Su Ürünleri Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Misyon 

1989-2010 yılları arasında bölüm 2010 yılından beride Fakülte olarak faaliyet gösteren birimimizin misyonu Üniversitemizin “hayatın hizmetinde” misyonu gereğince su kaynaklarının kültür balıkçılığı yönünden değerlendirmesini yapmak, dünya standartlarında eğitim ve öğretim vermek. Su ürünleri alanında yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretebilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim -öğretim faaliyetlerine 17 Kasım 1958 yılında başlayan Üniversitemizin “Hep ileri” vizyonu gereğince gelecekte beklenen gıda kıtlığına çözüm bulmak üzere mevcut türler üzerinde verim arttırıcı ARGE çalışmaları yapabilecek ve yeni sucul türleri kültüre alarak sürdürülebilir üretime yönelik faaliyetler düzenleyebilecek öğrenciler yetiştirmek.

Mission 

Since 1989-2010, the mission of our unit, which has been operating as a Faculty since 2010, is to evaluate water resources in terms of aquaculture in accordance with the "service of life" mission of our University and to give world-class education and training. To educate students who are equipped to solve economic and social problems in the field of aquaculture.

 

Vision

In accordance with the "always forward" vision of our University, which started its educational activities on November 17, 1958, students who can do yield-enhancing R&D studies on existing species and organize activities for sustainable production by taking new aquatic species into culture in order to find solutions to the expected food shortage in the future.

Миссия

С 1989 по 2010 год миссия нашего подразделения, заключается в оценке водных ресурсов с точки зрения аквакультуры. Подразделение работает в качестве факультета с 2010 года. Целью нашего факультета является исполнение миссии нашего университета «Служение жизни» и предоставление образования мирового уровня, а так же обучение студентов, которые в будущем смогут решать экономические и социальные проблемы в области аквакультуры.


Цели и задачи нашего факультета 

Цели и задачи нашего факультета  соответствуют стратегии Университета «Всегда вперед». Наш Университет начал свою образовательную деятельность  с 17 ноября 1958 года. Студентам, необходимо повышать количество исследований в области НИОКР и организовать мероприятия по устойчивому производству, путем принятия новых водных видов в культуру. Данные исследования помогут найти необходимые решения задач для ожидаемой нехватки продовольствия в будущем

 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR