Horasan Meslek Yüksekokulu

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ
Kapsam:
Madde 1- Atatürk Üniversitesin de bağıl değerlendirmeye tabii fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi bu yönergeye göre yapılır.
Tanım:
Madde 2- Bağıl değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını o öğrencinin sınavına girdiği dersteki öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirmektir.
 
Ham Başarı Notunun Oluşturulması
Madde 3- İlgili fakülte/ yüksekokulun lisans/önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirlenen ara sınav aritmetik ortalamalarının etkisi ile yarıyıl veya yıl sonu sınav etkisi alınarak ham başarı notu oluşturulur.
 
Harfli Notun Oluşturulması
Madde 4- Değerlendirmeye katılan (eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği`ne göre DKL’nin üzerinde kalan) öğrenci sayısına bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır. Elde edilen harfli nota bakılmaksızın ham başarı notu(ilgili fakülte/yüksekokul lisans/önlisans   eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği`ne göre) AL`nin altındaki öğrenciler `F` olarak değerlendirilir.
 
a)      a)      Öğrenci sayısı 30(otuz) ve üzerinde ise, altta eşitlikleri verilen standart skorlardan elde edilen T-Skor`ları kullanılarak Tablo 1’deki dağılıma göre harfli notlar belirlenir.
X             : öğrencinin ham başarı notu
       : ham başarı notlarının sınıf ortalaması
N         : değerlendirmeye giren sınıftaki öğrenci sayısı
 
Tablo 1. Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları.
 
100 Üzerinden Aralıklar
(Sınıf ortalaması)
 
Bağıl Notların T-Skorları`na Göre Alt Sınırları
Sınıf Düzeyi
Alt sınır
Üst Sınır
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
Mükemmel
80,00
100,00
57
52
47
42
37
32
27
Üstün Başarı
70,00
79,99
59
54
49
44
39
34
29
Çok İyi
62.50
69,99
61
56
51
46
41
36
31
İyi
57.50
62.49
63
58
53
48
43
38
33
Ortanın Üstü
52.50
57.49
65
60
55
50
45
40
35
Orta
47.50
52.49
67
62
57
52
47
42
37
Zayıf
42.50
47.49
69
64
59
54
49
44
40
Kötü
0
42.49
71
66
61
56
51
47
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Öğrenci sayısı 10 ve üzerinde-30’ un altında ise, herhangi bir istatistiki işlem yapılmaz, doğrudan sınıf ortalamasına bağlı olarak öğrencilerin ham başarı notlarıyla Tablo 2 ‘deki sınıf düzeyine göre öğrenci sayısının yüzde olarak dağılımı harfli not aralıklarına yapılır.
 
Tablo 2. 10-30 Arasında Öğrenci İçin Harfli Not Tablosu.
 
 
Sınıf Ortalaması          (100 üzerinden ham başarı notuna göre)
Harfli Not Oranları
% öğrenci sayısı
Sınıf Düzeyi
Üst Sınır
 
Alt Sınır
 
AA
BA
 
BB
 
C B
 
CC
 
DC
 
DD
 
F
 
Mükemmel
100
 
70,00
 
24
 
15.2
 
22.8
 
11.6
 
17.4
 
4.8
 
3.2
 
1
 
Çok İyi
69,99
 
62.50
 
18
 
14.4
 
21.6
 
12.8
 
19.2
 
7.2
 
4.8
 
2
 
İyi
62.49
 
57.50
 
14
 
12.8
 
19.2
 
14.4
 
21.6
9
 
6
 
3
 
Ortanın Üstü
57.49
52.50
 
10
 
11.6
 
17.4
 
14.8
 
22.2
 
12
 
8
 
4
 
Orta
52.49
 
47.50
 
7
 
9.6
 
14.4
 
15.2
 
22.8
 
14.4
 
9.6
 
7
 
Zayıf
47.49
 
42.50
 
4
 
8
 
12
 
14.8
 
22.2
 
17.4
 
11.6
 
10
 
Kötü
42.49
 
0
 
3
 
6
 
9
 
14.4
 
21.6
 
19.2
 
12.8
 
14
 
c) Öğrenci sayısı 10 (on)’un altında ise,
i)Yarıyıl sonu değerlendirmesinde, öğretim elemanı bağıl notları kendi inisiyatifine göre verir.
ii) Ek sınav, mazeret sınavı, ek tek ders sınavı gibi sınavlara katılan öğrenciler için karşılaştırma yöntemi uygulanır. Bu yöntemde harfli nota çevrilecek ham not, bu dersin yapılmış en son yarıyıl sonu değerlendirmesinin ham notları ile karşılaştırılarak en yakın ham nota karşılık gelen harfli not verilir.
Ek Sınavların Değerlendirilmesi
Madde 5- Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15.Maddesine göre tarif edilmiş Ek Tek Ders sınavına giren öğrenciler ve yine aynı yönetmeliğin Madde 25’e göre tarif edilmiş, ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen veya ara sınıflarda not ortalamasını tutturamayan öğrenciler için açılan ek sınavlardaki öğrencilerin değerlendirilmesinde yarıyıl içi etkinliklerinde alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece yukarıdaki maddelerde tarif edilmiş sınavlarda aldıkları not dikkate alınır. Bu durumda alınan mutlak not ham not olarak kabul edilir ve yukarıdaki maddelerden uygun olan şıkka göre harfli nota çevrilir. Bu notlar sınava girdiği sınıfın ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
 
Madde 6-Bu yönerge Atatürk Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Madde 7- Bu yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.