Giyim Üretim Teknolojisi Programı

Hakkında

Tekstil ve hazır giyim sektörü, sağladığı katma değer, istihdam ve ihracat imkânları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır. Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir ayağını oluştururken, aynı zamanda birçok ülkede bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün ekonomide öncü rolünü koruyabilmesi ve sürdürebilmesi için mevcut rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi gerekmektedir.

Küresel rekabet ortamında rekabet gücü sağlamanın yolu “en az girdi ile en fazla katma değeri yaratabilme” yeteneğini geliştirmekten geçmektedir. Girdileri azaltmak için “verimlilik” artışının sağlanması, katma değerin yükseltilmesi için“yenilik ve yaratıcılık” gerekmektedir. Sektörün hali hazırda rekabet yeteneği vardır ve gerekli ve yeterli altyapıya sahiptir. Yapılması gereken şey,gelişmiş ülkelerin izlediği yolu izlemek ve yüksek katma değerli moda-marka ürünler,teknik tekstiller, akıllı tekstiller gibi yeni üretim alanlarına yönelmektedir.Bu gerçekten hareketle Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün fiyat-maliyet sarmalından kurtarılması ve teknoloji ve bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı yeni bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki işletmelerde bir dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. İşletmelerin rekabet çevresi değişmektedir. İşletmelerin de bu yeni dönem için insan kaynakları ihtiyaçları değişmektedir. İşletmeler için daha çok katma değer ve karlılık yaratanlar bu unsurlar olacaktır. İnsan kaynakları ihtiyaçları da bu yönde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle üniversiteler ve meslek örgütleri ile işbirliği yapılarak ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının tespit edilmesi ve gerekli eğitimin süratle sağlanması gerekecektir.