İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 


              

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

Amaç: İktisat Bölümünün amacı, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek bilgi ile donatmaktır. Bu amaca ulaşmak için eğitim programlarının uygulanmasında bölgedeki sektörlerden geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

Anabilim Dalları:

İktisat Teorisi

İktisat Politikası

İktisat Tarihi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İŞLETME BÖLÜMÜ 

 

 Amaç: İşletme bölümünün amacı, yurtiçi ve yurt dışındaki kuruluşları geleceğe taşıyabilecek profesyonel işletmecileri yetiştirmek ve öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmektir. Bu amaca ulaşmak için eğitim ve öğretim programların uygulanmasında üniversite-sanayi işbirliğinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

Anabilim Dalları:      

            Muhasebe ve Finansman

            Üretim Yönetimi ve Pazarlama

            Yönetim ve Organizasyon

            Ticaret Hukuku

            Sayısal Yöntemler

            Kooperatifçilik

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Amaç: Kamu yönetimi bölümü, günümüzün çağdaş bilgi ve becerileri ile donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen kamu ve özel kesim yönetici elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Anabilim Dalları:     

            Siyaset ve Sosyal Bilimler

            Hukuk Bilimleri

            Yönetim Bilimi

            Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

 

Amaç: Analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik literatürü kolaylıkla izleyebilen, kendi alanında ve yakından ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapabilen nitelikli iktisatçı, ekonometrici, istatistikçi ve yöneylem araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Anabilim Dalları:     

            Ekonometri

İstatistik

Yöneylem

            ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ  İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

 

Amaç: Öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ta çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmektir.

Anabilim Dalları:     

            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

            İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

            Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

            Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Amaç: Ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasal, sosyal değişim ve gelişmeleri yakından izleyebilen, uluslararası siyasi, sosyal ve ticari sorunlara çözümler üretebilen elamanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Anabilim Dalları:      

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih    

Devletler Hukuku

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

   Amaç  : Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veri tabanı, teknoloji trendleri, ekonomi, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, yönetim ve organizasyon, finans, istatistik, karar alma teknikleri gibi alanlarda ek bilgiler vererek yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Amaç:

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı ile, küresel işletme yoğunluğunun artış gösterdiği günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan değişik kültürel ortamlarda çalışabilen, yöneticilik yapabilecek, uluslararası ticaret konularına hakim, işletmeyi bir bütün olarak kavrayıp stratejiler belirleyebilecek uygulamacıları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Verimlilik kazanımlarıyla birlikte rekabet gücünün ve toplumsal refahın gelişmesi tüm ekonomik süreçlerin iyi yönetilmesiyle sağlanabilir. Üretimden pazarlamaya bütün aşamaların kavranması bu süreçlerin iyi yönetiminde ön şarttır. Bu doğrultuda söz konusu Program çerçevesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomik faaliyetlerin tamamını net şekilde görebilmeyi ve yönetebilmeyi sağlayacak teorik ve pratik bilgi birikimine yönelik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemizin ve fakültemizin bulunduğu bölge coğrafi olarak değerlendirildiğinde ve gelecekte oluşacak ve gelişecek Uluslararası ticaret ve lojistik potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda gerekli ve etkin bir alt yapı oluşturabilme avantajına sahip olmaktır. 

Anabilim Dalları:      

Uluslararası Ticaret

Lojistik

 

2.  İdari Organizasyon Yapısı

 Şekil 2’den de görüleceği üzere, İİBF idari organizasyon şemasında da tepe noktada Dekan yer almaktadır. İdari organizasyon şemasında Dekandan sonra Fakülte Sekreteri gelmektedir. Fakülte Sekreterine bağlı olarak Personel Şefliği, Yazı İşleri Şefliği, Öğrenci İşleri, Tahakkuk Şefliği, Satınalma Şefliği, Ayniyat Saymanlığı, Ambar Memurluğu, İç Hizmetler Şefliği,  Kütüphane, Bölüm Sekreterlikleri ve Özel Kalem Birimleri bulunmaktadır.

 

Şekil 2: İİBF İdari Organizasyon YapısıB. PERSONEL YAPISI

1. Akademik Personel

Ekim 2017 tarihi itibariyle İİBF’nin kadrolarında 28 Profesör, 13 Doçent, 28 Yardımcı Doçent, ve 36 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Araştırma Görevlilerinin 20’si Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından fakültemizde görevlendirilmiştir.

Fakültemizin akademik kadrosunun bölümlere ve anabilim dallarına göre dağılımı  Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1:  Bölümler  ve Anabilim Dalları İtibariyle Akademik Personelin Dağılımı

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doçent

Okut.

Arş. Gör.

Mevcut

Sos Bil/35.m.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat Politikası

4

1

3

-

-

2

İktisat Teorisi

2

     -

1

-

1

2

İktisat Tarihi

-

-

-

-


-

İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat

3

-

3

-

-

1

Ara Toplam

9

1

7

-

1

5

İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetim ve Organizasyon

2

1

-

-

1

3

Muhasebe ve Finansman

5

2

2

-

-

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

3

     -

1

-

-

3

Sayısal Yöntemler

-

-

-

-

-

-

Ticaret Hukuku

-

-

-

-

-

-

Kooperatifçilik

-

-

-

-

-

-

Ara Toplam

10

3

3

-

1

7

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Siyaset ve Sosyal Bilimler

-

1

3

-

1

1

Hukuk Bilimleri

-

-

-

-

-

-

Yönetim Bilimi

-

-

1

-

-

2

Kentleşme ve Çevre Sorunları

-

1

-

-

1

-

Ara Toplam

-

2

4

-

2

3

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Ekonometri

3

-

2

-

-

1

Yöneylem

-

-

1

-

-

1

İstatistik

2

-

2

-

1

1

Ara Toplam

5

-

5

-

1

3

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

-

-

1

-

-

2

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik

-

-

-

-

-

-

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

1

1

1

-

-

-

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

-

-

1

-

-

-

Ara Toplam

1

1

3

-

-

2

ULUSLARARASI İLİŞKİLERBÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler

-

-

1

-

3

-

Devletler Hukuku

-

-

-

-

2

-

Siyasi Tarih

-

2

-

-

-

-

Ara Toplam

-

2

1

-

5

-

YÖNETİM BİLİŞİM SİTEMLERİ BÖLÜMÜ


2

2

5

-

4

1

Ara Toplam

2

2

5

-

4

1

ULUSLARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Uluslararası Ticaret

1

2

1

-

-

-

Lojistik

-

-

-

-

2

-

Ara Toplam

1

2

1


2

-

TOPLAM

28

13

27

-

16

20


2. İdari Personel

Fakültemizde 12 idari personel görev yapmaktadır. İdari personelin mesleki pozisyonlarına göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo  2: Fakültemiz İdari Personel DağılımıÜnvanı

