Bilgi Rehberleri

DEĞERLENDİRME

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES puan türünün % 60'ı ile lisans AGNO’sunun % 40'ının toplamı en az 55 puan; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim dalı başvuran adaylar kamera kaydı ile yapılacak olan bilgi ve performans sınavının %20’si, ALES puan türünün % 50’si ile lisans AGNO’sunun % 30'unun toplamı en az 55 puan olmalıdır. 

2) Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.

3) Doktora Programlarına,

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 85 ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 80 (seksen) puan,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

d) Temel tıp bilimlerinde; Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanın % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 olması şartı ile ALES puanıyla başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı, mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 65 puan,olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

e) Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday/lar programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmazlar.

4) Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalları Sanatta Yeterlik programlarına başvuracaklardan;

a) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Ayrıca, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav notunun %60'ı ile lisans mezuniyet notunun %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir.

b) Yüksek lisans diplomasıyla sanatta yeterlik programına başvuranların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60'ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.(Uyg. Es. 26/2). 

5) Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süreler içinde yapılır.