İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Eğitim Öğretim

EĞİTİM ÖĞRETİM

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI

Alanında Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden biri olan Fakülte Kütüphanemizin, eğitim-öğretimde sahip olduğumuz kalitede önemli bir payı bulunmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 8 yarıyıllıktır. Bu programda:

Okullarımızda uygulanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programları,

İlköğretim öğrencilerinin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme düzeyleri,

Dinin bir öğretim alanı olduğu,

Bu ilkeler ışığında program beş ana ders grubundan oluşmaktadır:

Alan Dersleri

Kültür Dersleri

Formasyon Dersleri

Seçmeli Dersler

Alan Dersleri, ilgili öğretim programı gereği ağırlıklı olarak İslam dinini ve ortak dini değerleri merkeze alır. Bu dersler, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde kullanılabilecek nitelikte bir içeriğe sahiptir.

Kültür Dersleri ile öğretmen adaylarının sağlıklı bir kültürel alt yapı kazanmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde din ve kültür ilişkisinin daha rahat kurulabileceği öngörülmüştür.

Öğretmenlik Formasyonu Dersleri, gerçek okul ortamı ve öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve beceriler ön plâna atılarak hazırlanmıştır. Formasyon Dersleri, programa dengeli bir biçimde, bütünlük ilkesi çerçevesinde ve aşamalı olarak dağıtılmıştır. Bu şekilde öğretmen adayları, hem kendi alanlarındaki dersleri öğrenecek hem de formasyon dersleri ile öğretmenlik mesleğine hazırlanmış olacaklardır. Bu kapsamda:

a. Gerek mesleğe giriş niteliğindeki dersler gerekse uygulama dersleri yoluyla öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini, güçlüklerini, zevkli yanlarını değişik boyutlarıyla anlamaları ve tanımaları öngörülmüştür. Böylece öğretmenlik mesleğini yakından tanımalarına yardımcı olacak okul deneyimi kazanmaları amaçlanmıştır.

b- Okullarda yapılan uygulamalar, öğretmenlik eğitiminin merkezini oluşturmaktadır. Bu anlayıştan hareketle, programda yer alan formasyon derslerinin bir kısmına uygulama saatleri konulmuştur. Bu şekilde öğretmen adaylarının, derslerde öğrendiği bilgi ve becerileri gerçek okul ortamı ve eğitim-öğretim süreci ile ilişkilendirmesi ve uygulamaya aktarması mümkün olacaktır.

c- Programda, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımını ve öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesini ön plana alan derslere yer verilmiştir. Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının (bilgisayar, internet, televizyon, video, projektör makineleri gibi) çeşitli öğretim araçlarını tanımaları ve öğretimde kullanmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde geleceğin öğretmeninin, teknolojiyi tanıyan ve öğretimde etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen nitelikte olması öngörülmüştür.

d- Programda, uygulama derslerinin sayısı ve saatleri artırılmış ve dersler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun amacı; öğretmen adaylarının küçük kapsamlı uygulamalar yapabilmesinin sağlanmasıdır. Bu şekilde çeşitli öğretmenlik becerilerini okul ve sınıf ortamında geliştirmeleri (çeşitti yöntemlerle öğretim, soru sorma, grup çalışması, materyal kullanma, sınav yapma ve değerlendirme, toplantılara katılma, öğrencilere bireysel yardım, sınıf gözlemleri gibi), daha sonra da bir sınıfın sorumluluğunu alarak bizzat öğretmenlik yapmaları ve sonuçlarını görmeleri amaçlanmaktadır.

Öğretmenlikte meslekî gelişim süreklidir. Gerek hizmet içi eğitim çalışmaları gerekse bireysel çabalar yoluyla eğitimin değişik alanlarında öğrenmenin sürekli olması gerekmektedir. Bu nedenle programda yer alan bütün dersler öncelikte, öğretmen adaylarına "öğretmeyi öğretmek" amacını taşımaktadır. Alan derslerinde de bu amacı gerçekleştirmeye yönelik içerik kullanılır.

Seçmeli dersler disiplinler arası bir anlayışla öğrenme-öğretme sürecini destekler nitelikte tasarlanmıştır. Bu şekilde öğretmen adaylarının, standart da olsa kendilerinin belirleyeceği bir veya birkaç konuda derinliğine bilgi sahibi olabilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ders seçimi yapabilmeleri için dersi okutacak öğretim üye ve yardımcılarının dönem öncesinde dersin içeriğini ve kaynakçasını bir proje halinde Fakülte Kurulu’na sunmaları benimsenmiştir.