Kadro Durumu

DOLU

BOŞ

Fakülte Sekreteri

1

-

Şef

3

-

3

Ayniyat Saymanı

1

-

Veznedar

1

-

Veri Haz. Kont. İşlt.

4

3

Memur

1

-

-

3

Daktilograf

-

-

-

Ambar Memuru

1

-

Şoför

1

-

Teknisyen

1

-

Teknisyen Yardımcısı

1

1

Hizmetli

3

3

Bekçi

1

4

Toplam

18

17


C. FİZİKSEL ALT  YAPI

Eğitim ve öğretim faaliyetleri mevcut binamız ve yeni binadaki dersliklerin yansıra Merkezi Dersliklerinde yapılmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim gördüğü derslik sayıları ve kapasiteleri Tablo 3’de gösterilmiştir.

                  

            1.Eğitim Alanları Derslikler


Tablo 3: Fakültemiz Derslikler ve Kapasiteleri

Eğitim Alanı

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

150-200

Kapasitesi

200–Üzeri

Toplam

Amfi11

14

1

2

28

Sınıf 

Merkezi Derslikler


1

3
  4

Toplam


1

14

14

1

2

32

 

        2. Sosyal Alanlar

 

2.1.Kantinler ve Kafeteryalar

                        Kantin Sayısı              : 1 Adet

                        Kantin Alanı               : 440 m2

                        Kafeterya Sayısı         : … Adet

                        Kafeterya Alanı          : … m2

                        Erkek Kuaförü           : 30 m2

2.2.Toplantı – Konferans -Seminer  Salonları


Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

150–200

Kapasitesi

200–Üzeri

Toplam

Toplantı Salonu

1


1

Konferans

Salonu
   

     1

(B-II)

 

1

Seminer Salonu

       5


5

 

3. Öğrenci Kulüpleri

                        Öğrenci Kulüpleri Sayısı        : 12 Adet

                                               Öğrenci Kulüpleri Alanı        : 49 m2

                    

                        4.  Hizmet Alanları

 

          4.1. Akademik  Personel Hizmet Alanları

 


Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası     

98

1.515

114

Toplam

98

1.515

114

 

4.2. İdari Personel Hizmet  Alanları

 


Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı

Çalışma Odası     

5

   150

6

Çalışma Odası

14

   280

18

Toplam

19

430

23

                   

                   

                   5.  Ambar Alanları

 

Ambar Sayısı                   : 1 Adet

Ambar Alanı                    : 100 m2

                   

                   6.  Arşiv Alanları

 

Arşiv Sayısı                      :  1 Adet

Arşiv Alanı  - 1                  : 81 m2

Fakültemiz Yeni binada 2 bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlar internet erişimlidir.

 

 

 

 

D.BÜTÇE  ÖDENEKLERİ

1.Bütçe Giderleri  

 


2012

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEKLEŞME

  ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

6.127.781.41

5.882.340.64

96

01 – PERSONEL GİDERLERİ

5.119.033.00

4.961.551.32

97

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

653.000.00

639.110.26

98

03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

355.748.41

281.679.06

74

05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
 

2. Bütçe Gelirleri


2012

BÜTÇE

TAHMİNİ

2012

 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
03 – SERMAYE GELİRLERİ
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 

1.Bütçe Giderleri  

 


2013

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEKLEŞME

  ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

5.933.889.63

5.911.997.18

98

01 – PERSONEL GİDERLERİ

4.888.000.00

4.884.805.89

100

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

754.308.00

754.307.21

100

03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

256.581.63

237.927.76

98

05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ

35.000.00

34.956.32

100

       Analitik bütçe uygulamaları nedeniyle bütçe hedeflerinde sapmalar meydana gelmiştir

 

 

2. Bütçe Gelirleri


2013

BÜTÇE

TAHMİNİ

2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
03 – SERMAYE GELİRLERİ
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 

1.Bütçe Giderleri 

 


2014

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEKLEŞME

  ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

8.683.998.09

8.371952.72

97

PERSONEL GİDERLERİ

7.402.717.09

7.120.032.91

96

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

891.300.00

891.244.27

99

03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

389.981.00

360.675.54

93

05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
       Analitik bütçe uygulamaları nedeniyle bütçe hedeflerinde sapmalar meydana gelmiştir.

 

2. Bütçe Gelirleri


2014

BÜTÇE

TAHMİNİ

2014

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
03 – SERMAYE GELİRLERİ
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 

 

 

 

 

1.Bütçe Giderleri 


2015

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEKLEŞME

  ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

8.283.186.35

8.263.395.95

97

01-PERSONEL GİDERLERİ

6.989.347.35

6.989.347.35

96

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1000.000.00

999.960.68

99

03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

293.839.00

274.087.92

93

05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
       Analitik bütçe uygulamaları nedeniyle bütçe hedeflerinde sapmalar meydana gelmiştir.

