Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi

ALTINBULAK KÖYÜ İHTİYAR HEYETİNİN İFADESİ

ERMENİLERİN İSLÂMLARA KARŞI YAPTIĞI HAKARET VE MEZALİME DAİR ALTINBULAK KÖYÜ İHTİYAR HEYETİNİN İFADESİDİR

Soru -1-Seferberlik başlangıcından ordunun ileri harekâtına kadar Ermeniler tarafından köyünüzde İslâm öldürülmüş müdür?

Cevap -1-Sarıkamış ric’atinde yirmi erkek, beş kadın; beş erkek ve kız çocuğu öldürülmüştür.

Soru -2- Ne zaman öldürdüler ve nerede öldürdüler? Maznun olan Ermeniler kimlerdir ve isimleri nedir ve hangi çeteye mensubdur; beyan ediniz?

Cevap -2- Sarıkamış ric’atında Aliceyrek karysinde Feno oğlu Bogos ve Tosun çeteleri tarafından ve diğer refikleri Aso oğlu Mikoç, Mıgır ve oğlu Serkis, Hampar oğlu Kirkor ve ma’iyyetlerindeki bulunan bilmediğimiz altmış atlı, on beş piyade Ermeni tarafından bir binalara doldurulup balta ve kurşun ile öldürdüler.

Soru -3- Ermeniler tarafından öldürülmüş olan kadın ve erkek çocukların isimleri nedir ve ne suretle öldürüldüler?

Cevap -3- Ahmet oğlu Mevlüd, Ahmet oğlu Mecnun, Şaban oğlu Hüseyin, Ömer oğlu Bedir, biraderi Keleş, Bedir’in mahdumu Bahri biraderi Nuri, Hamso’nn oğlu Koca (?), mahdumu Mahmud, Abdullah’ın oğlu Kemal, biraderi Cemal, Salo’nun oğlu Bekir, Yusuf oğlu Şaban, biraderi Bedir, Osman oğlu Hasan, mahdumu Hüseyin, Nado oğlu Musa, biraderi Nebi. Muhmud oğlu Zabit, biraderi Emir, Ali kerimesi Basra, Behlül kızı Cevahir, Ali kerimesi Güllü, Hasan zevcesi Gülsüm, Hasan kerimesi Elmas, hemşiresi Cevriye, Hüseyin oğlu İmdad, biraderi Ahmed, Mehmed oğlu Polat, isimli kadın ve erkekler, süngü ve balta ile öldürmüştür.

Soru -4- Ermeniler Müslümanların mal ve eşyasını garat ve yağma etmişler midir ve ne zaman ve kimin malını almışlardır, alan Ermeniler kimlerdir ve hangi çeteye mensubdur?

Cevap -4- Sarıkamış ric’atinde adedi mechul birçok hane eşyası yağma ettiler. Ayrıca yüz kırk öküz, yirmi camus, yirmi üç esb, iki yüz otuz inek, yüz altmış tosun, yüz aded kısır sığır, 2480 koyun ve keçi altı bin sekiz yüz kile buğday, üç bin dört yüz kile arpa, Feno oğlu Bogos ve Aso oğlu Mikoç çetesi ve isimlerini bilmediğimiz altmış suvari ve on beş piyade Ermeni çetesi tarafından yağma edilmiştir.

Soru -5- İfadeniz doğru mudur? Doğru ise dinle, tasdik ediniz.

Cevap -5-  Evet, ifademiz doğrudur; kati’yyen hilafı hakikat olmadığını tasdik ederiz.
Fi 28 Temmuz sene 1335 (1919)
A’za (Ali oğlu Şamil) A’za (Kasım oğlu Ali)  Muhtarı ( Şaban) Altınbulak Karyesi İmamı (Hüseyin)”

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Belgelerini Göre Kafkaslar’da Ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi,c.II, Ankara 1995, s.109-110; Gürsoy Solmaz, Yaşayanların Dilinden Erzurum-Sarıkamış-Kars`ta Ermeni Zulmü  (1918 - 1920), Erzurum 2001.