Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

DERS İÇERİKLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
I. SINIF DERSLERİ VE İÇERİKLERİ
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünü model olarak aldığından dersler ve içerikleri benzeşmektedir.
I.                   SINIF
 
DERSİN ADI
KREDİ SAATİ
DERS SAATİ
YAZARLIK I-II
6
8
Üniversitemizde dersler 2 dönemlik olduğundan I. ve II. Dönemlerde Vize ve Final  sınavları yapılmaktadır. Yazarlık I’de öncelikle yaratıcılık, kendini ifade biçimleri, oyun yazarlığının öğretilebilir bir alan olması durumu, çeşitli yazarlardanda örneklerle anlatıldıktan sonra, Dram Sanatı Tekniğine genel bir giriş yapılmakta, bu teknik kuşbakışı bir bakışla anlatıldıktan sonra, bu tekniğin ilk aşaması olan “Öz ve Biçim” çalışmalarına geçilmektedir. Dramatik malzeme seçimi, tema, önerme, mesaj çalışmaları yapıldıktan sonra olay dizisi çalışmalarına geçilmektedir. Burada serim, düğüm (ler), çözüm, doruk noktaları gösteren çalışmalar kısa oyun mantığı çerçevesinde çalışılmaktadır. Ayrıca çatışma örnekleri de bolca çalışılmakta, tüm çatışma türlerinde çalışmalar yapılmaktadır. II. Dönemin ortalarından itibaren yukarıda sözü edilen kavramların kusursuz olarak işlendiği kısa oyunlar çalışılmaktadır.
 
 
 
DERSİN ADI
KREDİ SAATİ
DERS SAATİ
DRAMATURGİ I-II
2
2
Dramaturgi, dramaturgi kavramları tanımlanıp örneklendikten sonra Türkiye’de dramaturgi pratiği anlatılmakta ve Yazarlık I ve II’de sözü edilen kavramlar kısa oyunlardan örneklerle çalışılmaktadır. Kısa oyunlara başta Çehov olmak üzere türkçede yayınlanmış olan tüm oyunlardan seçilmektedir. Kısa oyunlar irdelendikten sonra Dünya Tiyatrosu’ndan ve Türk Tiyatrosu’ndan seçkin örnekler iredelenir.
 
 
 
DERSİN ADI
KREDİ SAATİ
DERS SAATİ
TİYATROYA GİRİŞ I-II
2
2
Yazın ve tiyatro, tiyatro sanatı-dram sanatı ilişkileri irdelendikten sonra, dram sanatında türler (Tragedya, Komedya, Melodram, Fars) ayrıntılı olarak işlenmektedir. Dram sanatında alt türler ve belli başlı akımlar (Klasizm, romantizm, naturalizm, realizm v.b.) örnekleriyle tanıtılmaktadır. Dram sanatı tekniği de örnekleriyle bu ders kapsamında anlatılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERSİN ADI
 
 
 
KREDİ SAATİ
 
 
 
DERS SAATİ
TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI I-II
2
2
Tiyatronun kaynağı ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra, kaynağa ilişkin kuramlar değerlendirilmekte ve Dionisos şenlikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Sonra Antik Yunan, Roma ve Ortaçağdaki tiyatro eylemleri, siyasal-toplumsal ortam gözönünde bulundurularak, oyun yazarlığı, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yapıları bağlamında anlatılmakta ve bu dönemdeki kuram ve kuramcılar anlatılmaktadır.
 
DERSİN ADI
KREDİ SAATİ
DERS SAATİ
OYUN İNCELEMESİ I-II
2
2
Antik Yunan, Roma, Ortaçağ, Rönesans ve 17. yüzyıl yazarları ve metinleri, oyun analiz yöntemleri bağlamında işlenmektedir. İşlenen yazarlar şunlardır:
Aiskhylos, Sofokles, Öripides, Plautus, Terentius, Sheakpeare, Marloune, Moliere, Corneille, Racine
 
 
 
DERSİN ADI
KREDİ SAATİ
DERS SAATİ
ÇÖZÜMLEMELİ DİL BİLGİSİ I-II
2
2
Genel dilbilgisi kuralları, cümle yapısı, cümlenin ögeleri, noktalama çalışmaları v.b. konular uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II dersleri de genel müfredat kapsamında verilmektedir.


