Spor Bilimleri Fakültesi

VİZYON & MİSYON

GİRİŞ
 
            Fakültemiz, Üniversitemizin kurucu üyesi olduğu “Avrupa Üniversiteler Birliği” tarafından yürütülen “Kurumsal Değerlendirme Programı”nın, Birimimizin; güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması, geleceğe yönelik hedeflerini tespit etme ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi noktasında, akademik faaliyetlerinde ve diğer çalışmalarında kalitenin artırılması bağlamında, ufkunu genişleteceği kanaatindedir.
 
KURUMSAL BAĞLAM
 
Kısa Tarihsel Tanıtım
 
Fakültemiz, 08.03.2015 gün ve 29289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7308 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1993-1994 Öğretim Yılında 62 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda devraldığı 1260 öğrenci ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
2002 Şubat ayında yapımı tamamlanan yeni binasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri ile eğitim ve öğretime devam etmekte olan fakültemizde, 29.04.2010 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerine ikinci öğretim programı açılmıştır.
 
1. KURUMSAL NORMLAR VE DEĞERLER
 
A  Kurum Ne Yapmaya Çalışıyor?
 
A.1. Misyon
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri’nden oluşan Fakültemiz, beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş insan kaynaklarını temine çalışırken aynı zamanda Ülkemizin ihtiyacı olan beden eğitimi ve spor öğretmeni de yetiştirerek bu alandaki gereksinime cevap verilmesine katkıda bulunmaktadır.
Kurumumuzun amacı; bu alanlarda ülkesine ve milletine faydalı, üretken, duyarlı, sorumluluk sahibi, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve her koşulda uygulayabilen, kendini mesleğine adamış, kendisiyle ve çevresiyle barışık ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler, yöneticiler  ve antrenörler yetiştirmektir.
 
            * Kurumun; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası konumu açısından hedefleri nelerdir?
 
Birimimiz; beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi alanlarında; her biri yüksek nitelikli, bilgi üreten, bulunduğu yerin ve konumunun analizini iyi yapabilen, bilgi birikimini aktarabilen ve çözüm üretebilen, dolayısıyla; bölgesine, ülkesine ve insanlığa faydalı, verimli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kurumumuz, Türk Milli Eğitiminin ihtiyacı olan yüksek nitelikli, yeterli bilgi birikimine sahip beden eğitimi öğretmeni yetiştirmekle birlikte; bulunduğu bölgenin sportif potansiyelinin belirlenmesinde, mevcut alt yapının geliştirilmesinde, ilgili kurumlara bilimsel verilerin sunulmasında gerekli araştırma ve çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir.
Sağlıklı ve yeterli çalışmaların ortaya konulabilmesi için, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her düzeyde ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin bilimsel temele oturtulması amaçlanmaktadır.
 
* Kurumun uluslararası ilişkilerle ilgili politikası ne olmalıdır?
 
Kurumumuz, yurt dışındaki spor aktivitelerini yakından izlemeli ve analiz etmeli, beden ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmalı, akademik çalışmalar anlamında birliktelik sağlanırken, sosyal alanlarda da etkinliklerin içerisinde bulunmalıdır.
 
* Kurum; öğretim, araştırma ve diğer hizmetler arasında nasıl bir öncelik sıralaması yapmayı ve nasıl bir denge kurmayı hedefliyor?
 
Kurumumuz; öğretim,araştırma ve diğer hizmetler arasında öncelikli olarak eğitim ve öğretim, buna bağlı olarak araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yaparken hem bölgede hem de Ülkemiz genelinde birikmiş bilgi, beceri ve deneyimlerini diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı hedeflemiştir.
 
            * Kurumun akademik öncelikleri nelerdir? Yani hangi öğretim programları ve araştırma alanları daha fazla önemsenmektedir?
 
            Fakültemizin akademik önceliği; öğretim elemanlarımızın yetiştirilmesi ve kalitenin artırılması için lisansüstü eğitim ve öğretim programlarından daha etkin bir şekilde yararlanmak, akademik yapının yeniden oluşturulmasını sağlamak, öğretim üyesi sayısını artırarak daha etkin araştırma projeleri hazırlanmasını, bu konuda bilimsel ve fiziksel çalışmaları üretmektir.
 
            * Kurum hangi öğretim yaklaşımlarını tercih etmektedir? (Örneğin; örnek olay, sunu (anlatım, tartışma, probleme dayalı öğrenme, seminerler gibi.)
 
            Teorik ve uygulamalı konu anlatımı, örnek olay (Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması), bölümler düzeyinde seminer ve sunuya dayalı bir öğretim yaklaşımı ile uygulanmaktadır.
 
