Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

BİRİMİN TANIMI
Bünyesinde 5 profesör, 5 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 25. dönem mezunlarını vermiş olan bir bölümdür. Yaklaşık 170 öğrencinin eğitim gördüğü bölüm, lisans eğitimi yanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim vermekte olup, 2019 yılına kadar 650 civarında öğrenci mezun etmiştir.

BİRİMİN HEDEFLERİ
Çevrenin sürdürülebilirliği ve doğa koruma temelinde; kırsal, kentsel ve arada kalan tampon bölgenin planlanmasını, tasarımını her yönden ele alıp değerlendiren, analiz eden bu doğrultuda insan ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte plan tasarımı yapabilecek ve uygulayabilecek bireyler yetiştirmek,

 Yerel ve ulusal ölçekte doğal kaynakların ve kültürel zenginliklerin sürdürülebilirliği, insanın yaşama mekanı ile dinlenme gereksinimleri arasında en uygun düzenin sağlanması, imar ve kalkınma amaçlı fiziksel planlamalarda dış mekan düzeninin oluşturulması ve bitki materyalinin peyzaj planlama çalışmalarında kullanım ilke ve olanaklarının ortaya konulması ve bu bilinçte bireysel eğitimleri vermek,

 Etik değerlerin bilincinde, ileri teknolojilere hakim, yenilikçi, katılımcı, araştırma yetenekleri gelişmiş ve toplumsal ilişkileri üst düzeyde olan bireyler yetiştirmek,

 Bulunduğu coğrafyada yapılacak peyzaj mimarlığı çalışmalarına yön vermek, ışık tutmak ve bu yolla yörenin gelişmesine katkıda bulunmak,

 Ülkesel ölçekte söz sahibi olan, diğer bölümlerle işbirliği kurabilen, akademik çalışmaları ile kendi bilimsel alanında yönlendirici olan akademisyenler yetiştirmek

TARİHÇE
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1990 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup ilk bölüm başkanlığını Prof. Dr. Kamuran Güçlü yapmış, takiben Prof. Dr. M. Ilgar Kırzıoğlu ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz bölüm başkanlığı görevinde bulunmuşlardır. Eğitim hayatına 20 öğrenci ile başlayan bölüm, 1991 yılında ilk öğrencilerini almış, ilk mezunlarını ise 1995 yılında vermiştir. 1998 yılında öğrenci kontenjanı 30’a, 2006 yılında ise 40 çıkartılmıştır. 2011 yılına kadar 16 dönem mezun veren bölüm bu süre içerisinde 400`ü aşkın peyzaj mimarını mesleğe kazandırmıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 2010 yılında kurulmasının ardından Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2011 yılında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne aktarılmıştır.

VİZYON
Peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde teorik ve pratik ilmi ve teknik bilgisi, kültürü, yetenekleri ve iş disiplini ile söz sahibi olan, mesleklerini hayat felsefesi olarak benimsemiş, yenilikçi, gelişime açık peyzaj mimarlarını yetiştirip kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak ülkesel gelişime katkı sağlamayı vizyon edinmiştir.

MİSYON
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinden kurulu geniş ve tecrübeli akademik kadrosu ile öğrencilerin gelişim, eğitim ve öğretiminde gerekli olan bilimsel ve kültürel ortamı sağlamayı; öğrencilere mimari, sanat, mühendislik, çevre ve doğa bilgisi, algılama, yorumlama, analiz, sentez, karar verme, uygulama, teknoloji ve bilgiye ulaşma gibi konularda eğitilmelerini ve yetenek kazandırılmasını; mesleğinin gereklerini yerine getiren, araştıran kendini geliştiren, yenilikçi, pratik, çözüm üretebilen, insani ilişkileri güçlü, kendini ifade edebilen bireyleri ülke ve dünyaya faydalı olabilecek bireyler ve peyzaj mimarları olarak yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

SINIF-LABORATUAR VE ATÖLYE İMKANLARI
Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde olan mevcut 6 sınıf, 4 çizim salonu ve 1 bilgisayar laboratuvarı kullanılmaktadır. Ayrıca 1 Atölye bulunmamaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne ait 250 m2 kapalı alanı bulunan ve kış mevsiminde ısıtılan bir süs bitkileri serası bulunmaktadır.

KONFERANS VE SEMİNER İMKANLARI
1 adet seminer salonu bulunmaktadır.

 BİLGİSAYAR LABORATUVAR VE KÜTÜPHANE İMKANLARI
Aynı anda 40 öğrencinin Cad programları ve temel bilgisayar eğitimlerini alabilecekleri bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

YILLIK ORTALAMA MEZUN SAYISI
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 25. dönem mezunlarını vermiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölümünden her yıl ortalama 40 öğrenci mezun olmaktadır.2019 yılı itibari ile mezun olan öğrenci sayısı 650 civarındadır.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA İMKANLARI
Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olan öğrenciler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığında, belediyelerin park ve bahçeler biriminde Peyzaj Mimarı olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler. Bunlara ilaveten özel peyzaj firmalarında veya kendi kurdukları peyzaj mimarlığı bürolarında çalışma olanakları da bulunmaktadır.