Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü

GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

GÜVENLİK YÖNERGESİ

T.C
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
GÜVENLİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
AMAÇ:
MADDE (1)- (1)
Bu yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesi’nin tüm birimlerinde verilen trafik hizmetleri de dahil olmak üzere, koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak :

MADDE (2)- (1) Bu yönerge 2547 ve 5188 sayılı yasalara dayanarak hazırlanmıştır. Bu yönergenin kapsamı, Atatürk Üniversitesi ve bağlı birimlerinin koruma ve güvenliğinin sağlanması konusunda mesai saatleri içi ve dışında kontrolü sağlamak, sabotaj, soygun, her türlü afet ve muhtemel yıkıcı faaliyetlere karşı caydırıcı, önleyici ve durdurucu tedbirleri almak, trafik düzeninin temini amacıyla denetim yapmak ve ilgili mercileri vakit geçirmeden uyarmaktır.

Tanımlar :
MADDE (3)- (1)
Bu yönergede geçen;
a) Rektörlük: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü,
b) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
c) Üst Yönetici: Rektör, Genel Sekreter, güvenlikten sorumlu Rektör Danışmanı veya Rektör Yardımcısını
d) Birimler: Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinde yer alan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Rektörlüğe bağlı bölümlerin laboratuar ve binaları gibi akademik ile idari hizmet birimlerini,
e) Güvenlik Müdürlüğü: Üniversite yerleşkelerindeki tüm birimleri, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde koruyan ve güvenliğini sağlayan teşkilatı,
f) Müdür: Güvenlik Müdürünü,
g) Güvenlik Şefi : Güvenlik Müdürlüğünde oluşturulan ekiplerin kontrol ve denetiminden sorumlu güvenlik görevlisini,
h) Gurup Amiri: Koruma ve güvenlik veya trafik görevlilerinden oluşan ekiplerden sorumlu güvenlik görevlisini,
i) Güvenlik Görevlisi: Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinde görev yapan kadrolu ve/veya özel koruma ve güvenlik görevlisini,
j) Trafik Görevlisi: Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinde görev yapmak üzere Koruma ve Güvenlik Amirliği emrine trafik denetimleri yapmak amacıyla tahsis edilen Kadrolu ve/veya özel güvenlik görevlisini,
k) Trafik Kurulu: Üniversite senatosunca belirlenen yedi kişiden oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevlendirmeler ve Mali Hükümler

Güvenlik Personeli Atanması :
MADDE (4)- (1) Güvenlik görevlilerinin kuruma atanmaları ÖSYM tarafından kurumun Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı’ndan talep etmiş olduğu kadro doğrultusunda yapılır.
(2) Güvenlik Görevlisinin atamasının yapılabilmesi için; 5188 sayılı yasa ve 657 sayılı yasada belirlenen şartlara haiz olmaları gerekir.
(3) Ayrıca Valilik tarafından güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmiş olmalıdır.
(4) Güvenlik görevlilerinin kurum içinde yer değişikliği ya da kurum dışı atamaları Rektörlük tarafından yapılarak 15 (onbeş) gün içinde Valiliğe bilgi verilir.

Geçici Görevlendirme :
MADDE (5)- (1)
Güvenlik görevlilerinin, il içi geçici görevlendirmeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b maddesince “Üniversitemizin 5188 sayılı Kanun kapsamında Valilik tarafından onaylanmış güvenlik birimi olarak kabul edilen yerlere yapılabilir.
Görevden Ayrılma :
MADDE (6)- (1) Güvenlik görevlilerinin, Yönetmeliğin “Sağlık Şartları” başlıklı 18. maddesinde belirtilen şartlardan birini kaybetmesi veya kurumca sağlık nedeniyle başka bir göreve atanması halinde güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir.

