Faculty of Communication

MEVLANA PROGRAM COMMITTEE

Chairperson: Prof. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU
Member: Asst. Prof. İbrahim Ethem ZİNDEREN
Member: Asst. Prof. Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN
Member: Res. Asst. Hakan ÜN