Yabancı Diller Yüksekokulu

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

                                                                                  EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esasları, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı  dil  hazırlık sınıfları  eğitim-öğretim ve sınavlarında  uyulacak esaslar  ile zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  3 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;

 • Bir yıl: İki yarıyılı,
 • Birim: Atatürk Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ile Konservatuarı
 • Hazırlık Programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

ç)  Hazırlık  Sınıfı:      Yabancı dil hazırlık programlarında okuyan öğrencilerden oluşan sınıfları,

 • Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulunu
 • Senato: Atatürk Üniversitesi senatosunu,
 • Üniversite: Atatürk Üniversitesini, ifade eder.

Hazırlık Sınıfı Eğitim Türleri ve Öğretim Süreleri

MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı iki yarıyıldır. Haftalık ders saati yükü 20 saatten az olmamak üzere bir yarıyılda görülen ders saati yükü en az 260 saattir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

 • Derslerin belirli bir yabancı dil veya zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmının bir yabancı dille  eğitim-öğretimin  yapıldığı fakülte/bölüm/anabilimdalı/ programları için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı  dil  bilgisini  kendi  imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. Bu hazırlık sınıfı programına kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak  için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
 • Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte bazı seçmeli derslerin yabancı dilde okutulduğu bölüm/anabilimdalı/programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Öğrenciler, bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri  takdirde  üçüncü  veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Amacı, Kapsamı ve Programları

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı, öğrenciye okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme; duygularını, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme; mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil becerisini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır.

 • Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı; teorik dersler, pratik çalışma ve  ödev  çalışması ile diğer etkinliklerden oluşur.
 • Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler seviyelerine uygun hazırlık eğitimi programlarına alınırlar.
 • Hazırlık sınıfı şubeleri, bir sınıftaki öğrenci sayısı ve yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacını gerçekleştirecek şekilde düzenlenir.


 • Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim programlarını yürütmek üzere, ders müfredat programlarını hazırlayıp geliştirmek ve eğitim- öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için “Program Geliştirme Grubu/Grupları” oluşturabilir.

Sınavlar

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde yabancı dil muafiyet  ve  seviye  tespit  sınavı, ara sınavlar, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

 • Sınavlar 100 puan üzerinden ve tamsayı olarak değerlendirilir. Notların verilmesinde ve ortalamanın hesabında kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır.
 • Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır;
 • Yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavıher öğretim yılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bu sınava; zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte/bölüm/anabilimdalı/programlardan birine kaydını yaptıranlar ve bu öğrencilerden bir önceki eğitim-öğretim yılında bu sınava girmeden kaydını dondurmuş olanlar girebilirler. Yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.
 • Ara sınav; tarihleri her eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ve her yarıyılda en az iki kere yapılan sınavlardır. Haklı ve geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, durumlarını gerekli belge ile birlikte mazeretinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri halinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.
 • Yılsonu sınavı; yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları yılsonu sınavı ile belirlenir. Bu sınava, devam etme zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Yılsonu sınavının mazeret sınav hakkı yoktur.

ç) Devamsızlık ya da herhangi bir nedenle başarısız duruma düşen öğrenciler, takip eden akademik yılb a ş ı n d a yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler.

Başarı Durumu

MADDE 7 – (1) Yılsonu sınavına girebilmek için öğrencinin ara sınavlar not ortalamasının en az 40 puan olması gerekir; yılsonu sınavına  giren  öğrencinin  yılsonu  sınav notunun en az 50  puan olması gerekir. Başarı notu, ara sınavlar not ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınavı notunun

%60’ı toplanarak hesaplanır. Başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 puandır.

 • Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır:
 • En az son 3 yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
 • Bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language ” sınavlarda 100 tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar,
 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde geçerli sınav türleri ile kabul edilen asgari eşdeğer puanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Hazırlık Eğitimi

Atatürk    Üniversitesi

Muafiyet Sınavı

YDS

YÖKDİL

TOEFL

PTE

CAE

CPE

IBT

Akademik

İngilizce

60

60

60

72

55

60

80

ç) Öğrenciler bu belgeleri eğitim-öğretim yılı başında veya yıl içerisinde teslim edebilirler.

 • İkinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıldır.
 • Farklı durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verme yetkisine sahiptir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz

MADDE  8 – (1) Yapılan sınavlar, sınav tarihini takip eden sekiz iş günü içerisinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde Müdürlüğe dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Müdürlüğe bildirilir. Not değişikliği ancak Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde yapılabilir.

Derslere Devam

MADDE  9 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

İlişik Kesme

MADDE  10 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı DilleÖğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır.

Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri

MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma  talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından yarıyıllık olarak dondurulamaz. Disiplin işlemleri de öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür.

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

MADDE 12- (1) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında üniversiteye  kayıt  yaptıran öğrenciler için açılır. Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciler için sınav tekrarlanır. Eğitim- öğretim yılının başında bir yıl süre ile kayıt donduran ve kayıt yaptırdığı yılda muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavı için herhangi bir mazeret sınavı yapılmaz.

 • Yabancı Dil Muafiyet sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Sınava katılmak isteyen Sınava katılmayan öğrenciler yabancı dil derslerini almak zorundadırlar ve ek kontenjanla kaydolan öğrenciler için açılan sınava giremezler.
 • Yabancı Dil Muafiyet Sınavı her öğretim yılının başlamasını takip eden 15 gün içinde

yapılır.

 • Yabancı Dil Muafiyet Sınavında öğrencilere zorunlu yabancı dil derslerinin müfredat

programı uyarınca bir test uygulanır. Test  sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir.  50  veya  daha yukarı puan alanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Öğrencilerin harf notları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

100 Puan Üzerinden Alınan Not

Harf    Notu

88,00 -100,00

AA

81,00 - 87,00

BA

74,00 - 80,00

BB

67,00 -73,00

CB

60,00 - 66,00

CC

53,00 - 59,00

DC

50,00 - 52,00

DD

 • Sınav sonuçları en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.
 • Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavına eşdeğer sayılan sınavların birinden başarılı olduklarını belgeleyen öğrencilerin belgeleri Yabancı Diller  Yüksekokulu  Yönetim  Kurulu tarafından incelenir ve zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılıp sayılmayacaklarına karar  verilir.  Bu öğrenciler belgelerini Eğitim-Öğretim Yılının ilk haftasında teslim etmek zorundadırlar.
 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını  başarı  ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf sayılırlar.

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 13 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer almayan durumlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Atatürk Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE  14 – (1) Bu Uygulama Esasları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğegirer.


Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümleri Atatürk Üniversitesi Rektörü tarafındanyürütülür.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi