İletişim Fakültesi

REKLAM VE TASARIM ATÖLYESİ

Reklam Uygulama Birimi Sorumlusu : Prof.Dr. Derya ÖCAL

 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin faaliyet alanlarına, amaçlarına, yönetim organlarının çalışma şekillerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:

Reklam ve Tasarım Atölyesi üç birimden oluşmaktadır:

 • Yaratıcı Birim
 • Grafik Tasarım Birimi
 • Kampanya Planlaması Birimi
 • Medya Planlaması Birimi

Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin görev ve çalışma alanları;

 • Öğrencilerin reklam ve reklamcılık alanıyla ilgili teorik bilgilerini uygulamalarını sağlamak
 • Öğrencilerin alanla ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalara projeler hazırlamalarını sağlamak
 • Öğrencilerin reklam kampanyası yürütme konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak
 • Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri hazırlamalarını sağlamak
 • Öğrencilerin reklam konusunda yaratıcı fikir geliştirmeleri konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak
  • Reklamı ortaya çıkaran yeni fikirler, yeni imajlar ve yeni sözcükler geliştirmek
 • Öğrencilerin reklam kampanyası sürecini uygulamalı olarak yürütme becerisi kazanmalarını sağlamak
 • Kampanyanın çıkış noktasını ve yaratıcı stratejisini geliştirmek
 • Reklamların nerede ve nasıl sunulacağını belirlemek
 • Hedef kitle analizi yapmak
 • Reklamı yapılacak ürün/hizmet araştırması yapmak
 • Reklam kampanyası planlamak, bu süreçte araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek
  • Tüm planın zamanında uygulanmasını kontrol etmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak
  • Reklam mesajının etkinliğini ölçmek
 • Etkinlik ve organizasyonlar çerçevesinde, özel gün ve olayların kutlamalarına ilişkin grafik tasarım yapmak, tanıtım ve duyurum materyali hazırlamak ve çalışmalar planlamak
 • Reklam mesajı ile mecra ilişkisini doğru kurmak
 • Medya planlamasını reklam kampanyası çerçevesinde geliştirmek
 • Bölüm tarafından düzenlenen her türlü etkinlik, toplantı ve organizasyon için hazırlıklara destek vermek
 • Sektör temsilcileri ve alan uzmanları ile öğrencileri buluşturacak etkinlikler organize etmek
 • Öğrencilerin mezuniyet projelerine destek sağlamak
 • Fakülte ve bölüm bünyesinde faaliyet gösteren diğer uygulama birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek
 • Öğrenci kulüpleri ile ortak projeler geliştirmek
 • Birim faaliyet raporlarını hazırlamak, arşivlemek ve danışma kuruluna incelenmesi için göndermek
 • Gerçekleştirilecek etkinlikler özelinde diğer üniversitelerdeki Reklam ve Tasarım Atölyeleri ile iletişim halinde olmak

Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve  Sorumlulukları

Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin organları; genel koordinatör, birim koordinatörleri, birim sorumluları ve danışma kurulundan oluşur. Reklam ve Tasarım Atölyesi’nde yürütülecek çalışmaları koordine eden, Anabilim Dalı Başkanı’nın Bölüm Başkanı’nın onayını alarak öğretim elemanları arasından belirleyeceği kişidir. Genel Koordinatör, görev alanıyla ilgili tüm çalışmalarında Anabilim Dalı Başkanı’na karşı sorumludur.

Genel Koordinatör’ün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin faaliyet planını hazırlamak ve Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunmak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi bünyesindeki birimlerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nde görev alacak kişiler arasında iş bölümü yapmak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nde görev alacak kişilerin iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi ve Danışma Kurulu’nun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak

Reklam ve Tasarım Atölyesi bünyesinde yürütülecek yaratıcı birim çalışmalarını koordine eden, Genel Koordinatör’ün Anabilim Dalı Başkanı’nın onayını alarak öğretim elemanları arasından belirleyeceği kişidir. Yaratıcı Birim Koordinatörü, görev alanıyla ilgili tüm çalışmalarında Genel Koordinatör’e karşı sorumludur.