Kimlik Belgeleri :
MADDE (7)- (1)
Güvenlik görevlilerine, Valilikçe verilen kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Personelin güvenlik şartlarını kaybetmesi ve güvenlik görevinden ayrılması durumunda güvenlik kimliği kuruma teslim edilir. Güvenlik kimliğinin başkalarının kullanmasına müsaade edilmez. Kimliğin kaybedilmesi halinde Valiliğe bilgi verilir.

Dışarıdan Güvenlik Hizmeti Alımı :
MADDE (8)- (1)
Güvenlik Hizmetinin dışarıdan temin edilmesi halinde, alınan görevliler Üniversite güvenlik görevlileriyle aynı görevi yerine getirirler. Bu görevliler Üniversite tarafından belirlenen planlara, programlara, talimatlara, emirlere, her türlü kısıtlama ve yaptırımlara uymak zorundadırlar.
(2) Doğabilecek her türlü zarar ziyandan öncelikli olarak hizmet alımı yapılan gerçek ya da tüzel kişi sorumludur.

Satın Alma :
MADDE (9)- (1)
Malzeme alımları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilir.

Eğitim Ücreti :
MADDE (10)- (1)
Üniversitenin kadrolu güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için beş yılda bir silahsız yenileme eğitimi alınarak eğitim ücreti Üniversite tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Sorumluluk

Yönetim :
MADDE (11)- (1) Güvenlik hizmetlerinin en üst amiri Rektördür. Ancak, Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine devredebilir.
(2) Genel Sekreter; güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden Üniversite Rektörüne karşı doğrudan sorumludur. Genel Sekreter güvenlik hizmetlerini Güvenlik Müdürlüğü aracılığı ile yürütür.
(3) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının bir arada bulunduğu yerleşkelerde Fakülte Dekan veya dekanları sorumlu ve yetkilidir.
(4) Güvenlik şefleri ve Grup amirleri genel sekreter tarafından belirlenir.
(5) Güvenlik Grup amirleri nöbet listelerini, izinleri, güvenlik ile ilgili aksaklıkları, ihtiyaçlarını ve tutanakları tanzim eder, birimdeki yetkili birim sekreterine aktarır ve Personel sayısı, yerin coğrafik durumu ve iş hacmine göre ilgili birim tarafından nöbet talimatı hazırlanır ve güvenlik personeline bildirilir. Hazırlanan talimatın bir örneği onaylanarak nöbet mahallerine asılması için Güvenlik Müdürlüğüne gönderilir.

Sorumluluk :
MADDE (12)- (1)
Üniversite tarafından gerçekleştirilecek veya gerçekleştirilmesine izin verilen her türlü etkinliklerle ilgili olarak güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için, birimler faaliyetleriyle ilgili bildirimleri genel sekreterliğe bildirmekle yükümlü olup, düzenlenecek programlar, konuk listeleri, çalışma saatleri ve izinleri gibi işlemleri koordine ederek, Genel Sekreterlik aracılığı ile önceden Üniversite Güvenlik Müdürlüğü’ne bildirmek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görevidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Güvenlik Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları :
MADDE (13)- (1)
Güvenlik Müdürlüğü’nün genel olarak görev ve yetkileri şunlardır;
a) Üniversite ve bağlı birimlerini sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,
b) Üniversitenin yerleşkelerinde yer alan laboratuvar, bina ve tesisler için sabotaja, doğal gaz kaçağına, yangına, hırsızlığa, toplu eylemlere karşı “Koruma Planı” hazırlamak, koruma planını her yılın Ocak ayında güncellemek ve Rektörlüğe sunmak,
c) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan münferit suçları derhal Kolluk Kuvvetlerine bildirmek ve Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, Toplu olası olayları vakit geçirmeden üst yöneticilere birdirerek kolluk kuvvetinin gelmesini sağlamak,
d) Üniversite ve bağlı birimlerinde meydana gelen suçlarla ilgili suç delillerini muhafaza etmek, Kolluk Kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren olayla ilgili kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak,
e) Sivil Savunma ve itfaiye birimlerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak, kolaylık sağlamak,
f) Trafik Kurulu’nun kararları ışığında trafik ekipleri ve görevlileri aracılığı ile yerleşkede trafiğin aksamadan akışını, trafik denetimini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, trafik kurallarını ihlal edenlerin kaydını tutmak ve gerekli görüldüğü takdirde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bildirmek,
g) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun`a göre personelin özlük işlerini takip etmek, nöbet noktaları ile ilgili talimatlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
h) Üniversite yerleşkelerinde faaliyet gösteren firmalar ve ziyaretçiler ile ilgili koruma ve güvenlik tedbirleri üretmek, üst yöneticiye onay için sunmak,
i) Üniversite yerleşkeleri ile bağlı birimlerde meydana gelen tüm olayları takip ederek tedbir üretmek, üst yöneticiye onay için sunmak,
j) Birim ile ilgili yazışmaları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, nöbet ve vardiya çizelgelerini hazırlamak ve çalışma programını düzenlemek,
k) Mahiyetindeki personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmet içi eğitim programlarının yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
l) Üniversite birimlerinde, gerekli gördüğü durumlarda, giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak, yerleşkede şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, birime ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vukuu bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak,
m) Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler ve Trafik Kurulu tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
n) 5188 Sayılı Kanun`daki görev ve yetkileriyle ilgili hazırlanmış bulunan görev talimatını yanında bulundurmak ve gereğini yerine getirmek,
o) Güvenlik ve trafik ile ilgili ilan, pano, işaret levhaları vb korumak ve gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmesini sağlamak
p) . Yetkili birimlerden izinsiz olarak ilan asılmasına, bildiri dağıtılmasına ve pankart asılmasına, kamera çekimleri yapılmasına mani olmak,
r) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak,

Güvenlik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
MADDE (14)- (1)
Güvenlik Müdürü’nün genel olarak görev ve yetkileri şunlardır;
a) Güvenlik Müdürlüğü’nün tam yetkili ve sorumlusu olan kişisidir. Koruma ve güvenlik biriminde görevli tüm personelin amiridir,
b) Güvenlik Müdürlüğü’nün tüm görevlerinin yürütülmesini, koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdür’e aittir,
c) Personel idaresi, nöbet hizmetleri organizasyonu, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi, personel arasında görev bölümü ve gerek gördüğü takdirde nöbet yerlerinin değişikliğini yapar.
d) Trafik Kurulu’nun politika ve stratejileri doğrultusundaki kararları yürütür. Amirliğin emrine verilen trafik görevlilerinden oluşan trafik ekiplerin görevlerinin yürütülmesini, koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdür’e aittir,
e) Gelen (vukuat tutanakları gibi) ve giden evrakı inceler; gereğini yazıp imzalayarak Rektörlüğe iletir,
f) Üniversite yerleşkelerinde faaliyet gösteren firma çalışanlarından kimlik kartı düzenlenecekleri belirler ve bu çalışanlarla ilgili evrakları muhafaza eder,
g) Müdürlüğün çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır,
h) Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler ve Trafik Kurulu tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar.

Güvenlik Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
MADDE (15)- (1)
Denetleme Şefinin genel olarak görev ve yetkileri şunlardır;
a) Güvenlik Grup Amirinin herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Grup Amirinin görevlerini yürütür,
b) Şube Müdürünün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri yürütür,
c) Görev bölümü ile kendisine bağlanan tüm koruma ve güvenlik görevlilerinin çalışmalarını denetler, mesai ve disiplin işlerinin takibini yapar,
d) Grup Amirliğinin idaresindeki işlerin yürütülüp sonuçlandırılmasında Amire yardımcı olur,
e) Nöbet noktalarında bulunan görev ekipmanlarının sağlam, nöbet yerinin tertipli ve düzenli olmasını sağlar,
f) Nöbet noktalarında kontrol ve denetim yapar, yapılan kontrol ve denetimlerle ilgili rapor hazırlar,
g) Nöbet yerinde talimatlara uygun hareket edilmesini takip ve kontrol eder,
h) Vardiya formlarını kontrol eder ve tespit edilen aksaklıkları Müdürüne bildirir,
i) Trafikten sorumlu denetleme Şefi, Güvenlik Şefinin direktifleri doğrultusunda, trafik görevlerinin yürütülmesini ve trafik görevlilerinin hizmetlerinde düzenli, tertipli ve programlı bir şekilde çalışmalarını sağlar,
j) Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar.

Grup Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
MADDE (16)- (1)
Gurup Amirinin genel olarak görev ve yetkileri şunlardır;
a) Güvenlik Müdürü ve Denetleme Şefinin direktifleri doğrultusunda, Grup amirliği görevlerinin yürütülmesini, koruma ve güvenlik görevlilerinin nöbet hizmetlerinde düzenli, tertipli ve programlı bir şekilde çalışmalarını sağlar,
b) Nöbet hizmetlerini devamlı kontrol eder ve hizmetlerin eksiksiz olarak yürütülmesini sağlar,
c) Kampüs içerisinde görmüş olduğu her olayın gereğini yaparak tutanağa bağlar ve müdürlüğü iletir
d) Grup amirleri gruplarında bulunan tüm personeli her an kontrol eder ve sorunlarının çözümü için denetleme şefleri aracılığı ile müdürlüğe bildirir
e) Üst amirlerinin vermiş olduğu görevle ilgili diğer işleri yapar

Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
MADDE (17)- (1)  
Güvenlik görevlilerinin genel olarak görev ve yetkileri şunlardır;
a) Nöbet noktalarında bulunan talimatları yerine getirmek,
b) Nöbet hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlamak,
c) Gerektiğinde fazla mesaiye gelmek,
d) Görevli olduğu alana girenlere kimlik kontrolü yapmak, gerektiğinde üst araması yapmak,
e) Görev alanındaki her türlü arıza, aksaklık ve olay ile ilgili form, tutanak vs. düzenlemek ve Amirlerine bilgi vermek,
f) Görevi süresince olabilecek her türlü gelişmeye karşı hazır halde bulunmak,
g) Yangın vakalarında vardiyalı nöbet çizelgesindeki ismen belirlenen kurtarma ekibi ile birlikte yangın alarmı verilen bölgeye gitmek, öncelikle yangın alanında kalan personeli tahliye etmek ve “İlk Yardım” ekibine teslim etmek, Kurtarma işlemini öncelik sırasına göre yapmak (Malzemeler üzerine yapıştırılmış kurtarma önceliğini belirten etiketlere göre kurtarma yapılır), yangın ofislerde ise, ofis çalışanlarının göstereceği öncelik sırasına uymak, mesai dahilindeki kurtarma işlemleri, mahalli itfaiye kurtarma ekibi ile koordineli olarak yürütmek, kurtarılan malzemelerin yüklendiği araçların tahliye bölgesine götürülmesini denetlemek, kurtarma esnasında yangın çıkış nedeni tespit etmeye çalışmak ve sabotaj belirtilerinde delilleri koruma altına almak, kurtarılan değerli malzemeleri kayda geçirmek,
h) Deprem vakalarında hasar gören binalara girişi engellemek, binada mahsur kalanlar varsa kurtarma ve ilk yardım ekiplerine görevlerini yerine getirecekleri güvenlik ortamını hazırlamak,
i) Nizamiye kapılarından yerleşkeye giren ve çıkan araçların denetimini yapmak, Rektörlükçe “Araç Giriş Kartı” tanzim edilmeyen araçların girişini geçerli bir kimlik kartı almak suretiyle “Ziyaretçi” statüsünde girişine izin vermek,
j) 5188 Sayılı Kanun`daki görev ve yetkileriyle ilgili Görev Talimatı`nı yanında bulundurmak ve gereğini yerine getirmek,
k) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun`un 7. Maddesi`nde ifade edilen tüm bentlere uygun hareket etmek,
l) Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şekli ve İşleyiş

