Ziraat Fakültesi

İletişim

HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

SIRA    NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 

(En Geç)

1

Toprak, gübre ve su analizleri1

1.Başvuru dilekçesi

2.Numune teslim tutanağı (Toprak Bölümünde Ek1)

3.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

10 gün

2

Gıda analizleri2

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

1 hafta

3

Tohum-tohumluk analizleri3

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

15 gün

4

Arazi ve ürün kıymet takdiri raporu

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

3. Arazi ve ürün bilgileri

1 hafta

5

Yabancı ot teşhisi ve mücadele raporu

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

3 gün

6

Bitki hastalık ve zararlıların teşhisi ve mücadele raporu

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

5 gün

7

Sera ve ahır projesi

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

15 gün

8

Sulama sistemlerinin projelendirilmesi

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

15 gün

9

Tarım alet ve makinalarında kalibrasyon

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

10 gün

10

Park, bahçe ve yeşil alan projelendirmesi

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

15 gün

11

Yem Analizleri4

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

1 hafta

12

Beton-Metal malzeme Testleri5

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

10 gün

13

Tarımsal konularda uzman raporu6

1.Başvuru dilekçesi

2.Ücrete ilişkin döner sermaye fişi

10 gün

Müracaat Yeri: Ziraat Fakültesi Dekanlığı

                           Mehmet Emin KOÇAK

                           Tel: 0442 231 2442

                           Faks: 0442 2360958

                           e-mail: ziraat@atauni.edu.tr

                           web: http://beta.atauni.edu.tr

 

1 TOPRAK-GÜBRE ANALİZLERİ

Toprak pH`sı

Sodyum

Toprakta Kireç Miktarı

Elek Analizi

Toprakta Organik Madde

Özgül Ağırlık

Katyon Değişim Kapasitesi

Klorür

Değişebilir Kalsiyum

Mikroelement

Değişebilir Magnezyum

SIVI GÜBRE ANALİZLERİ

Değişebilir Potasyum

Total Azot

Değişebilir Sodyum

Amonyum Azot

Değişebilir Alüminyum ve Hidrojen

Nitrat Azotu

Mineral Azot (Nitrat+Amonyum Azotu)

Üre Azotu

Toprakta Total Azot

Fosfor

Toprakta Bitkiye Yarayışlı Fosfor

Potasyum

Bitkiye Yarayışlı Demir

Kalsiyum

Bitkiye Yarayışlı Mangan

Magnezyum

Bitkiye Yarayışlı Çinko

Kükürt

Bitkiye Yarayışlı Bakır

Sodyum

Bitkiye Yarayışlı Bor

Demir

Bitkiye Yarayışlı Molibden

Çinko

Bitkiye Yarayışlı Kükürt

Mangan

Asit Topraklarda Kireç İhtiyacı

Bakır

Alkali Toraklarda Jips İhtiyacı

Molibden

Elektriki İletkenlik ve Doygunluk Yüzdesi

Bor

Toprakta % Tuz ve Tuzluluk Sınıfı

pH

Hidrolik İletkenlik (Su Geçirgenliği)

Yoğunluk

Hava Geçirgenliği

Şelat (Her biri)

Agregat Stabilitesi

Tuzluluk

Tekstür (% Kum, %Silt, %Kil) ve Tekstür Sınıfı

Organik Madde Tayini

Toprak Kütle Yoğunluğu

Organik Azot Tayini

Toprak Tane Yoğunluğu

Toplam (l lumik+Fulvik) Asit Tayini

Değişebilir Sodyum Yüzdesi

Serbest Aminoasit Tayini

Sodyum Absorbsiyon Oranı

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

Yıkama İhtiyacı

Ağır Metal Analizi (Herbiri)

