Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Misyon ve Vizyon


Merkezimizin vizyonu şunlardır; Kudüs’ün sosyal, dini, tarihi, coğrafi ve politik durumunu tanımlamak ve bu tanımlara yönelik analizlerde bulunmak. Kudüs  üzerindeki en son araştırmalar ve elde edilebilecek en yeni literatürü kullanabilmek, Kudüs’e ait yeni kavramlar üretmek ve kavramlar üzerine değerlendirmeler yapabilmek, Kudüs ve Beytü’l-Makdis üzerine elde edilecek literatür vasıtasıyla coğrafyanın araştırma konuları üzerinde anahtar yaklaşımlar geliştirebilmek, Kudüs’ün coğrafyası, nüfusu ve vizyonu üzerine terminoloji geliştirip tanımlayabilmek, Çok kültürlülük için bir model olabilecek Kudüs ve Beytü’l- Makdis konsepti üzerine çağdaş ve akademik olgular ile bu bağlamdaki misyonu ve diğer coğrafyalara yapacağı etkilere ait teorik çalışmaları yürütebilmek, Kudüs Şehrindeki farklı dinler arasında olan tarihi ve güncel ilişkilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek, Tarihsel süreçte Kudüs’ün idaresi için geliştirilen hâkimiyet anlayışlarının ortaya koymak, Kudüs üzerine Müslüman ve oryantalist yazarların çalışmalarının karşılaştırmalı tenkitlerini yapmak,Kudüs ile ilgili çalışmalar üzerine eleştirel ve analitik yetenekler kazandırmak, Coğrafya ile ilgili, ana İslam kaynaklarının üzerinden İslam dünyasındaki manevi önemini belirleyerek, günümüzdeki konumu açısından güncel problemler, görüşler ve tartışmalar ışığında eleştirel farkındalık geliştirmek, Konuların analizleri için metodolojik yaklaşımlar içerisinde sosyal, tarihsel, coğrafî ve politik konseptler oluşturmak ve Kentin mimari geçmi  ile gelişimini ortaya koyabilmek için yüzey araştırmaları planlamaktır.
Merkezin Misyonu ; Türkiye’de Kudüs ve bölge üzerine yapılan çalışmaları tespit ve aktarımına yönelik akademik araştırmalara katkı sağlayacak proje ve diğer etkinlikleri gerçekleştirmek, Yurt içi ve yurt dışında ilgili akademik kurumlarla ortak akademik çalışmalar yapmak ve yürütmek, Kudüs bölgesi ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek sağlamak ve öğretim üyesi değiştirme programları düzenlemek, Kudüs coğrafyası ile fiili irtibatlar sağlayacak akademik içerikli sosyal ve kültürel organizasyonlar tertiplemek, Çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yapılması amacıyla faaliyetler yürütmek, Konu ile ilgili yapılan çalışma ve birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir arşiv merkezi oluşturmak, Üniversite bünyesinde bölge ile ilgili araştırma ve akademik faaliyet göstermek isteyenlere akademik desteklerde bulunmak, Ulusal ve uluslararası alanlarda yapılacak çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek ve bu çalışmaları yürütebilmek amacıyla hizmet satın almak, Merkezin çalışma alanlarına ait çalışma grupları ya da birimler oluşturmak, Akademik alanda Kudüs ve Beytü’l-Makdis’i   faaliyet alanları içerisinde bulundurmaktır.

YÖNETİM KURULU

DANIŞMA KURULU