Atatürk Üniversitesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM MODELİNİ AÇIKLADI

Atatürk Üniversitesi; Covid-19 küresel salgınının ülke ve kentteki seyri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 2020-2021 akademik yılı bahar döneminin ağırlıklı olarak uzaktan  eğitim modeliyle başlayıp uygun şartların oluşması durumunda yüzyüze eğitimin  kademeli olarak artırıldığı bir harmanlama (hibrit) eğitim modeline karar verdi.

Atatürk Üniversitesi Senatosunun bahar döneminde uygulanacak eğitim modelini görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda, Koronavirüs salgınının değişkenlik gösteren seyri, eğitim süreçlerinin planlanmasında birim/program ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran esnek bir eğitim  planlama modelini zorunlu hale getirdiği, bu nedenle 2020-2021 bahar yarıyılı için derslerin doğası, birimlerin fiziki altyapı, öğrenci sayıları, öğrencilerin şehirde ikamet etme ve güvenli seyahat edebilme durumları dikkate alınarak salgının seyrine göre değişen şartlara uyum sağlayabilecek, esnek yapıda yüzyüze ve uzaktan öğretim imkânlarının birlikte işe koşulduğu harmanlanmış bir eğitim modelinin benimsenmesine karar verildi.

Salgının seyrine göre sürecin yeniden değerlendirmesine vurgu yapılan Senatoda, 2020-2021 bahar yarıyılına uzaktan öğretim yöntemi ile başlanması ve uygulama gerektiren dersler için enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüzyüze eğitimin de olduğu harmanlama (hibrit) bir yaklaşımın izlenmesini kararlaştırdı. Senatoda bu kapsamda, örgün eğitim statüsünde gerçekleştirilen önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinin aşağıda yer alan ilkelere bağlı olarak yürütülmesine karar verildi.

19.02.2021 tarihli senato kararına göre;

 • Teorik, teorik ağırlıklı ve bazı uygulamalı (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb. gerektirmeyen) derslerin mümkün olduğunca uzaktan öğretim imkânları kullanılarak çevrim içi olarak yürütülmesi,

 • Laboratuvar, atölye, saha çalışması vb. uygulama gerektiren derslerin enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak mümkün olduğunca yüzyüze eğitim yoluyla yürütülmesi,

 • Yüzyüze eğitim için yapılacak planlamalarda özellikle birinci  ve son sınıf öğrencilerine öncelik verilmesi,

 • Yüzyüze eğitime salgın endişesi ve barınma gibi nedenlerle katılmak istemeyen veya katılamayan öğrencilerden talepte bulunanlar için kayıt  dondurma hakkı tanınması,

 • Yüzyüze eğitim ve/veya harmanlanmış yöntemle verilecek dersleri almak istemeyen öğrenciler için bu dersleri yaz okulunda alabilmelerine veya gelecek yıla erteleyebilmelerine imkân tanınması; bu durumdaki öğrenciler için uygulamalı dersler yerine programlarının uygun olması durumunda bir üst sınıftan teorik  derslerden seçim yapabilmeleri için güz yarıyılında olduğu gibi bahar  yarıyılında da üstten ders alma şartının AGNO 2.00 olarak uygulanması,

 • Enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüzyüze yapılacak derslere zaruri sebeplerle katılamayacak öğrenciler için ve/veya salgının yayılım hızının artması yüzünden yüzyüze eğitime ara verilme olasılığına karşı bütün dersler için çevrim içi destek sisteminin (DBS) kullanılmasının zorunlu kılınması,

 • Çevrim içi olarak okutulacak bütün derslerde eşzamanlı (canlı sınıf) ve eş zamansız içerik ve etkinlik desteğinin sağlanması,

 • Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemlerinde sonuç görmeye yönelik değerlendirmenin (ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları) yanında süreç değerlendirmeye yarayan yöntem ve tekniklere (kısa sınav, performans değerlendirme, ödev, proje, portfolyo, forum, tartışma vb.) yaygın bir şekilde yer verilmesi ve salgının seyrinin hafiflemesi durumunda  yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavlarının yüzyüze yapılması,

 •  Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 4  ve 5. Sınıf, Veteriner Fakültesi 5. Sınıf, Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf,  Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı 4.  sınıf öğrencilerinin klinik uygulamalarının Üniversitemiz hastanelerinde esnek  zaman planlaması yapılarak enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemlerine uygun bir  şekilde yüzyüze yapılması,

 •  Rektörlüğümüz ile eş güdüm hâlinde çalışılarak  birimlerdeki (fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek  yüksekokulları) yüzyüze eğitimi gerektiren derslerin belirlenmesi ve eğitim  süreçlerinin planlanması konularının ilgili birimlerin kurulları tarafından  karara bağlanması,

 • Eğitim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanması,

 • Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin laboratuvar, atölye ve klinik çalışmalarını enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüzyüze sürdürebilmelerinin sağlanması,

 • Lisansüstü etkinliklerin ve sınavların; Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) oluşturulan çevrim içi platformlar kullanılarak kayıt altına alınması şartıyla, enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüzyüze, harmanlanmış ve/veya çevrim içi yöntemlerle yapılması,

 • Diploma programı kapsamı dışında yer alan sınavlara, kurslara ve sertifika programlarına yönelik düzenlenecek faaliyetlerin öncesinde Üniversitemiz Kovid Komisyonunun (KovKom) görüşünün alınması ve gerekli düzenlemelerin ilgili görüşler çerçevesinde yapılması kararları alındı.

Paylaş Paylaş Paylaş