Kurşun tayini

Arsenik Analizi

Kadminyum tayini

Bakteri Sayımı

Nikel tayini

Clostridium Perfringens Sayımı

Kobalt tayini

Maya ve Küf Sayımı

Civa tayini

Staphyloceus Aureus Sayımı

Arsenik tayini

Salmonella Sayımı

Mikrobiyolojik analizler

Toplam Aerobik Mezofılik Bakteri Sayımı

KATI GÜBRE ANALİZLERİ

SIVI ORGANİK GÜBRELER ANALİZLERİ

Rutubet

Tuzluluk

Serbest Asitlik

Organik Madde Tayini

Total Azot

Organik Azot Tayini

Amonyum Azot

Toplam (1 lumik+Fulvik) Asit Tayini

Nitrat Azotu

Serbest Aminoasit Tay ini

Üre Azotu

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

Biüre

Ağır Metal Analizi (Her Biri)

Total Fosfor(P205)

Arsenik Analizi

Suda Erir Fosfor

Bakteri Sayımı

Sitratta Erir Fosfor

Clostridium Perfringens Sayımı

Suda Erir Potasyum

Maya ve Küf Sayımı

Kalsiyum

Staphyloceus Aureus Sayımı

Magnezyum

Salmonella Sayımı

Kükürt

Toplam Aerobik Mezofılik Bakteri Sayımı

 

 

2 GIDA  ANALİZLERİ

1

Rutubet tayini

18. Protein tayini

33. İyot sayısı

2

pH

19. Kül tayini

34. Serbest yağ asitleri

3

Diastaz sayısı (bal)

20. Nişasta tayini

35. Sabunlaşma tayini

4

Donma ve erime noktası

21. Hidroksi metil furfurol

36. Tuz tayini

5

Gluten tayini

22. Hidroksiprolin

37. Viskozite tayini

6

Ham selüloz oranı

23. Özgül ağırlık tayini

38. Yağ tayini

7

Şeker tayini

24. Peroksit sayısı tayini

39. Zeleny sedimentasyon

8

Enzim aktivitesi

Fermentasyon gücü

40. Farinograf

9

Ekstonsograf

25. Sütte karbonat aroması

41. Konserve inkubasyon testi

10

Kuru madde tayini

26. Asitlilik tayini

42. Sütte homojenizasyon

11

Peynirde eriyebilir protein

27. Süt ürünleri yağ tayini

43. Osmofilik maya sayımı

12

Gıdalarda su aktivitesi

28. Aerobik mezofilik bakteri

44. Koliform grubu bakteri

13

E. coli sayımı

29. Fekal streptokok sayımı

45. Maya küf sayımı

14

Salmonella

30. Clostridium

46. Bacillus

15

Shigella

31. Laktik asit bakteri sayımı

47. Listeria monocytogenes

16

Rope spor sayımı

32. Psikrofilik, Proteolitik, Lipolitik mikroorganizma sayımı

17

Tereyağında Reichert- Meisel ve Polenske sayıları

 

 

3 TOHUM-TOHUMLUK ANALİZLERİ

1

Safiyet

2

Canlılık

3

Çimlenme oranı

4

Çimlenme gücü

5

Diğer tür ve çeşitlerin oranı

6

Yabancı cansız madde oranı

7

Yabancı ot tohumu

8

Parazit bitki tohumu

9

Hastalık ve zararlılar ile bulaşık tohum

10

100-tane ağırlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 YEM ANALİZLERİ

 

 

Nem

Yağ asitleri kompozisyonu (ekstre edilen yağda)

 

Kuru madde

Su analizi (Nitrit, nitrat, amonyak,02)

 

Kül

pH

 

Protein

TVB-N

 

Yağ

Toplam Bakteri Sayımı

 

A vitamini

Koliform Bakteri sayımı

 

E vitamini

Enterobabteriace Sayımı

 

Bl vitamini

Staphylococcus aureus

 

B2 vitamini

Maya-Küf Sayımı

 

B6 vitamini

Aerobik Mezofılik Bakteri Sayımı

 

C vitamini

Pseudomonas spp.

