Oltu Faculty Of Humanities And Social Sciences

FINANCE

Asst. Prof. Gülşah Özdemir Baki  +90 442 816 5949- Department of Finance

Research Asst. Hilal Mola                             +90 442 816 6016 -Department of Finance

Sümeyra GÜLCÜ                                +90 442 816 60 20 -Secretary of Department