Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetimin Mesajı

-Değerli Araştırmacı,BAP Koordinasyon Birimi’nin temel amacı Üniversitemizin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasının desteklenmesidir. Bu kapsamda Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklarının artırılması, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve nitelikli araştırmacı sayısının artırılması büyük önem arz etmektedir.Üniversitemizin yüksek bir araştırma kapasitesine sahip olabilmesinin araştırmacılarımızın gayretleri ile mümkün olabileceğinin farkında olarak, araştırmacılarımıza üst düzeyde hizmet verebilmeyi ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz. Bu anlayış içerisinde Birimdeki tüm süreçler yeniden yapılandırılmış, birimin fiziksel çalışma ortamı ve personeli yenilenmiş ve tüm süreçlerin elektronik ortamda hızlı, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesine yönelik önemli alt yapılar oluşturulmuştur. Oluşturulan altyapılar sayesinde araştırmacılarımızın 7/24 başvuru yapabilmeleri ve zamanlarını bürokratik işlemlerle harcamaları yerine çalışmalarına daha fazla odaklanabilmeleri için imkân sağlanmıştır.Bundan sonraki süreçlerde BAP Koordinasyon Birimi hizmetleri yerine getirilirken hiç kimseye ayırımcılık yapılmayacak, tüm süreçler bilimsel, etik ve mevzuat ilkelerine uygun olarak yürütülecek ve işlemler mümkün olan en kısa sürelerde tamamlanacaktır. Ayrıca, Birimimiz faaliyetlerinde yüksek hizmet kalitesi ön planda tutulacak, araştırmacılarımızdan gelecek her türlü görüş, öneri ve eleştiriler katılımcı yönetim anlayışı ile dikkate alınacaktır.Birimimizin tüm faaliyetleri kayıt altında tutulacak ve faaliyetlerimiz mensuplarımız ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde düzenli olarak paylaşılacaktır.BAP Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması sürecinde başta tüm kurumsal imkânları seferber eden yöneticilerimize ve emeği geçen tüm mensuplarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. BAP Koordinasyon Biriminde köklü değişimlerin yaşandığı yeni dönemin üniversitemiz mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.Doç. Dr. Atilla KESKİNBAP Koordinatörü

Tarihçe

31 Aralık 2001 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında kapatılan Araştırma Fonu Saymanlıkları yerine oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2002 yılından günümüze üniversitemizde hizmet vermektedir. Yükseköğretim Kurumu'nun 01.01.2009 tarihinde yayınladığı usul ve esaslar kapsamında birimin adı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü olarak değiştirilmiştir.
Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesi", "Ek 28. Maddesi" ile "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik" ve "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen ödeneklerin özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca; Atatürk üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

Misyon
•   Stratejik yönetim anlayışına uygun Ar-Ge politikaları yapmak ve uygulamak
•   Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve yayılmasına destek sağlamak
•   Gelişmiş bir araştırma alt yapısı kurmak ve etkin kullanımını sağlamak
•   Bilimsel araştırmalar için ayrılan fonları etkin ve adil bir şekilde yönetmek
•   Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek
•   Araştırmacıların akademik gelişimlerine katkı sağlamak

Vizyon
Üniversitemizin bilimsel etkinliğine, marka değerine ve saygınlığına katkıda bulunmak.