 

2. Bütçe Gelirleri


2015

BÜTÇE

TAHMİNİ

2015

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
03 – SERMAYE GELİRLERİ
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 

1.Bütçe Giderleri 

 


2016

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEKLEŞME

  ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

11.605.688,42

11.536.362,92

99.40

01-PERSONEL GİDERLERİ

10.158.297,42

10.096.575,52

99.39

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.200.000.00

91.199.244.95

99.93

03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

247.391.00

240.542,45

97.23

05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
       Analitik bütçe uygulamaları nedeniyle bütçe hedeflerinde sapmalar meydana gelmiştir.

 

 

2. Bütçe Gelirleri


2016

BÜTÇE

TAHMİNİ

2016

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
03 – SERMAYE GELİRLERİ
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 

1.Bütçe Giderleri 

 


2017

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEKLEŞME

  ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

12.472.919,26

10.133.325,79

81.24

01-PERSONEL GİDERLERİ

11.006.563,26

8.903.651,99

80.89

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.327.000,00

1134.790,07

85.51

03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

154.736,00

94.883,73

61.31

05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
       Analitik bütçe uygulamaları nedeniyle bütçe hedeflerinde sapmalar meydana gelmiştir.

       Not: 2017 Bütçe giderleri Temmuz ayı itibariyle yapılmıştır.

 

2. Bütçe Gelirleri


2017

BÜTÇE

TAHMİNİ

2017

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
03 – SERMAYE GELİRLERİ
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
             E.  TEKNOLOJİK ALTYAPI  

 Fakültemizin teknolojik alt yapısına ilişkin veriler de Tablo 4’de sunulmuştur. Fakültemizde tamamı internet bağlantılı toplam 215 adet bilgisayar, 20 projeksiyon cihazı, 1 barkot okuyucu, 2 baskı makinesi, 2 fotokopi, 1 faks, 3 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kamera, 3 tarayıcı, 110 adet çeşitli tip yazıcı bulunmaktadır.

Tablo 4: Fakültemizin Teknolojik Alt Yapısına İlişkin  Veriler


Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)

Bilgisayar (PC)


215


101

 

Projeksiyon

--

20

 

Slayt makinesi

--

--

 

Tepegöz

--

-

 

Episkop

--

-

 

Barkot Okuyucu

1

--

 

Baskı makinesi

2

--

 

Fotokopi makinesi

2

--

 

Faks

1

-

 

Fotoğraf makinesi

 

3

 

Kameralar

 

1

 

Televizyonlar

1

--

 

Tarayıcılar

--

3

 

Yazıcılar

110

--

 

Müzik Setleri

--

--

 

Mikroskoplar

-

--

 

DVD ler

--

--

 

 

 

            F. BÖLÜMLER

            Fakültemizde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri bulunmaktadır. Adı geçen bölümlerde birinci ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.

G. ÖĞRENCİ SAYILARI 

 LYS Puanlarına Göre Öğrencilerin Dağılımı

            2012–2017 yılları arasında fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin en düşük ve en yüksek LYS puanlarına göre dağılımları Tablo 5’de verilmektedir.
Tablo 5: Bölümler İtibariyle En Düşük ve En Yüksek LYS Puanlarının Yıllara Göre Dağılımı


Yıllar

Birinci Öğretim

İkinci Öğretim

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

İŞLETME BÖLÜMÜ

2012–2013

245,11602

322,74022

201,13327

294,93980

2013–2014

273,89200

381,04531

253,22484

294,53059

2014–2015

236,48173

341,87149

217,76351

268,53598

2015-2016

235,80179

378,75979

220,59892

257,95617

2016-2017

243,96801

376,89678

224,10621

302,71722

2017-2018

199,99732

328,08664

201,01412

240,24603


İKTİSAT BÖLÜMÜ

2012–2013

244,95701

315,57216

197,74193

263,79072

2013–2014

269,74774

341,41250

252,32006

319,40578

2014–2015

235,36802

341,97834

221,10423

245,78490

2015-2016

238,13266

297,35617

222,82477

238,68244

2016-2017

248,63657

319,14762

225,41131

360,90862

2017-2018

199,57044

299,61528

200,77549

350,46802


 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2012–2013

309,15309

377,47363

282,01932

322,32963

2013–2014

333,79248

387,27326

308,32344

341,81331

2014–2015

304,44713

380,31484

273,21333

305,49049

2015-2016

299,09755

358,22083

274,52966

348,23453

2016-2017

329,00660

383,68901

300,65427

340,87648

2017-2018

305,00391

377,55590

273,85685

304,33335


EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

2012–2013

237,38642

357,46894

221,22078

250,51406

2013–2014

262,28913

308,27567

251,79434

277,73021

2014–2015

233,23521

268,93276

224,09131

234,96806

2015-2016

227,84733

260,52767

221,07275

238,28981

2016-2017

235,00875

287,62819

220,49342

264,41578

2017-2018

201,83785

254,56530

228,15012

228,15012


 ÇEKO BÖLÜMÜ

2012–2013

252,07830

289,95718

234,96772

286,99954

2013–2014

274,64544

324,87675

259,45667

299,78608

2014–2015

243,86482

282,18750

234,47036

260,11737

2015-2016

241,85005

268,52585

231,65305

273,25982

2016-2017

249,85892

347,34903

231,98786

269,75100

2017-2018

221,17800

298,06045

202,85111

221,10294


 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

2012–2013

285,89093

349,22053

261,93524

303,09454

2013–2014

318,76704

361,04220

301,02134

388,20841

2014–2015

285,14253

379,23989

260,88304

284,70910

2015-2016

282,09786

319,85905

263,06836

309,61041

2016-2017

312,17320

395,27198

286,77971

342,22216

2017-2018

270,41160

359,58652

250,36739

334,59792


 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

2012–2013

270,76814

329,76392

252,83176

291,89717

2013–2014

285,26696

364,01647

260,81830

324,36558

2014–2015

249,17619

303,55730

228,84119

270,53751

2015-2016

254,43071

295,30721

237,89893

271,44580

2016-2017

263,62371

310,11430

243,74781

332,99041

2017-2018

240,66900

291,65186

219,51940

257,54304


ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

2015-2016

243,15770

312,03288

230,17355

262,78385

2016-2017

260,54629

332,85482

243,30451

262,13809

2017-2018

235,68806

321,47711

199,88377

265,09202


 

2. Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranı

Fakültemiz genelinde öğretim elemanı başına gündüz programında yaklaşık % 43,66 ikinci öğretimde ise yaklaşık %39,69 öğrenci düşmektedir. Bölümler bazında öğretim elemanı/öğrenci oranı Tablo 6’ de gösterilmiştir.

Tablo 6: Öğretim Elemanı/Öğrenci Oranları


Bölüm

Öğrenci Sayısı


Öğretim

Üyesi Sayısı


Öğretim Görevlisi Sayısı

Öğretim Elemanı/ Öğrenci Oranı

İşletme

Bölümü

Birinci Öğretim

696

16

-


43,5

İkinci Öğretim

655

16

-

40,93

İktisat

Bölümü

Birinci Öğretim

667

17

-

39,23

İkinci Öğretim

557

17

-

32,76

Kamu Yönetimi

Bölümü

Birinci Öğretim

294

6

-

49

İkinci Öğretim

288

6

-

48

Ekonometri

Bölümü

Birinci Öğretim

250

10

-

25

İkinci Öğretim

232

10

-

23,2

Çal.Ekonomisi ve End.İlişkiler

Bölümü

Birinci Öğretim

295

5

-

59

İkinci Öğretim

251

5

-

50,2

Uluslararası  İlişkiler

Bölümü

Birinci Öğretim

307

3

1

76,75

İkinci Öğretim

300

3

1

75

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

Birinci Öğretim

276

8

-

34,5

İkinci Öğretim

253

8

-

31,62

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Birinci Öğretim

184

4


46

İkinci Öğretim

163

4


40,75

Fakülte

Toplam

Birinci Öğretim

2969

69

1

           43,66

İkinci Öğretim

2699

69

1

39,69

Toplam


5786

138

2

41,32

Fakültemiz genelinde lisansüstü öğretimde ise öğretim elemanı başına birinci öğretimde yaklaşık 671, ikinci öğretimde ise yaklaşık 129 öğrenci düşmektedir. Bölümler bazında, Öğretim elemanı/öğrenci Oranları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo  7: Lisansüstü Öğretim Elemanı/Öğrenci Oranları


Bölüm

Öğrenci. SayısıY.Lisans


Doktora

Öğretim

Üyesi Sayısı

Öğretim Görevlisi Sayısı

Öğretim Elemanı/ Öğrenci Oranı

(Y. Lisans)

Öğretim Elemanı/ Öğrenci Oranı (Doktora)

İŞLETME BÖLÜMÜ

1.Öğretim

198

159

16

-

12,375

9.9375

II.Öğretim

Tezsiz

129

 

16

-

8,0625

-

İKTİSAT BÖLÜMÜ

1.Öğretim

221

114

17

-

13

6,7058

II.Öğretim

Tezsiz

 

 

--

-

-

-

KAMU YÖNETİMİ

BÖLÜMÜ

1.Öğretim

77

8

6

-

12,83

1,3

EKONOMETRİ

BÖLÜMÜ

1.Öğretim

94

26

10

-

9,4

2,6

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

1.Öğretim

68

3

5

-

13,6

0,6

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

1.Öğretim

13

 

4

-

3,25

-

FAKÜLTE TOPLAMI

1.Öğretim

671

310

58

-

11,5689

5,3448

II.Öğretim

Tezsiz

129

 

16

-

8.0625


GENEL TOPLAM


800

310  

74

-

10,810

4,189

3. Ders Yükü

Fakültemiz geneli ve bölümler bazında haftalık ders yükünü gösteren Tablo 8 incelendiğinde, Fakültemiz öğretim üyelerince haftada 1121 saat ders yapıldığı görülecektir.  Fakülte genelinde öğretim üyesi başına yaklaşık 16.49 saat/hafta ders yükü düşmektedir. İktisat Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 219 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 12.17 saattir.  İşletme Bölümü’nde de haftalık lisans ve lisans üstü dersleri toplamı 240 saat/hafta olup öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 15 saattir. Kamu Yönetimi Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 84 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 19.80 saattir. Ekonometri Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 193 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 19.30 saattir. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkiler Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 111 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 22.20 saattir. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 60 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 20 saattir. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 151 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 18.88 saattir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde haftalık lisans ve lisansüstü dersler toplamı 48 saat/hafta olup, öğretim üyesi başına haftalık ders yükü 16 saattir.

Tablo 8: Fakülte Geneli ve Bölümler İtibariyle Ders Yükü  İstatistikleri


Bölüm


Haftalık Lisans Ders Yükü

 


Haftalık Lisansüstü Ders Yükü

 


Haftalık Toplam Ders Yükü


Öğretim Üyesi


 


Öğretim Üyesi Başına Düşen Haftalık Ders Yükü

İktisat Bölümü

192

27

219

18

12.17

İşletme Bölümü

162

78

240

16

15.00

Kamu Yönetimi Bölümü

84

15

99

5

19.80

Ekonometri

154

39

193

10

19.30

ÇEKO

84

27

111

5

22.20

Uluslararası İlişikler

60

X

60

3

20.00

Yönetim Bilişim

112

39

151

8

18.88

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

36

12

48

3

16

Fakülte Toplamı

884

237

1121

68

16.49

                                              

Not: Ortak zorunlu dersler ve tez danışmanlıklar hesaplama dışında tutulmuştur.

4. Bilimsel Yayınlar

Fakültemiz öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel yayınlar (bildiri, makale kitap ve kitapta bölüm, ders notu) hem nicelik hem nitelik olarak büyük gelişme kaydetmiştir. 2012–2017 döneminde 154 yurtiçi 153 yurt dışı bildiri, 278 Türkçe makale, 57 yabancı dilde makale, 116 kitap yayınlanmıştır. Öğretim elemanlarımız tarafından gerçekleştirilen bilimsel yayınların bölümler itibariyle dağılımı Tablo 9’da görülmektedir.

Tablo 9: Fakülte Geneli Bilimsel Yayınlar
Kitap

Makale

Bildiri

Konferans

Kongre

Seminer

sempozyum

Panel

Diğer

Toplam

Ders

Kitabı

Diğer

Yurt İçi

 

Yurt Dışı

 

 

 

 

Yurt

İçi

 

 

 

Yurt Dışı

Türkçe

Yabancı Dilde

SCI,SSCIve AHCI

Diğer

2012

9


20

5

-

-

28

5

8

8

10

14

3

2

112

2013

28


48

20

-

1

18

5

18

10

-

9

8

7

172

2014

31

14

44

12

13

-

--

22

17

--------17

5

15

14

2

13

-

6

203

2015

24

21

86

9

10

41

33

35

5

17

10

1

9

-

5

301

2016

24

16

80

11

2

19

53

91

5

13

11

2

11

3

27

363

2017
GENEL    TOPLAM

116

51

278

57

25

61

154

153

71

53

15

56

14

47

1151

            5.Fakültemizde Yapılan Kültürel Faaliyet Bilgileri

FAALİYET TÜRÜ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sempozyum ve Kongre

2

2

1

2

6


Konferans

1

7

13

7

12

4

Panel

1

1

2

2

4

1

Seminer

1

4

4

4

4

2

Açık Oturum

-


-

--

--

-

Söyleşi

2

1

2

1

2

2

Tiyatro

1

1

-

--

--

-

Konser

-

1

1

--

--

-

Sergi

-

--

--

--

--

-

Turnuva

2

2

--

--

--

-

Teknik Gezi

1

-

1

1

1

1

Eğitim Semineri

2


4

4

4


Diğer


        2

III. FAKÜLTEMİZİN  STRATEJİK PLANI

MİSYON

Fakültemizdeki mevcut bölümlerin kuruluş gayelerine uygun bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek,

 Finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye oluşturabilecek ölçüde girişimci, kendi alanlarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı ilkelerini kavramış ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek,

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak,

 Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri sağlamak, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

 

 

 

 

 

 

B. VİZYON

           Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan,

öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen,

çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen,

teknolojik gelişmeleri yakından izleyen,

insanlığın refahı ve mutluluğu için katkıda bulunabilen,

sosyal gelişmelere açık,

özgür fikirli,

insan hayatını ve çevreyi koruyan,

iyileştiren,

idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

             C. TEMEL DEĞERLER

       Fakültemizin temel değerleri Üniversitemizin temel değerlerine paralel olarak

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak

İyi insan olmak

Bilimsel çalışmayı ilke edinmek

Adalet

Çağdaşlık

Liyakat

Şüphecilik

Akademik Özgürlük

Öğrenci odaklılık

Sürekli gelişme

Doğruluk ve güvenirlilik

İş ahlakı ve sosyal sorumluluk

Katılımcılık

Paylaşımcılık

Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik

Sorumluluk

Evrensellik

Toplumsal ve çevresel duyarlılık

Yaratıcılık

Yenilikçilik

Proaktiflik

            D. PAYDAŞLARIMIZ

Fakültemizin iç ve dış çevresinde yer alan ve karşılıklı etkileşimde bulunulan paydaşlarımız;

Akademik Personel

Öğrenciler

Rektörlük

İdari Personel

Mezunlar

Yüksek Öğretim Kurumu

Üniversitelerarası Kurul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Özel Sektör Kuruluşları

Sivil Toplum Örgütleri

Medya

Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları

E. SWOT ANALİZ

Bu başlık altında Fakültemiz misyonunu destekleyen ve vizyonumuzu gerçekleştirme yönünde stratejik planlarımızı belirleyebilmek için güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimiz ortaya konulmaya çalışılacaktır.

İç Çevre Analizi

Üniversite genelinde uygulanan SWOT Analizi Anketi’nden elde edilen veriler yardımıyla yapılan iç çevre analizinin amacı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan temel kaynakları tespit etmektir. 

Güçlü Yönler

      Fakültemizin güçlü yönleri;

Akademik çalışmayı teşvik edici, sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik yaklaşımın benimsenmesi,

50 yıllık deneyime sahip olan Atatürk Üniversitesinin güçlü örgüt kültürünün yerleşmiş olması,

Bir taraftan kendi ihtiyacı olan akademik personelini yetiştirirken, diğer taraftan başka üniversitelere akademik personel yetiştiren bir Fakülte olma özelliğine kavuşması,

Ders araç ve gereçleri bakımından yeterli olanaklara sahip olması

Akademik personele sunulan çalışma ofisleri, bilgisayar ve internet hizmetlerinin yeterli olması,

Genç, dinamik ve nitelikli akademik personele sahip olması,

Nitelikli  İdari personel çalışanlarının bulunması,

Sokrates-Erasmus öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarına katılım olanağına sahip olması,

Farabi Değişim Programı kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişimi katılım olanağına sahip olması,

Fakültemizde  Ekonometri Kulübü,  Ekovizyon, Küresel Gelişim ve Etkileşim Topluluğu Kulübü, Ekonomi Kulübü,  Kadın ve Demokrasi Kulübü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü,  Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Kulübü (DAKİK) Çalışma Ekonomisi Kulübü, İzdiham Kulübü,    Kamu Yönetimi, İktisadi ve Stratejik Düşünce Topluluğu, LÖSEV Kulübü bulunmakta olup faaliyetler yapmaları,

Öğrenci-öğretim elemanı arasında güçlü ilişkiler ve diyalog kurulabilmesi,

Mezunlarımız için kamu ve özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması,

Üniversitemiz ve Fakültemiz tarafından öğrencilerimize dönük bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi,

Fakültemizin ÖYP kapsamında yer alması.

Zayıf  Yönler

İdari ve teknik personelin nicelik olarak yetersiz olması,

Fiziki yapının yetersiz olması,

Öğrencilere gerekli düzeyde yabancı dil öğretilememesi,

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sistematik bir işbirliğinin kurulamaması,

Öğrencilere ödev ve proje bazlı çalışmaların istenilen sayıda yaptırılamaması,

Anabilim dalları ve bölümler arasında yeterli eşgüdümün sağlanamaması,

SSCI kapsamındaki yayınların azlığı,

Kütüphanenin nicelik ve nitelik açısından yetersizliği,

Disiplinlerarası çalışma yetersizliği,

Mezun olan öğrencilerin takibi ve ilişkilerin mezuniyet sonrası korunabilmesi için gerekli alt yapının henüz oluşturulamaması,

Uluslar arası nitelikteki bilimsel yayınların sayıca fazla olmaması,

Öğrencilere yönelik kariyer planlama ve iş olanakları ile ilgili bilgilendirme toplantılarının ve mesleki gezilerin sayıca yetersiz olması,

İş başvurularında danışmanlık yapma olanakları ve KOSGEB projeleri aracılığıyla kendi işlerini kurmalarına yardımcı olma gibi mezunlara sağlanan desteklerin istenilen düzeye ulaşamaması,

Socrates-Erasmus Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programlarından yeterince faydalanılamaması,

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerin istenilen düzeye getirilememesi,

     2. Dış Çevre Analizi

    Dış çevre analiziyle kontrolümüz altında olmayan Fakültemizin dış çevresinde yer alan yüksek performans oluşturulabilen alanları (fırsatları) ve yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanları (tehditleri) ortaya koymak amaçlanmaktadır.

    a)    Fırsatlar

   Fakültemizin dış çevresinde yer alan yüksek performans yaratabilen alanlar diğer bir ifadeyle fırsatlar.

Fakülte dışı eğitim alanlarından mezun olanların İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alanında lisansüstü eğitime yönelmesi,

Sanayiye destek verebilecek nitelikte bir kurum olması,

Metropol kentlere ulaşımı kolaylaştıracak ulaşım imkanlarının gelişmesi,

Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişki kurabilme potansiyeline sahip olunması,

Değişen ekonomik, teknolojik yönetsel ve sosyal çevrenin iş dünyasında sürekli eğitim ve uzmanlaşmanın önemini arttırması,

Bölgede nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulması,

Tehditler

Fakültemizin dış çevresinde yer alan yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanlar diğer bir ifadeyle tehditler de;

Akademik personelin ücretlerinin düşük olması,

Akademik personel alımına kısıtlamalar getirilmesi,

Bütçeden ayrılan finansal kaynakların yetersiz olması,

Başarı oranlarını olumsuz yönde etkileyen ders geçme sistemleri,

Bölgenin ekonomik göstergelerinin olumsuzluğu,

Yetersiz kadrolara sahip yeni üniversitelerin kurulması ve bu üniversitelerde öncelikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin açılması,

Bölgede iklim şartlarının ağır olması,

Beyin göçü,

F. STRATEJİK AMAÇLAR

Fakültemize ilişkin stratejik amaçlar da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek,

Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını ve niteliğini yükseltmek,

Yerel, Ulusal ve uluslararası işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek, 

Benzer dönemde kurulan fakülteler içinde öğrenciler tarafından en çok tercih edilen fakülteler arasında yer almak ve mezunları iş dünyası tarafından aranan bir fakülte olarak algılanmak,

1.  Stratejik Amaç:  Eğitim-Öğretimde  Kaliteyi Yükseltmek 

 Hedef 1. Ulusal ve Yabancı üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ders programları değerlendirilerek Lisans ve Lisansüstü programlarını ve ders içeriklerinin güncelleştirilmesini sağlamak,

Faaliyet 1.Yurt içi üniversitelerle gerekli iletişimin sağlanması,

Faaliyet 2. Yurt dışı üniversitelerle gerekli iletişimin sağlanması,

Performans Göstergesi: Gerekli değerlendirme ve güncellemenin yapılması için bölümlerde çalışma gruplarının oluşturulması, gerekli değişikliklerin yapılması ve yayınlanması,

Hedef 2. Ders materyallerinin (kaynak kitap, yardımcı kitap, ders notu, teksir, slayt vb) ve derslerin nasıl yürütüleceğine ilişkin planların (syllabus) güncelleştirilerek Internet ortamına aktarılması,

Faaliyet  Öğretim elemanın ders içeriğini ve kullanacağı materyalleri hazırlaması ve ilgili bölüme vermesi,

Performans göstergesi: Her öğretim elemanın ders materyallerini kişisel web sayfasında yayınlaması,

Hedef 3. Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi,

Faaliyet Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi konusunda Fakülte Eğitim Komisyonu ve Fakülte Kurulu’nda çalışmalar yapılması,

Performans göstergesi: Güncelleşmenin gerçekleşmesi,

Hedef 4 Öğrencilerin Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve Orhun Öğrenci Değişim Programlarından faydalandırılması,

 Faaliyet 1. Her yıl Fakülte öğrencilerimizin Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla ikili anlaşmalar çerçevesinde Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve Orhun Öğrenci Değişim Programlarına başvurmasının sağlanması,

Faaliyet 2. Bu programlar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi,

Performans Göstergesi: Her yıl Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve Orhun Öğrenci Değişim Programlarına katılan öğrencilerin sayısında %100 artış sağlamak, Bilgilendirme toplantılarının sayısı,

 Hedef 5.  Öğretim Üyelerinin niteliğinin yükseltilmesi,

   Faaliyet Yurtdışı eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılımların desteklenmesi,

Performans göstergesi: Yurtdışı eğitim programları ve bilimsel toplantılara katılımların sayısındaki artış,

2. Stratejik Amaç: Bilimsel Araştırma  ve Yayınların Sayısını ve Niteliğini Yükseltmek,

Hedef 1. Öğretim elemanlarının uluslararası nitelikteki yayın sayısının arttırılması,

Faaliyet Öğretim elemanlarının plan dönemi boyunca en az bir adet uluslararası hakemli dergide makale yayınlaması veya uluslararası kongrede bildiri sunması,