Yaratıcı Birim Koordinatörü’nün görev ve sorumlulukları  şunlardır:

 • Yaratıcı çalışmayı planlamak ve Genel Koordinatör’ün onayına sunmak
 • Bölüm tarafından düzenlenecek her türlü etkinliğe ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde destek vermek
 • Bölüm bünyesinde yürütülecek her türlü etkinliğin fikir üretimi aşamasında yer almak
 • Öğrenci kulüpleri tarafından planlanan etkinliklere destek sağlamak
 • Birim bünyesinde görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve çalışmalarını denetlemek
 • Bölüm dersleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirecekleri etkinliklerde öğrencilere destek sağlamak

Reklam ve Tasarım Atölyesi bünyesinde yürütülecek tüm etkinlik ve kampanyaların grafik tasarımı çalışmalarını koordine eden, Genel Koordinatör’ün Anabilim Dalı Başkanı’nın onayını alarak öğretim elemanları arasından belirleyeceği kişidir. Grafik Tasarımı Birimi Koordinatörü, görev alanıyla ilgili tüm çalışmalarında Genel Koordinatör’e karşı sorumludur.

Grafik Tasarımı Birimi Koordinatörü’nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Etkinlikler ve kampanyalar için yaratıcı birim ile birlikte geliştirilecek görsel fikirlerin tasarımlarını gerçekleştirmek
 • Bölüm tarafından düzenlenecek etkinlik ve projeleri ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmek
 • Bölüm bünyesinde yürütülecek kampanyaların görsel tasarım materyallerinin raporlaştırılmasını ve arşivini sağlamak
 • Birim bünyesinde  görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve  çalışmalarını denetlemek
 • Öğrenci kulüpleri ile iş birliği ve iletişim içinde olmak, sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermek
 • Bölüm dersleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirecekleri projelerde öğrencilere destek sağlamak

Reklam ve Tasarım Atölyesi bünyesinde yürütülecek kampanyaların planlanması çalışmalarını koordine eden, Genel Koordinatör’ün Anabilim Dalı Başkanı’nın onayını alarak öğretim elemanları arasından belirleyeceği kişidir. Kampanya Planlaması Birimi Koordinatörü, görev alanıyla ilgili tüm çalışmalarında Genel Koordinatör’e karşı sorumludur.

Kampanya Planlaması Birimi Koordinatörü’nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Öğrenciler için uygulama ve kampanya planlama olanakları sağlamak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin reklam kampanyası planını yapmak ve yürütülmesini koordine etmek
 • Öğrencilerin ders veya ders dışı reklamcılık faaliyetlerinin diğer birimlerle koordineli yürütülmesini sağlamak
 • Birim bünyesinde görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve çalışmalarını denetlemek

Reklam ve Tasarım Atölyesi bünyesinde yürütülecek kampanyaların medya planlanması çalışmalarını koordine eden, Genel Koordinatör’ün Anabilim Dalı Başkanı’nın onayını alarak öğretim elemanları arasından belirleyeceği kişidir. Medya Planlaması Birimi Koordinatörü, görev alanıyla ilgili tüm çalışmalarında Genel Koordinatör’e karşı sorumludur.

Medya Planlaması Birimi Koordinatörü’nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Öğrenciler için uygulama ve medya planlama olanakları sağlamak
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nin reklam kampanyası planı çerçevesinde medya seçimi yaparak yaratıcı fikir-medya ilişkisi bağlamında üretimde bulunmak
 • Diğer birimlerle koordineli çalışarak belirlenen medya çerçevesinde mesaj ve materyal üretimini sağlamak
 • Birim bünyesinde görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve çalışmalarını denetlemek

Reklam ve Tasarım Atölyesi bünyesinde bulunan birimlerdeki çalışmalarda aktif görev alan Birim Koordinatörleri’nin Genel Koordinatör’ün onayını alarak öğrenciler arasından belirleyeceği kişidir. Birim Sorumlusu, görev alanıyla ilgili tüm çalışmalarında Birim Koordinatörü’ne karşı sorumludur.

Birim Sorumlusu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Birim Koordinatörü tarafından verilen görevleri yerine getirmek
 • Atölye kullanımı konusunda öğrencilere rehberlik etmek
 • Reklam ve Tasarım Atölyesi’nde bulunan ekipman ve teçhizatların sorumluluğunu almak
 • Atölye ve birim ile ilgili her türlü bilgi ve problemi Birim Koordinatörü’ne iletmek
 • Ekipman kullanımında öğrencilere rehberlik etmek

Danışma Kurulu üyeleri, Genel Koordinatör’ün önerisi üzerine Bölüm Başkanı’nın da onayıyla Anabilim Dalı Başkanı tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur. Genel Koordinatör bu kurulun doğal üyeleridir. Herhangi bir nedenden dolayı görevden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Genel Koordinatör’ün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Reklam ve Tasarım Atölyesi tarafından yürütülen çalışmalara fikir ve uygulama bazında destek sağlamak
 • Genel Koordinatör’ün hazırlamış olduğu yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek
 • Yıllın faaliyet planı için önerilerde bulunmak
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi