Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetimin Mesajı

 Türk dili, geçmişi ve hâlihazırdaki durumu göz önüne alındığında oldukça geniş bir alana yayılan bir dildir. Kurdukları büyük devletlerle  dünya tarihine yön veren Türkler, bu sayede dillerinin bir dünya dili olmasını sağlamışlardır. 19. yüzyılının savaş ve yıkımlarının olumsuzluklarından etkilenmiş olan Türk soyluların, diğer dünya dillerinin etki alanına girmiş olmaları kendileri açısından bir kayıptır. Savaşların ve neden oldukları olumsuz etkilerinin bir ölçüde azaldığı yeni dünya düzeninde, Türk dilinin yeniden yıldızının parlamaya başlaması onur vericidir. Üniversitemizin de bu olumlu gelişmeye ilgisiz kalmaksızın Türk dilini başka ulusların fertlerinin yaygın olarak kullandığı bir dil hâline getirme çabalarından uzak durması düşünülemezdi. Türk dilinin ana dili Türkçe olmayanlara öğretilmesi amacıyla konumu yeniden belirlenen ATATÖMER, bu konumunu kısa sürede güçlendirmiştir.  Artık birimimiz, Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin yanı sıra öğrenci olmadıkları hâlde, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyrukluların da tercih ettikleri bir kurum hâline gelmiştir. Gelecekte bu hizmetleri yalnız Üniversitemiz bünyesinde değil, yurt dışındaki şubeler ve hizmetlerle de yürütmeyi arzu ediyoruz. Merkezimizin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürüteceğimiz faaliyetlerle hem Türk dilinin dünya dili olması hem de Atatürk Üniversitesinin uluslararası konumunu güçlendirmesi yolunda yürümeye devam edeceğiz. 

Tarihçe

Birimimiz Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) adıyla, Yüksek Öğretim Kurulunun 17.09.1993 tarih ve 18865 sayılı kararı ile kurulmuştur. Merkez, akademik ihtiyaçlar nedeniyle, Yabancı Diller Yüksek Okuluna dönüştürülmüş ancak merkezin de devamlılığına karar verilmiştir. Bu aşamada uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkez yeniden yapılandırılmış ve DİLMER’in yönetim kadrosu 2010 yılında tekrar oluşturulmuştur. Merkezin adı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2016 tarihli kararıyla "Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER)" olarak değiştirilmiştir. ATATÖMER faaliyetlerine Yabancı Diller Yüksekokulunun da bulunduğu binanın 2. katında devam etmektedir.

Misyon ve Vizyon

VİZYON: Türk dilinin uluslararası iletişimde yaygınlık kazanması için; Türkiye’nin, içinde bulunduğu bölgenin ve Üniversitemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlanacaktır. Merkez, Üniversitemiz bünyesindeki uluslararası öğrencilere ve ana dili Türkçe olanlara etkin dil kullanım becerisi kazandıracak bilgi ve birikimi bünyesinde bulundurma; bölgede yapılacak bilimsel ve sosyal faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirme özelliklerine sahiptir.
MİSYON: Uluslararası öğrencilerin ve Türk uyrukluların Türkçe’deki becerilerini geliştirme, Türk dilini aktif kullanabilme yetisi kazandırma, geliştirme ve belgelendirme, söz konusu becerilerin kazandırılması konusunda araştırma ve uygulamaları destekleme görevini yüklenmiştir.

Tanıtım

Haberler