Toplu Eylemler Karşısında Uygulanacak Hareket Tarzı :
MADDE (18)- (1) Toplu eylem ihbarı alındığında, vakit geçirmeden konu Güvenlik Müdürüne iletilerek,,üst yöneticilere bilgi verilir. Gerektiğinde diğer kurumlardan da yardım istenir. Güvenlik müdürünün yönlendirmesi doğrultusunda, bina güvenlikleri sağlanır. İhtiyaç duyulduğu takdirde girişler kapatılarak diğer güvenlik noktalarından takviye güvenlik görevlisi temin edilir.

İhbarlı Sabotaj, Saldırı ve Meydana Gelecek Olaylarda Uygulanacak Hareket Tarzı :
MADDE (19)- (1) Sabotaj ihbarını alan güvenlik görevlisi vakit geçirmeden durumu telefon-telsiz veya bizzat giderek Güvenlik Müdürüne bildirerek, Üniversite yönetimine ve olayın mıntıkasına göre Emniyet Müdürlüğü’ne veya Jandarma’ya haber verilir. Gerekirse itfaiye ve diğer kurumlardan da yardım istenir. Sabotaj yapılacak yerdeki güvenlik hizmetleri yönetici ve sorumluları ile koordinasyon sağlayarak Emniyet görevlileri gelinceye kadar binaların boşaltılması, ilk yardım ekiplerinin hazır tutulması, kıymetli evrakların taşınması gibi önlemler alınır.

Görev Alanı :
MADDE (20)- (1)
Güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Görev alanı Valilikçe izin alınmış üniversite binaları, eklentileri, müştemilatı ve çevrili alanlardır.
(2) Güvenlik görevlileri görev alanı dışında çalışamazlar.
(3) İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararı ile genişletilebilir.

Koruma ve Güvenlik Planları :
MADDE (21) (1)
Üniversitenin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesine istinaden hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planlarının bir sureti Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nde veya İl Jandarma Komutanlığı’nda, bir sureti de Rektörlük Güvenlik Biriminde muhafaza edilir.

Koruma ve Güvenlik Planlarının Kontrolü :
MADDE (22)- (1)
Planlar yılda en az iki kez kontrol edilerek varsa gerekli güncellemeler yapılır. Planda meydana gelen değişiklikler 30 gün içerisinde Rektörlük Makamına bildirilir. Mahallin özelliğine göre, alınması gereken ilave tedbirler varsa, bunların plana dahil edilmesi istenebilir. Birimler tarafından hazırlanan koruma planları, Güvenlik Birimine, Güvenlik Birimince onaylanmak üzere Rektörlüğe gönderilir.
(2) Birden fazla birimin yer aldığı yerleşkelerde ortak hazırlanacak tek bir plan yapılır. Koruma planlarının hazırlanması ve uygulanmasından öncelikle yapıldığı birim sorumludur.

Kılık-Kıyafet :
MADDE (23)- (1)
Güvenlik Görevlileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çıkartılan, Devlet Memurları Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinde ve 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde; belirtilen şeklin dışında saç, sakal uzatılmayacak, favori ve bıyık bırakılmayacak, güvenlik görevlisi bayanlarda aynı mevzuat amir hükümlerine tabi tutulacaktır.
Tam teçhizatlı, resmi üniformalı, elbiseler temiz ve ütülü, ayakkabılar resmiyete uygun siyah ve boyalı olacak, mevsim şartlarına göre bere ve şapka takılı olacak arma ve yaka kartları takılı şekilde görevlerini yerine getirirler.
Sivil kıyafetle görev yapacak personel, ancak ilgili komisyon kararı gereğince sivil kıyafetle görev yapabileceklerdir.

Çalışma Şekli ve Saatleri :
MADDE (24)- (1)
Güvenlik Müdürlüğü personeli günün 24 saatinde resmi tatil, Cumartesi ve Pazar, gece ve gündüz dahil olmak üzere faal durumda çalışan bir birimdir. Çalışma şekli; çalışma düzenini aksatmayacak, verimi düşürmeyecek şekilde dönüşümlü olarak vardiya şeklinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Trafik Hizmetleri

Trafik Kurulu Oluşumu ve Görevleri :
MADDE (25)- (1) Atatürk Üniversitesi sınırları içinde trafik akışının gerek yayalar, gerekse sürücüler için güvenli bir biçimde sağlanması ve trafik düzenlemelerini yapmak amacıyla bir Trafik Kurulu oluşturulur. Trafik Kurulu, sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Güvenlik Müdürü, Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanı, Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden bir, Rektör tarafından önerilen adaylar arasından 2 yıllık süreyle seçilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul üyelerinden en az biri öğrenci konseyinde bulunan öğrenci temsilcisinden seçilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir. Kurul, en az beş üyenin katılımıyla, ayda bir toplanır. Kurul başkanının göreceği lüzum üzerine daha sık da toplanabilir.
(2) Kurulun görevleri trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve öneriler ışığında kararlar almak, trafikle ilgili yapısal düzenlemeler önermek ve gerçekleştirilmesini izlemek, Üniversitenin öğrenci ve personeli arasında trafik bilincini geliştirici çalışmalar yapmaktır. Trafik görevlilerine verilecek hizmet içi eğitim programlarının önerilmesi, hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur. Üniversite yerleşkeleri için belirlenen trafik kurallarına ve Karayolları Trafik Kanunu`na aykırı hareket eden araç sürücüleri için ceza puan sistemi veya başka yaptırımlar önerir ve uygular. Ceza puanlarının yanı sıra gerekli durumlarda sürücü ilgili Disiplin Kurulu`na da sevk edilebilir.

Trafik Görevlileri Görev, Yetki ve Sorumlulukları :
MADDE (26)- (1)
Trafik görevlilerinin genel olarak görev ve yetkileri şunlardır;
a) Personel, öğrenci ve ziyaretçilere düzenlenmiş olan otoparklara tahsis edilen, statüye uygun park yapılmasını sağlamak, denetlemek, gerekli uyarı ve tedbirleri almak,
b) Yerleşkeye girme izni olan araçların trafik işaret ve işaretçilere ve trafik kurallarına uygun olarak davranmalarını denetlemek, uyarmak, araç bağlamak, ceza yazmak veya aracı çektirmek gibi tedbirleri almak,
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarılan Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği düzenlemek, trafik suçları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile her türlü işbirliği yapmak,
d) Mevzuata aykırı nitelikte taşıt kullananlar ile gerekli belgeleri olmayan, uyuşturucu ve keyif verici madde veya ilaç ve alkol almış olduğu halde taşıt kullananları ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda trafikten men edilmesi hükme bağlanan durumları tutanakla tespit edip İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bildirmek.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yasaklar ve Ceza Hükümleri :
MADDE (27)- (1) 5188 sayılı Kanunun 20. maddesi (c) bendinde belirtilen idari suçların haricinde, güvenlik görevlilerinin işleyecekleri disiplin suçlarında personele 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.

Görev Dışında Çalıştırma Yasağı :
MADDE (28)- (1)
Güvenlik personeli, kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve bu nedenden dolayı zorlanamaz.

Koordinasyon:
MADDE (29)-(1)
Atatürk Üniversitesine bağlı tüm birimler ve Güvenlik Müdürlüğü, güvenlik konusu ile ilgili yapacağı yazışmalarını ve taleplerini Genel Sekreterlik aracılığı ile yapacaklardır.

Yürürlük :
MADDE (30)- (1) Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi Senatosunun 20/05/2011 tarih ve (2011/3-64) sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme :
MADDE (31)- (1)
Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.