Hukuk Müşavirliği

GÖREVLERİMİZ

Görevlerimiz:
1) Personeller, öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak, 
2) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,
3) Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Üniversitenin tüm birimlerine ilişkin hukuki, mali, idari ve cezai sonuç doğurabilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,
4) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini adli makamlarda takip etmek,
5) Üniversite personeli ve öğrencilerle ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen soruşturma raporlarının mevzuata uygunluğunu incelemek,
6) Üniversite adına düzenlenecek sözleşme, protokol ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak,
7) Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından görüş alınmak üzere Müşavirliğimize gönderilen tüzük, yönetmelik, yönerge vb. taslaklar hakkında hukuki görüş bildirmek,
8) Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek; adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve ilgili noterlerden Üniversiteye yapılan tebliğlere cevap vermek,
9) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek,
10) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı incelemek ve yenilikleri takip etmek,
11) Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri diğer görevleri yerine getirmek.