 

Amino asitler

TBARS

 

NDF

Ham Selüloz

 

ADF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TARIMSAL KONULARDA UZMAN RAPORU

1

Su ürünleri yetiştiriciliği

2

Hayvansal ve bitkisel ürünlerin pazarlanması

3

Meyve ve sebze yetiştiriciliği

4

Ekim nöbeti sistemleri

5

Organik tarım

6

Çayır- mera ıslahı

7

Kültür bitkilerinin gübrelenmesi

8

Sulama ve drenaj

9

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

10

Kanatlı yetiştiriciliği

11

Tarla bitkileri yetiştiriciliği

12

Arıcılık ve bal üretimi

13

Tarımsal mekanizasyon

14

Bitki hastalık ve zararlıları

 

 

BETON-METAL MALZEME TESTLERİ5

Tane büyüklüğü dağılımı tayini

Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini

Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini

Taneler arası boşluklu birim hacim kütle ve boşluk oranı tayini

ince madde oranı tayini

Hafif madde oranı tayini

Parçalanma direncinin (Los Angeles, 500 devir) tayini

Parçalanma direncinin  (Los Angeles,  1000 devir) tayini

Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini

Organik madde oranı tayını

Tane şeklinin tayini (şekil indisi)

TAZE BETON DENEYLERİ

Taze betondan numune alma

Taze betonda çökme (slamp) tayini

Taze betonda VeBe tayini

Taze betonda yoğunluk tayini

Taze betonda hava miktarı tayini (basınç metodu)

SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ

Basınç dayanımı tayini

Deney numunesi başlıklama

Birim hacim ağırlığı, su emme, görünen porozite, gerçek porozite

Donma-çözülme koşullan altında betonda dayanıklılık faktörü tayini

Yarmada çekme dayanımı tayini

Eğilme dayanımı tayini

Statik elastısite modülü tayini

BETON DÖŞEME PLAKALARI (Beton Karolar)

:Su emme oranı tayini

Eğilmede çekme mukavemeti tayini

Dona dayanıklılık

TUĞLA DENEYLERİ

Boyut toleransları ve görünüş (1 seri)

Birim ağırlık tayini (1 seri)

Basınç dayanımı (num. haz. dahil. 1 seri)

Tabii don kaybı oranı tayini (num.haz.ve basınç dayanımı dahil, 1 seri)

BETON BRİKETLER

Su emme oranı tayini (1 seri)

Birim hacim ağırlığı tayini (1 seri)

Basınç dayanımı tayını (num. haz. dahil, 1 seri)

Tabii don deneyi (basınç dayanımı dahil, 1 seri)

METALİK MALZEME DENEYLERİ

Çubuk,   şerit,   levha   ve   kütük   şeklindeki malzeme kaynak malzemesi, kaynaklı malzeme veya normal malzemelerden çekme deneyi (akma muk.. çekme muk., kopma uzaması.1 adet)

Elastısite modülü (num. haz. dahil) tayini

Maksimum yük altında toplam uzama oranıtayini

Galvanizli tellerde çekme deneyi (akma, çekme, kopma uzaması, (1ad.)

 

 

EK1: TOPRAK ANALİZİ MÜRACAAT FORMU

Başvuruda bulunan Üreticinin:

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

 

 

 

 

 

Toprak Analizi Yaptırılan Araziye Ait Bilgiler:

Numune Sıra No

Tarih

İli

İlçesi

Bucak

Köyü

Belge Tipi

Ada No

Parsel No

Belgelenen Arazi

da     m2

Analiz EdilenArazi

da       m2

Yetişt. Ürü n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Analiz yapan kurum veya laboratuvarın adı) ……………………………… Laboratuarı olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan üreticinin toplam ……………. dekar olan arazilerinden …………. adet numune alarak toprak analizi yaptırdığını tasdik ederiz.

 

Toprak Analizi Yapan Yetkili

                                                                                                                                 Kurumun

                                                                                                                                   Tarih

                                                                                                                                   (Kaşe imza)

 

 

         Yukarıdaki analize konu parsel/parselleri teknik olarak temsil edecek nitelikte numune/numunelerin alındığını beyan eder, toprak analizi desteğini ödenmesini arz ederim.

 

       Söz konusu ödemeyi ilgili tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                          Tarih

                                                                                                                                 Başvuru Sahibinin

                                                                                                                                            İmzası