Tortum Meslek Yüksekokulu
Paylaş

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ÖN LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
        Dayanak     
        Madde 1- (1) Bu esaslar 23 Temmuz 2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

        Kapsam
        Madde 2- (1) Bu uygulama esasları; Erzurum Meslek Yüksekolulu, Aşkale Meslek Yüksekokulu, Pasinler Meslek Yüksekolulu, Oltu Meslek Yüksekokulu, İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, Tortum Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolulu`nda eğitim öğretim yapan meslek yüksekokullarını kapsar.
(2) Hazırlık sınıfı uygulaması olan bölümlerde/programlarda, hazırlık sınıfları için uygulama, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.
       Öğretim Programları

      Madde 3 – (1) Öğrencilerin mezuniyet için almaları gerekli toplam kredi saati miktarı 80± 20`dir. 
      (2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen paket programların kredi saati toplamı bu sınırlamanın dışında tutulur. 
      (3) Meslek yüksekokullarının bölümlerinde/programlarında okutulacak olan iki yıllık ön lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ilişikte belirtildiği gibidir. 

   Seçmeli Dersler

      Madde 4- (1) Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin %40`ını geçemez.
      (2) Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin %10`unu geçemez.
      (3) Önlisans programlarında yer alan seçmeli derslerin açılabilmesi için, seçmeli dersleri alacak minimum-maksimum öğrenci sayılarının belirlenmesinde ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu yetkilidir. Öğrencinin seçtiği ders, yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi nedeniyle açılamadığı durumlarda yarıyılda açılan başka bir dersle değiştirilir. 
      Ders Alma
      Madde 5-  (1) Bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç 33 kredi saatidir. 
      Sınavlar
      Madde 6 - (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavıi ek sınav, mazeret sınaavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içinde duyurulur. 
     (2) Her ders için yarılda en az bir ara sınav yapılır. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar ve benzeri çalışmaların yarıyıl için değerlendirmeleri bir ara sınav yerine geçebilir. 
     (3) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40, yarıyıl sonu sınavının etkisi %60`tır. 
     Sınav Programları
     Madde 7 - (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/program başkanlığı veya müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Milli ve dini bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. 
     Başarı Notunun Hesaplanması
     Madde 8 - (1) Başarı notları Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. Bağıl değerlendirme Sistemine göre hesaplanacak olan başarı notları için DKL`nin maksimum değeri 35, AL`nin değeri 40`tır. 
     Hüküm Bulunmayan Haller
     Madde 9 - (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya ilgili Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir. 

      Geçici Maddeler:
      GEÇİCİ MADDE 1- (1) Hazırlık sınıfı uygulaması olan bölümlerde/programlarda 2008-2009 öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, bu uygulama esaslarına göre öğrenimlerini sürdürürler.
      Yürürlük
     Madde 10- (1) Bu uygulama esasları 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato`da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

     Yürütme
     Madde 11- (1) Bu uygulama esasları hükümlerini ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.