Performans Göstergesi: SSCI kapsamına giren yayınlarda artış,

Hedef 2. SSCI kapsamında ve nitelikli yayın yapanların ödüllendirilmesi,

Faaliyet Paydaşlarla iletişim kurup işbirliği yapmak ve yarışma, burs ve ödüller sağlamak,

Performans göstergesi: Nitelikli yayın yapanların elde ettiği ek gelirler,

Hedef 3. Öğretim elemanlarının ulusal nitelikteki yayınlarının sayısının arttırılması,

Faaliyet Öğretim elemanlarının ulusal hakemli dergide yılda en az iki makale yayınlanması veya iki ulusal kongrede bildiri sunması,

Performans göstergesi: Ulusal yayın sayısındaki artış,

Hedef 4. Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması,

Faaliyet  Plan dönemi boyunca her öğretim üyesinin DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi için teklif vermesi veya bu tür projelerde aktif şekilde yer alması,

Performans göstergesi: Proje sayısında artış,

3. Stratejik Amaç: Yerel, Ulusal  ve Uluslararası İşbirliği ve Ortaklıklar Geliştirmek  

Hedef 1. Öğretim elemanlarının Socrates-Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programlarından faydalandırılması,

Faaliyet  Öğretim elemanlarımızı Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla Socrates-Erasmus Öğretim Elemanları Değişim Programlarından faydalandırma çalışmalarına başlanması,

Perfromans Göstergesi: Socrates-Erasmus öğretim elemanı değişim programından yararlanan öğretim elemanı sayısı,

Hedef 2.  Ulusal ve uluslararası üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri  ile işbirliğinin geliştirilmesi,

Faaliyet Değişik üniversitelerden akademisyenlerle ortak akademik etkinlikler düzenlenmesi,

Perfromans Göstergesi: Ortak akademik etkinliklerin sayısındaki artış,

Hedef  3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve  projelerin geliştirilmesi,

Faaliyet  Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bunlara dönük araştırma ve projelerin gerçekleştirilmesi,

Performans Göstergesi: Kamu ve özel sektör kuruluşlarının verimliliğindeki artış

Hedef 4. Fakülte diplomalarının uluslararası geçerliliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalarının başlanması,

Faaliyet  Akreditasyon çalışmalarının başlatılması,

Performans Göstergesi:  Akreditasyon sağlanan üniversite sayısı

4.  Stratejik Amaç: ÖSYM Sınavlarında Üst Sıralarda Tercih Edilen Bir Fakülte Olmak,

Hedef 1. Fakültenin tanıtımını yapmak,

Faaliyet 1. Web sayfamızın Fakültemizin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlanması, 

Faaliyet 2. Ortaöğretime yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması,

Performans göstergesi: Web sayfasının beğenilmesi, Bilgilendirme faaliyetlerinin sayısı,

Hedef 2. Fakültemizin tanıtımını yapmak amacıyla yeni kaydolan öğrencilere oryantasyon ve danışmanlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması,

Faaliyet  Her eğitim-öğretim yılının başında yeni kayıt olan öğrencilere Fakültemizi tanıtım amaçlı oryantasyon toplantısı yapılması ve öğrenci memnuniyet anketleri uygulanması,

Performans göstergesi: Oryantasyon Programlarının ve Memnuniyet Anketlerinin Sayısı,

Hedef 3. Mezun veya son sınıf öğrencilerine iş başvurularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

Faaliyet 1. Üniversite genelinde kurulacak bir Kariyer Ofisi aracılığıyla son sınıf öğrencilerine danışmanlık hizmetleri sağlanması,

Faaliyet 2. Kariyer günleri çerçevesinde öğrencilere işgücü piyasası hakkında bilgi verilmesi,

Faaliyet 3. Staj olanaklarının sağlanması,

Performans göstergesi: Kariyer ofisinin kurulması, Staj yapan öğrenci sayısıYapılan kariyer günleri sayısı,

Hedef 4. Üniversitemiz Mezunlar Derneği çatısı altında mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi,

Faaliyet  Fakültemiz Web sayfasında oluşturulan linkdeki elektronik posta aracılığıyla mezunlarımızla iletişim kurulması,

Performans göstergesi: İletişim Kurulan Mezunların Sayısı

Hedef 5. Girişimciliği destekleme ve KOSGEB projeleri aracılığıyla öğrencilerin kendi  işlerini kurmalarına yardımcı olunması,

Faaliyet Öğrencilerin girişimciliği destekleme ve KOSGEB tarafından gerçekleştirilen projelere katılımının teşvik edilmesi,

Performans göstergesi: Kendi İşini Kuran Mezun Sayısı

Hedef 6. Lisans programlarında öğrencilerin uzmanlaşarak istedikleri alanlara girmelerine imkan tanınması,

Faaliyet  Seçmeli ders sayısının artırılması,

Performans göstergesi: Açılan seçmeli ders sayısı,

Hedef 7. Öğrencilerin mezuniyet sonrası sınavlardaki (SPK, KPSS, ALES, ÜDS, KPDS, Müfettişlik ve Uzmanlık vb.) başarısını artırmak,

Faaliyet  Derslerin bazılarının sınavlara yönelik olarak yeniden düzenlenmesi,

Performans göstergesi: Öğrencilerin başarı yüzdesindeki artış.


