÖZTÜRK Atakan; Maliyet Yönetim Yaklaşımları ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması, MUFAD, Nisan 2012

M. ORHAN; T. ÖNDEŞ; H. YAZARKAN; Sahipliğin Toplam Maliyeti Yaklaşımının Satınalma Kararlarında Sanayi İşletmeleri Tarafından Kullanılma İsteğinin LOGİT Model Yardımıyla Belirlenmesi; ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

 1. -Güngör,       N., ÖNDEŞ, T.; KOBİ’lerin Finansmanı Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma; İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27-2013
 2. -KAYA, A., ÖNDEŞ, T.; Determınants of Foreıgn Portfolıo Investments In Turkey, The ISE Review Volume: 13 No: 52, ISSN 1301-1642, 2013

      7.6.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

            - ÖNDEŞ T.; ARDIÇ M.;Öztürk A.; KAYACAN B.; Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği; III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 Artvin

      7.7.   Diğer yayınlar 

ÖNDEŞ Turan, Finansal Terimler Sözlüğü, Aktif Yayınevi, 2001, Erzurum

- ÖNDEŞ, Turan, Vergi İşlemleri ' Erzurum Mükellefleri Üzerinde Bir Araştırma, 2008, Erzurum

- ÖNDEŞ Turan, Finansal  Kavramlar ve Çözümlü Finans Problemleri, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fındıkoğlu Araştırma Merkezi Yayınları, No; 218"

- ÖNDEŞ, Turan, Genel Muhasebe Ders Notları, 2006, Erzurum

- ÖNDEŞ, Turan, editör, Genel  Muhasebe, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 2012

- ÖNDEŞ, Turan, editör, Dönem  Sonu Muhasebe İşlemleri, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 2012

- ÖNDEŞ, Turan, Bölüm yazarlığı, İşletme  Finansmanı, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 2013

- ÖNDEŞ, Turan, Bölüm yazarlığı, Finansal  Yönetim, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 2013

DİĞER YAYINLAR

 • Turan ÖNDEŞ; Moody’s kredi notunu neden  artırdı?; Posted  on May  18, 2013 by admin
 • Turan ÖNDEŞ; Moody's'in Türkiye'nin Kredi Notunu Artırması; Haberler.com; haberdar.com, borsa724.com  17.05.2013
 • Turan ÖNDEŞ; Türkiye, Yatırımın Merkezi Olacak; Haberler.com, www.haberciniz.biz,  29.03.2013
 • Turan ÖNDEŞ: "Türkiye, Ekonomide  Dünya Sıralamasında İlerliyor", sondakika.com, 24.05.2013
 • Turan ÖNDEŞ: Atatürk  Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öndeş Açıklaması; haberler.com 14.04.2012; beyazgazete.com; 04.06.2012
 • Turan ÖNDEŞ: Vergi  Haftası, erzurumgazetesi.com, 29.02.2012
 • Turan ÖNDEŞ; "Son Seçimler, Ülke Ekonomisinin Sıçramasını Sağlayacak"sondakika.com, 15.06.2011; 15.06.2011 turkishny.com; 
 • Turan ÖNDEŞ; Zenginliğin yolu tasarruftan  geçiyor, milliyet.com, 20.07.2011; haber3.com. 20.07.2011;
 • Turan ÖNDEŞ; Ekonomik  Zenginliğin Yolu Tasarruftan Geçiyor, sondakika.com. 20.07.2011
 • Turan ÖNDEŞ; Referandum, milli gelirde artışa neden olacak, anadolu ajansı, 17 Eylül 2010 Cuma
 • Turan ÖNDEŞ; "Ovit Tüneli, Turizmin ve Ticaretin Yolunu Aydınlatacak", haberciniz.biz, 17.05.2012

12.  Son iki yılda lisans ve lisansüstü  düzeydeki dersler 

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

2011-2012

Güz    

Muhasebe 1

3


60

Sermaye Piyasası ve Kurumları

  3


50

 

Finansal Tablolar (Doktora)

  3


 14

 

Finansal Yönetim (Yükseklisans)

  3


  20

İlkbahar 

Muhasebe 2

3


60

İşletme Bilimleri

3


170


 

Finansal Teknikler

  3


  15


 

Şirketlerde Dış Büyüme ve Finanslama

  3


  10

2011-2012

Güz 

Muhasebe 1

3


60

Sermaye Piyasası ve Kurumlar

3


70

 

Finansal Tablolar (Doktora)

  3


   7

 

Finansal Yönetim (Yükseklisans)

  3


  14

İlkbahar 

Muhasebe 2

3


60

İşletme Bilimler

3


185Finansal Teknikler

  3


   12Şirketlerde Dış Büyüme ve Finanslama

  3


   10Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

   3


    30


* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.