 
ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS
DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS
FIRST YEAR COURSES AND CONTENTS
 
 As Ataturk University Faculty of Fine Arts Department of Performing Arts imitate Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Department of Performing Arts as a model courses and contents resemble each other.
FIRST YEAR
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
AUTHORSHİP I-II
6
8
As the courses are for two semesters, in each semester visa and final exams are tested. In first semester authorship primarily creation, types of expressing yourself, the situation of play writing as an teachable branch are lectured by the help of playwrihgts and then the Techinique of Dramaturgy are lectured overall, after lecturing this technique panoromically the practices of “Essence and Form”,the first step of this technique, are lectured. After doing selection of dramatic metatial, theme, proposing, communucation studies, plot studies are lectured. Up here studies related to explosion, tie(s), solution, climax are lectured as a part of playlet logic. Besides examples of conflict are largely lectured and studies are done in all branches. After the middle of second semester, playlets that include all the concepts above perfectly are practiced. 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
DRAMATURGY I-II
2
2
After describing and sampling dramaturgy, concepts of dramaturgy dramaturgy practice in Turkey is lectured and the concepts lectured in Authrship I and II are practiced with playlet examples. Playlets are chosen from all the plays that are translated into Turkish initially from Chekhov. After studying  playlets exclusive examples both from Turkish and World Theatre are studied. 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
INTRODUCTION TO THEATRE I-II
2
2
After studying the relationships between literature and theatre, dramaturgy-drama, types of drama( Tragedy, Comedy, Melodrama, Farce) are broadly lecturted. Subgenres in drama and fundemental movements (Classism, Romanticism, Naturalism, Realism etc.) are introduced with examples. Drama technique is also lectured within the scope of this lecture.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUSE NAME
 
 
 
CREDIT
 
 
 
LECTURE HOUR
HISTORY OF THEATRE AND THEORIES I-II
2
2
After explaining the origin of theatre in detailed, theories related to the origin are commented and Dionysia is explained in detailed. Then by taking into account Ancient Greece and Mediaeval drama acts and politic-social stage, play-writing, acting, stage design are explained in perception of drama forms and the theories and theorists in this period are commentated.
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
TEXTUAL REVIEW I-II
2
2
Ancient Greece, Roman, Mediaeval, Renaissance and 17th century playwrights and texts are discussed in perception of play analysis techniques. The playwrights are those:
Aiskhylos, Sofokles, Öripides, Plautus, Terentius, Sheakpeare, Marloune, Moliere, Corneille, Racine
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
ANALYTICAL GRAMMAR I-II
2
2
Studies for common grammar rules, sentence structure, sentence components, puntuation and etc are applied. 
 
 
 
   Besides Ataturk Principles and Revolution History I-II, the Turkish Language I-II, Foreign Language I-II courses are lectured within the scope curriculum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS
DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS
SECOND YEAR COURSES AND CONTENTS
 
                                                        SECOND YEAR
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
AUTHORSHIP III-IV
6
8
Personification studies (person-character) are done, these studies that are supported by homework and class activities are integrated with knowledge of first year and playlet studies are done.
 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
DRAMATURGY III-IV
2
2
Personification studies intensely Dramaturgy studies are functioned by examples of Turkish and foreign playwrights.
 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
HISTORY OF THEATRE AND THEORIES III-IV
2
2
In Europe Renaissance is studied with examles of European Theatre (Italy, Spain, England, Austria, German). Besides Classism (17th century) Philosophy and Enlightment (18th century) and Romantic Theatre are deeply evaluated.
 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
TEXTUAL REVIEW III-IV
2
2
Playwrights such as Kleist, Lessing, Goethe, Schiller, Bücher, Gogol, İpsen, Strintberg, Çehov, Hauptman, Shaw, Williams, Durrenmaft, O’Neill, Brecht are examined their representative plays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
INTRODUCTION TO STAGE PRACTICE I-II
2
4
After giving information about the necessity of Theatre Directing arganic and plastic evaluation studies are examined from the plays of various playwrights. A Study of Theatre Directing and Introduction to Acting Practice (Tiyatro Yönetmeninin Çalışması ve Sahne Uygulamasına Giriş) by Proffesor Ö. Nutku are the reference books of this course. In the schedule these are the basic factors.
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
THEATRE SOCIOLOGY I-II
2
2
After examining Sociology and its concepts generally,art and Theatre Sociology are examined with various examples.
In Second Semester Drama is functioned predominantly.
 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
LITERARY TEXTUAL ANALYSIS I-II
2
4
After introducing various literary genres (Article, Column, Bigraphy, Interview, Essay, Story) a selection from first novelists till present-day is studied and examined.
 
