Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ÖĞRENCİLER

LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK  ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK VE  TASARIM FAKÜLTESİ

LİSANS  EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

Dayanak

MADDE 1- Bu uygulama esasları 17.07.2017 tarih ve 30126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE  2 – (1) Bu Uygulama Esasları Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde eğitim-öğretim yapılan lisans programlarını kapsar.

Eğitim-öğretim  

MADDE  3 – (1) Dekanlık bünyesinde yürütülen programlar için bütünleme sınavı uygulaması yapılır.

Öğretim  programları 

MADDE 4 - (1) Dekanlık bünyesinde yürütülen programlarda okutulacak olan lisans ders (müfredat) programları ilişikte belirtildiği gibidir.

(2) Dekanlık bünyesinde yürütülen programdan mezun olabilmek için gerekli ulusal kredi ve AKTS kredi miktarları ile seçmeli ders AKTS değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PROGRAM ADI

KREDİ

AKTS

Seçmeli Derslerin AKTS Değeri

Meslekle İlgili Olmayan Seçmeli Derslerin AKTS    Değeri

Mimarlık

163

240

Max % 20

Max % 5

Peyzaj Mimarlığı

172

240

Max % 20

Max % 5

Şehir ve Bölge Planlama

168

240

Max % 20

Max % 5


Sınavlar 

MADDE 5– (1) Her ders için yarıyılda 1 (bir) ara sınav yapılır.

(2) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmeler birlikte yapılabilir.

Başarı notu ve  hesaplanması

MADDE 6 – (1) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; teorik dersleri için ara sınavların ortalamasının etkisi % 40, yarıyıl sonu / bütünleme sınavının etkisi % 60’tır. Uygulamalı (tasarım ve planlamaya yönelik proje ve stüdyo) dersleri için ara sınavların ortalamasının etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi % 50’dir.

(2) Öğrencilerin teorik derslerdeki başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi, proje derslerinde sabit aralıklı değerlendirme sistemi, stajlarda ise başarı durumu değerlendirme sistemi uygulanır.

a) Ham Başarı Alt Limiti (HBAL), teorik dersler için 50 puandır. Sabit aralıklı değerlendirme sistemine göre başarı notu hesaplanan proje derslerinde ise 60 puandır. Ham başarı puanları HBAL’nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir.

b) Fakültede Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) uygulaması yapılır ve yarıyıl sonu sınav limiti 50 puan olarak uygulanır. Yarıyıl Sonu Sınav Limiti Bütünleme Sınavı için de geçerlidir.

3) Stajlarda başarı durumu değerlendirme sistemi uygulamasında; Fakülte bölümlerinde lisans eğitimi boyunca zorunlu stajların değerlendirmesi, staj defterleri ve ilgili resmi evraklar üzerinden yapılır. Staj evraklarının, bölüm ve Fakülte staj komisyonu tarafından incelenmesi sonucunda öğrenci staj gereklerinin asgari %80’ini tamamlamışsa, öğrencinin notu sisteme “başarılı/geçti” şeklinde işlenir. Aksi takdirde öğrencinin notu sisteme “başarısız/kaldı” şeklinde işlenir ve stajı tekrar etmesi istenir. Notun başarılı/başarısız olarak girilememesi durumunda Stajlarda Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) uygulaması yapılır ve yarıyıl sonu sınav limiti 80 puan olarak uygulanır.

Çeşitli hükümler

MADDE 7- (1) Fakültede proje/atölye/stüdyo adı ve içeriğindeki “Mimari/Planlama ve Peyzaj Tasarım (proje) Stüdyoları” ön şartlı dersler olup birinden başarılı olmadan bir üstteki projeyi almak veya başarısız olunan bu derslerle üstteki projeyi birlikte almak mümkün değildir.

(2) Mimarlık bölümünün “Mimari tasarım stüdyolarında birinci sınıf hariç dikey stüdyo uygulaması yapılmakta olup, MİM 201, MİM 202, MİM 301, MİM 302, MİM 401 ve MİM 402 stüdyoları her dönem açılmaktadır.

(3) “MİM 306 Röleve ve Restorasyon Stüdyosu” ön şartlı ders olup proje dersini alabilmek için “MİM 305 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon” dersinden başarı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

(4) Fakülte bölümlerinin staj uygulama esasları her bölüme ait şartların yer aldığı “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Uygulama Esasları” belgesinde yer almaktadır.

(5) Stajların değerlendirmeleri staj defterleri ve ilgili resmi evraklar üzerinden yapıldığı için stajlarda bütünleme sınavı uygulanması mümkün değildir.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen “proje/atölye/stüdyo adı ve içeriğindeki” haftalık uygulamalı ders saatinin fazla olduğu ve dönemlik konuların çalışıldığı derslerde bütünleme sınavı yapılması ve/veya revize proje stüdyo teslimi yapılması mümkün değildir.

(7) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen “proje/atölye/stüdyo adı ve içeriğindeki” derslerin tamamı için il dışı saha çalışmaları zorunlu olup bir eğitim – öğretim yılında iki kez en az bir hafta (5 gün) süre ile bu çalışmalar öğrencilerin ve ilgili koordinatör hocanın katılımı ile yapılır. Bu saha çalışmalarının güvenli, etkin ve zamanında yapılmasından ilgili dersin koordinatör öğretim üyesi sorumludur. Bu çalışma süresince ilgili öğretim elemanları yolluklu ve gündelikli görevli sayılırken öğrenciler idari izinli sayılabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8-  (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu uygulama esasları 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı yürütür.