BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Narman Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 25530 Narman/ERZURUM

Bölüm Başkanının Mesajı

Küreselleşme, ekonomik ve siyasi sınırlar kaldırarak, tüm insanlığı aynı dinamiklere duyarlı olma noktasında birleştirmiştir. 1980’li yıllarla birlikte iyice belirginleşen bu süreç dünyayı küçülterek ülkeler arasında hızlı bir etkileşime yol açmıştır.   Dünyayı adeta tek bir pazar haline dönüştüren küreselleşme, giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet ve yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, insan becerilerini ve bilgisini tek sürdürülebilir rekabet avantajı haline getirmekte, çalışma hayatını derinden etkilemekte; geleneksel endüstri ilişkilerini değişmeye ve yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Uluslararası rekabetin güçlenmesi, arz ve taleplerde görünen değişimler, bu denli değişen ve farklılaşan taleplere cevap verme ihtiyacı, üretimi ve onu oluşturan dinamikleri de etkilemiştir. “Sekreter” sözcüğü Latincedeki “sır” anlamına gelen “secret” sözcüğünden gelmektedir. “Sırlara sahip olan ve onları en iyi saklayan” anlamındadır. Eski İngilizcede “Sekretarie”, bugünkü İngilizcede “Secretary” halinde kullanılmakta olup, sözcük en az 500 yıldır bizimle beraberdir. Ülkemizde birçok üniversitede Büro Hizmetleri ve Sekreterlik önlisans programında Yönetici Asistanı sekreterler yetiştirilmektedir.  Sekreterler yöneticisinin eli, ayağı, kulağı gibi hareket ederler.Sekreter şirketlerinin ve yöneticilerinin aynasıdır. Bugün çağdaş dünyanın başarısında “takım çalışmalarını” görüyoruz. Biz de bir takımız ve büyük bir takımız. Öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla… Takımın başarısı, her bir oyuncunun “iyi bir oyuncu” olması ve “biz” duygusuyla hareket etmesi ve takıma sahip çıkmasına bağlıdır. Küresel dünyada başarılı bir iş öğretim hayatı için “takım ruhunu” kendimize süstür edinerek küresel dünyanın yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmeği hedeflemekteyiz. Saygılarımla…                                                                                                                                                                    Öğr.Göt.Saim GÖKKAYA                                                                                                                                                                               Bölüm Başkan V.

Tarihçe

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  06.05.1997 tarih ve 8024 sayılı oluru ile Sosyal Programlar Bölümü bünyesinde kurulan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı 2009-2010 eğitim-öğretim döneminden itibaren İSCED uygulaması kapsamında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ünvani ile eğitim-öğretimine devam etmektedir. 

Misyon ve Vizyon

Vizonumuz Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünün vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir. Misyonumuz Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölümü’nün misyonu; Evrense ilkeleri benimsemiş, çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi  hedeflenmektedir.