 
 
 
COUSE NAME
CREDIT
LECTURE HOUR
MYTHOLOGY I-II
2
2
What is Mythology? Basic concepts of Mythology, basic myths of existence and earth are studied with examples predominantly from Greek and Sumerian myths.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS
DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS
THIRD YEAR COURSES AND CONTENTS
 
 
 
AUTHORSHIP V-VI                                  CREDIT             LECTURE HOUR                 8
In this course play writing technique thaught in first two years is turned into senior play form.In first semester of this course adaptation study from novel to drama is done. After finishing this study a senior play is written individually. In second semester Children’s Play and Sketch studies are done and original works are written to students.
 
TEXTUAL ANALYSIS V-VI                        CREDIT           LECTURE HOUR
                                                                             2                                    2
In this course various theatre theories are examined. Theatre of Cruelty, Epic Theatre, Politic Theatre, Existential Theatre, Theatre of the Absurd and Postmodern Theatre are examined under the light of selected plays.
 
 
HISTORY OF TURKISH THEATRE I-II                   CREDIT            LECTURE HOUR                                                                                       2                                     2
In first semester of this course the stages of the rise and growing of Turkish Theatre is examined. Stages of Traditional Turkish Theatre such as Village Belvedere Plays, Storytellers, Condolence, Shadow Puppetry are examined. In second semester stages of
 
HISTORY OF THEATRE AND THEORIES  V-VI     CREDIT    LECTURE HOUR
                                                                                       2                                     2
 
In first semester of this course Theatre of Enlightment, Romantic Theatre, Public Theatre are examined. In second semester Realism and 19th century Theatre are examined.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS
DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS
                                              FORTH YEAR COURSES AND CONTENTS
 
 
AUTHORSHIP VII-VIII                                  CREDIT    LECTURE HOUR
                                                                                                                     8
 
 
In this course Script studies are examined. Under the lights of examples the experience of student is elicited. In the same period film outlines are written and the selected outlines (short story) is written as a short film.In the ongoing period full-length film and series projects are prepared. Advertisement and documentary writing studies are done.
 
TEXTUAL ANALYSIS VII-VIII                       CREDIT    LECTURE HOUR                                                                             2                                    2
In this course development of Modern Turkish Theatre is gradually examined. The assesment of Turkish playwrights’ important works is done in perception of dramaturgy. Plays written from the first years of Republic till present are discussed by examining in this course.
 
HISTORY OF TURKISH THEATRE  III-IV                 CREDIT    LECTURE HOUR                                                                                       2                                     2
In this course development stages of Modern Turkish Theatre is theoritically examined. Reforms and Constitutionalism and Republic Period Sociology is evaluated and dramatic movements are examined under the light of this evaluation.
 
 
HISTORY OF THEATRE AND THEORIES  – V-VI     CREDIT    LECTURE HOUR                                                                                                                                     
                                                                                                 2                               2
In the first semester of this course 19th and 20th century European Theatre is taught. Theatre attitude of 19th and 20th century social, political, intellectual stage is semtinized. Types of Theatre such as New Romanticism, Realism, Symbolism is examined. In second semester American Thearte, Surrealism, Expressionism and Epic Theatre thpes are examined.