[birim_detaytur_id] => 92 [birim_detaytur_ad] => Fakülte Strateji Planı ) [1] => stdClass Object ( [birim_detay_icerik] => http://eobs.atauni.edu.tr/Degree/First.aspx [birim_detaytur_id] => 40 [birim_detaytur_ad] => EOBS Yüksek Lisans ) [2] => stdClass Object ( [birim_detay_icerik] => 1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını almıştır. Fakültemiz bünyesinde eşit ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alan İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Ağustos 2010 itibariyle fakültede 18 profesör, 16 doçent, 18 yardımcı doçent, 9 fakülte ve 14 enstitü araştırma görevlisi ve 30 idari personel görev yapmaktadır. Örgün ve ikinci öğretim programlarına kayıtlı toplam 2306 öğrenci, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 300’ü aşkın lisansüstü eğitim öğrencisi ile eğitime devam edilmektedir. Öğrenciler fakültedeki eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra isteğe bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve bankalar, öğrencilerin yaygın olarak staj yaptıkları yerlerden sadece birkaçıdır. Fakültede öğrencileri sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere yönlendiren Ekonomi, Yönetim, Ekovizyon, Ekoloji, Girişimcilik ve İnovasyon, Çalışma Ekonomisi, AtaKamu ve Mavi Noktalar İİBF öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Söz konusu kulüpler fakülte yönetimi tarafından sürekli olarak denetlenmekte ve desteklenmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1973 yılından beri “İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” adı altında yılda 4 kez yayımlanan bir dergiye sahiptir. TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahil olan ve EBSCOhost tarafından taranan dergide, Türkçe ve İngilizce olarak iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi vb. konularda makaleler yayımlanmaktadır. Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde her yıl çeşitli alanlarda sempozyum, konferans, kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir. Gerek kamu ve gerekse özel sektörde üst düzeyde görev yapabilecek nitelikte elamanlar yetiştirmeyi amaç edinen fakülteden mezun olan öğrenciler; finans, satış-pazarlama, ulaşım, hizmet, dış ticaret, imalat, enerji ve serbest meslek gibi iş kollarında yönetici, uzman, müfettiş ve koordinatör olarak görev almaktadırlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için iş olanakları diğer fakülte mezunlarına göre çok daha geniştir. Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, yeminli mali müşavirlik, müfettişlik, vergi denetmenliği, hesap uzmanlığı, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve borsa brokerlığı özellikle fakültedeki öğrenimlerini bilgisayar ve yabancı dille destekleyen mezunların tercih edebilecekleri mesleklerden sadece bir kaçıdır. [birim_detaytur_id] => 20 [birim_detaytur_ad] => Tarihçe ) [3] => stdClass Object ( [birim_detay_icerik] => Vizyonumuz;      Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Misyonumuz; İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir. İşletme Bölümünün Amacı Bölümümüzün amacı yurtiçi ve yurt dışında ki kuruluşları geleceğe taşıyabilecek profesyonel işletmecileri yetiştirmek ve öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmektir. Bu amaca ulaşmak için eğitim ve öğretim programların uygulanmasında üniversite-sanayi işbirliğinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. İktisat Bölümünün Amacı Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek teori ve bilgi ile donatmak, onların insan yaşamının maddesel yönlerini anlamalarını sağlamak, onlara sonuçlar çıkarma ve politika geliştirme hususunda yetenekler kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak için eğitim programlarının uygulanmasında bölgedeki sektörlerden  geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün Amacı Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, bilimsel araştırma yapabilecek nitelikli iktisatçı, işletmeci, ekonometrici, istatistikçi ve yöneylem araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Kamu Yönetimi Bölümü, günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen kamu ve özel kesim yönetici elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Dünyadaki, Türkiye’deki ve Türkiye’nin yer aldığı bölgelerdeki siyasal ve sosyal değişimler, geleceğin yöneticilerinin geçmişten daha çok bilgi donanımlarına sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Diğer yandan gerek yerel gerekse bölgesel olarak faaliyet gösteren işletmelere yön verebilecek, yeni pazarlara açabilecek, modern yönetim tekniklerini klasik örgüt yapılarına başarıyla uyarlayabilecek, kurumsallaşmalarına katkıda bulunabilecek nitelikte yönetici adaylarını onların hizmetlerine sunarak; ilin, bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayabilmek, bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Amacı Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı; bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek elamanlar yetiştirmektir. Uluslararası İlişkiler Bölümünün Amacı Uluslararası İlişkiler Bölümü,  ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasal, sosyal değişim ve gelişmeleri yakından izleyebilen, uluslararası siyasi, sosyal ve ticari sorunlara çözümler üretebilen elamanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Amacı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün amacı; öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ta çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmektir. Hedeflerimiz; 1- Bağlı bulunduğumuz üst birimin amaçlarına ulaşmasında en kısa zamanda en fazla katkıyı sağlamak. 2- Ulusal ve uluslar arası  yayın sayısını yıllık ortalama % 50 oranında artırmak. 3- Uluslararası nitelikte kongre, sempozyum, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek. 4- Çağdaş eğitim için gerekli olan teknik ve araçların kullanımını niteliksel ve niceliksel olarak artırmak. 5- Öğrencilerimizi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaları için teşvik etmek ve onlara ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamak. 6- Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda daha fazla etkinlik yapmalarına yardımcı olmak. 7- Öğretim üyelerinin bilgilerinin üniversite dışındaki ilgililere ulaşmasını sağlamak. 8- İktisadi ve idari bilimler konularında uzman olan işadamı ve sanayicilerin bilgi ve tecrübe birikiminden daha fazla yararlanmak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak. 9- Bilimsel çalışmaların bir bütün olarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde güncel sorunlar üzerinde yoğunlaşmasını teşvik etmek. 10- Fakültemizi sektöründe örnek alınan bir kurum yapmak. 11- Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı, birlikte yaşam kültürünün özümsendiği, ekip çalışmasının benimsendiği, sürekli öğrenen bir kurum kimliğine sahip olmak. 12- Kurumumuzun kültürüne sıfır hata anlayışını yerleştirmek. 13- Sürekli iyileşmeye ve mükemmellik anlayışına önem vererek iç ve dış müşterilerimiz için artık değer yaratmada lider fakülte olmak. 14- Fakültemizde TSE ISO-9000:2000 Kalite Yönetim sistemlerinde öngörülen koşullara uygun bir yönetim sistemi oluşturmak. [birim_detaytur_id] => 10 [birim_detaytur_ad] => Vizyon ve Misyon ) ) -->