Bilgi ve Belge Yönetimi

MİSYON VE VİZYON/VİSİON AND MİSSİON

Bölümümüz Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı 14 bölümden biri olup, Yükseköğretim Kurulu’nun 11.08.1994 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Kütüphanecilik Bölümü adıyla kurulmuştur. 2007 yılında alınan bir kararla da, ülkemizdeki diğer bölümler gibi adı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, basılı ve elektronik enformasyon kaynaklarının belirlenmesi, sağlanması, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi, belge ve enformasyon yönetimi işlevlerini yürütebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Bu bağlamda bilgi merkezleri olarak adlandırılan kütüphaneler, arşiv kurumları ve dokümantasyon ve enformasyon merkezlerini yönetebilecek, bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilecek ve kullanıcıları bilgiye yönlendirebilecek, bilgi ve belge yöneticileri yetiştirilmesi bölümün temel misyonudur.
-----------
It is aimed mainly in our department that qualified manpower is brought up to operate information, documentation and information administration functions encompassing determination, production, arrangement, access and publishing process of the published and electronic information resources. In this context, our department aims to bring up information and documentation administrators to be able to manage libraries, which are entitled as information centers, archive organizations and documentation and information centers, and to use information technologies effectively and to direct