Pasinler Meslek Yüksekokulu

ÖNLİSANS PROGRAMLARI AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA YAPILACAK SINAV UYGULAMA ESASLARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesi (c) fıkrasında yer alan 6569 sayılı Af Kanunu'yla düzenlenen 4 yıllık azami süreleri sona eren öğrencilerimiz için sınav tarihleri aşağıda belirtildiği gibidir.


 Müracaat Son Başvuru Tarihi : 31 Ağustos 2018
 Sınav Tarihleri : 10-14 Eylül 2018

ATATÜRK  ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS  PROGRAMLARI AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ 

SONUNDA  YAPILACAK SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

2017-2018 eğitim-öğretim  yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle azami süreleri sona erdiği (kayıt donduran  öğrenciler hariç) için bahse konu madde kapsamında verilen haklardan  yararlanacak öğrencilere (2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce  kayıtlı olanlar) yönelik yapılacak iş ve işlemler Atatürk Üniversitesi Önlisans  ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen  ve aşağıda yer alan hususlara bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

- Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

- Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

Sınava giriş şartlarını sağlayan ve sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile kayıtlı oldukları birimlere başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.