Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

K.K. Eğtim Fakültesi Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygualama Esasları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

LİSANS, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 Dayanak

MADDE  1

(1) Bu esaslar 14.05.2012 tarih ve 28292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Kapsam

MADDE  2 

(1) Bu Uygulama Esasları Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde eğitim-öğretim yapan bölümleri kapsar.

            (2) Hazırlık sınıfı uygulaması olan bölümlerde, hazırlık sınıfları için uygulama, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.  

 Öğretim programları (Yönetmelik Madde 13)

MADDE  3

(1) 4 Yıllık lisans programları öğrencilerinin mezuniyet için alımları gerekli toplam kredi saati miktarı ortak zorunlu dersler hariç 150±25, 5 yıllık birleştirilmiş lisans programlar (Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programları) için 200±50 dir.

(2) Fakültenin ilgili bölümlerinde okutulacak olan dört/beş yıllık lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ilişikte belertildiği gibidir.

 Seçmeli Dersler  (Yönetmelik Madde 14)

MADDE 4

(1) Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin %40’ını geçemez.

(2) Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin %10’unu geçemez.

 Ders Alma (Yönetmelik Madde 15)

MADDE 5

(1) Bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saat miktarı, ortak zorunlu dersler hariç paket programlarda 27, diğer programlarda 26 kredi saattir.

(2) Tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyıl programlarına ait derslerden ilave olarak, haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere, en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler.

 Sınavlar (Yönetmelik Madde 20)

MADDE 6

 (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.

(2) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmeler ayrı yapılır.

(3) Her ders için yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri bir ara sınav yerine geçebilir.

(4) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40, yarıyıl sonu sınavının etkisi %60’dır.

 Sınav Programları  (Yönetmelik Madde 21)

MADDE 7

(1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, Dekanlık tarafından, sınavlardan en az 7 gün önce ilan edilir.

 Başarı Notunun Hesaplanması  (Yönetmelik Madde 27)

MADDE 8

(1) Başarı notları Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanacak olan başarı notları için DKL’nin değeri 25-35 arası, AL’nin değeri 40`tır.

Başarısızlık Durumu (Yönetmelik Madde 29)

MADDE 9

(1) Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Fakülteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda, tercihen alt yarıyıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler.

 Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 10 (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

 Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2011-2012 öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, bu uygulama esaslarına göre öğrenimlerini sürdürürler.

 Yürürlük

MADDE 11 (1) Bu uygulama esasları 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 12 (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.