Turizm Fakültesi

ÖĞRENCİ

STAJ

Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları_(09.11.2017_16_131).pdf 

İndirmek için tıklayınız Staj Formu 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtları yapılan öğrencilerin listeleri birimlerine göre sayfanın alt tarafında link olarak verilecektir.

 Staj Uygulamaları
 

 
Staj yapacak öğrencilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Sigorta Pirimlerinin sorunsuz ödenebilmesi ve stajlarını zamanında sorunsuz yapabilmeleri için;

 Birimlerin Uyması Gereken Kurallar
 

 1- Öğrencilerine Staj Uygulaması yaptıracak Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri, Staj Formlarını ve Nüfus Cüzdanı fotokopilerini bir liste ekinde staj başlama tarihinden en az on (10) gün öncesinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.
 2- Yaz Okulundan ders almaları sözkonusu olacak öğrencilerin durumları kesinleştikten sonra ders almayanların staj evraklarının gönderilmesi,
 3- Yaz okulundan ders alacak öğrencilerin sataj isteklerinin kabul edilmemesi ve evraklarının Daire Başkanlığımıza gönderilmemesi,
 4- Her ne sebeple olursa olsun daha önce staj yapacağı bildirilen öğrencilerden; staja başlamayan, yarıda bırakan, vazgeçen öğrenciler hakkında, staj komisyonları tarafından yeniden staj yapması uygun görülenlerin staj iptalinin gerçekleştiği ayı takip eden aydan itibaren staja başlatılması,
 Aynı ay içinde sehvende olsa staja başlatılmasından dolayı SGK bildiriminde mükerrer kaydı yapılan öğrencilerden dolayı Kurumumuz para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
 5- Stajın iptali nedeniyle stajlarını yapamayan öğrencilerin 3 iş günü içinde mutlaka yazılı olarak bildirilmesi,
 6- İlgililerce staj formlarının onaylarının mutlaka yapılmış olması,


 Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar
 

 1- Staj Formlarının mümkünse Bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktı alınması,
 2- Staj Formundaki bilgilerin özen gösterilerek eksiksiz bir şekilde doldurulması, (yanlış ve eksik bilgiler sizin mağduriyetinize sebep olabilir.)
 3- Staj Formlarını mutlaka Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekul Müdürlükleri kanalıyla göndermeleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden form getirmemeleri,
 4- Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize girişlerinde kendilerine yabancılar şubesince verilen Geçici T.C. kimlik numaralarını mutlaka sağlaması ve formlara yazması gerekmektedir.
 5- Mazeretli ya da mazeretsiz olarak staja başlamayan, yarıda bırakan, vazgeçen öğrenciler durumlarının gerçekleştiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokullarına staj yapmama/yapamama gerekçelerini yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.
 Zamanında bildirimde bulunmayanlar aksaklıklardan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan tahakkuk ettirilecek parasal cezalardan sorumlu olacaklardır.
 6- Staj komisyonları tarafından mazeretleri nedeniyle yeniden staj yapması uygun görülenler, Staj iptalinin gerçekleştiği ayda yeniden staj yapamazlar. Staj iptalinin gerçekleştiği ayı takip eden aydan itibaren staja başlayabilir.