Engelli Öğrenci Birimi

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için özel durumları ve farklılıklarıyla uyumlu idari, fiziki ve akademik ortamın ideal standartlarda yapılandırılması yönünde tedbirler almak ve düzenlemeler yapmak üzere üniversite bünyesinde kurulmuş olan engelli öğrenci biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi bünyesindeki engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesi ile 14/08/2010 tarih ve 27672 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Birim: Atatürk Üniversitesi engelli Öğrenci Birimi’ni,
b) Engelli öğrenci: doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesinin sonucu olarak toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme güçlükleri ve yetersizlikleri olan, bunların giderilmesinde korunma, barınma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine gereksinimi olan yüksek öğrenim öğrencisini ifade eder,
c) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörü’nü,
ç) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosu’nu,
d) Üniversite: Atatürk Üniversitesi’ni
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Engelli Öğrenci Birimi, Yapısı, Çalışma Şekil ve Görevleri
 
Engelli öğrenci birimi
MADDE 5- (1) Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için; özel durumları ve farklılıklarıyla uyumlu idari, fiziki ve akademik ortamın ideal standartlarda yapılandırılması yönünde ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi için sorunları tanımlamak, çözümleri planlamak ve uygulamak, ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere üniversite bünyesinde kurulmuş olan birimdir.
Birimin Yapısı
MADDE 6- (1) Birim, üniversite eğitim-öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşur. Birim gerekli gördüğü hallerde toplantı konusuyla ilgili engelli öğrenci temsilcisini toplantılara davet edebilir. Engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulmuştur.
(2) Komisyon üyeleri Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.
Biriminin Çalışma Şekli
MADDE 7- (1) Birimin amaçlarını ve görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan kaynak, üniversite bütçesinden tahsis edilir.
(2) Birim, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Birim sorumlusu rektör yardımcısı gerekli gördüğü hallerde birimi toplantıya çağırır.
(3) Birim, her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren yıllık faaliyet raporunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.
Birimin Görevleri
MADDE 8- (1) Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
(2) Üniversitedeki engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
(3) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
(4) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
(5) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
(6) Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak ve geliştirmek,
(7) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
(8) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
(9) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek üzere; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
(10) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
(11) Üniversitede öğrenim görecek engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek ve kayıtları ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
(12) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak,
(13) Üniversite dışı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Çeşitli Hükümler
MADDE 9- (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 10- (1) 28/09/2006 tarih ve 7/51sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu yönerge senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12
- (1) Bu yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
Üniversite Senatosu’nun 27/03/2013 tarih ve 3/41 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.