Engelli Öğrenci Birimi

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE DERS MUAFİYETİ

Sayı      : B.30.0.EÖB.0.00.00.03-01.03-5321   22/10/2009 * 034588
Konu      : Özürlü öğrencilerin ders muafiyeti
  
İlgi: Fatih Üniversitesi Rektörlüğü’nün 15/10/2009 tarih ve B.30.2.FTH.0.00.00.00/6436 sayılı yazısı.
 
23/02/1990 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan; özürlü öğrenciler için özürleri ile doğrudan ilgili olan derslerden; ders seçmeli ise başka bir dersi seçmesi, ders zorunlu ise, öğrencilerin bu derslerden muaf tutulması hususunda ilgili yönetim kurulunca 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 18/b-5 maddesi uyarınca karar alınmasının uygun olduğuna ilişkin karar 21/07/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında yeniden görüşülmüş ve anılan kararın aynen uygulanmasına devam edilmesi hususunda verilen karar 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında yeniden incelenerek, 5378 Sayılı Kanun’da “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır” hükmü ile yükseköğretim programlarında verilen mesleki yeterliklerin tam olarak kazanılabilmesi için 21/07/2006 tarihli YÖK Genel Kurul Kararının iptal edilmesine, engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.
 
                                                                                        Ömer DEMİR
                                                                                          Başkan Vekili
 
DAĞITIM: 
Gereği:                                                Bilgi:                        
-Tüm Üniversite Rektörlüklerine   - ÜAK Başkanlığına
                                                        - Yükseköğretim Dent.Krl.Başkanlığına
                                                        - ÖSYM Başkanlığına