            * Kurum faaliyet alanı ve yapısı açısından hangi düzeyde merkeziyetçi yönetimi ve hangi düzeyde yetki paylaşımını hedeflemektedir?
 
            Kurum, yönetimde merkezin payının yönlendirici ve denetleyici nitelikte olmasını istemektedir.Kurum içinde yetki dağılımının yine kurum dinamikleri tarafından ve bunların belirleyeceği kurallarla maksimum düzeyde bir yetki paylaşımını hedeflemektedir.
 
            * Kurumun,kendine mali destek sağlayan kurumlarla ilişkisi nasıldır? (Devlet ve diğerleri)
 
            Devletçe belirlenen bütçe ile desteklenmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından mali anlamda bir destek söz konusu değildir.
 
            *Kurumun toplumla ve toplumun gündemiyle ilişkisi nasıldır?(Örneğin toplumsal yaşama katkısı)
            Kurumumuz yerel, bölgesel ve ulusal spor aktivitelerini ve bunları organize eden yönetici ve kurumları ile yakın işbirliği içerisinde olup bilgi ve deneyimlerini bunlarla paylaşmaktadır. Aynı zamanda özellikle engellilerinde yer aldığı yöredeki çeşitli spor yarışmaları düzenleyerek sporun bölgemizde yayılmasını sağlamaktadır.
 
            A.2 Engeller ve fırsatlar
           
            *Kanunlar çerçevesinde kurumsal özerkliğin aşağıdaki ifadeler bağlamında değerlendirilmesi:
 
            - Akademik ve idari personelin seçimi, atanması ve işten çıkarılması
 
            Personelin seçimi, atanması, terfisi ve işten çıkarılması yasalara ve bu yasalara bağlı yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Akademik personelin seçilmesi kriterleri kurumumuzca belirlendiğinden kurumun ihtiyaçları, alınacak elemanların yetenekleri ve yeterliliği bağlamında seçici olunabilmekte ve buda kurum adına fırsat oluşturmaktadır.
            Ancak idari personelin seçimi merkezi yönetim tarafından yapıldığından, kurum sadece ihtiyaç duyduğu kadroyu belirtmekle yetinmekte, seçici olamamaktadır. Buda kurum adına engel oluşturmaktadır.
            Verimli olmayan personelin işten çıkarılmaları mevcut yasaların öngördüğü güvenceler nedeniyle nerdeyse imkânsız kılınmaktadır.
 
            - Öğrencilerin Seçimi (yetişkin eğitimi dahil)
           
            Fakültemize Öğrenci Seçme Sınavında başarılı olan öğrenciler arasından Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci seçilmektedir.
            Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların genelde herhangi bir Yükseköğretim Programına giremeyen öğrenciler arasından olması bir dezavantaj oluşturmaktadır. Buda öğrenci profilindeki kaliteyi düşürmektedir.
            Ancak Özel Yetenek Sınavıyla branş bazında eleme ve bu elemeden geçen adayların koordinasyon parkur sınavından da başarılı olmaları gerekliliği nispi oranda da olsa sporcu yada spora yatkın öğrencilerin seçilmesine vesile olmuştur. Buda öğrenci kalitesinin artırılması anlamında bir fırsattır.
 
            - Öğretme ve Öğrenme ( Fakültelerin açılması ya da kapanması, öğrenim düzeyleri, bölümler, anabilim dalları, ders içerikleri, öğretim yaklaşımları)
 
            Hangi derslerin açılacağına ve bu derslerin içeriklerinde nelerin bulunması gerektiğine karar verirken ülkemizdeki emsal diğer yüksekokulların programları, dersleri ve bu derslerin içerikleri incelenerek bütünlük sağlanması açısından bir standart oluşturulmaya çalışılmıştır. Öğretim metotları noktasında sunu ve seminere dayalı bir öğretim yaklaşımı tercih edilmiştir.
            Uygulamalı derslerin verilmesinde uygulama alanlarının kısıtlı olması en büyük eksiklerimizden birisidir.
 
            - Araştırma (araştırma laboratuarlarının açılması ya da kapatılması, bireysel projeler ve takım projeleri)
           
            Fakültemiz araştırma projeleri ve araştırma laboratuarları konusunda çok etkin olmamakla birlikte bireysel ve takım projeleri yaparak çeşitli araştırma projeleri hazırlamıştır. Bu bağlamda bir bilgisayar laboratuarı ve bir fizyoloji laboratuarı kurmuştur.
            Araştırma projeleri ve laboratuarların kurulması faaliyetleri Üniversitemiz üst yönetimince teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Buda kurumumuz adına bir fırsattır. Önümüzdeki öğretim yıllarında bunun çok iyi değerlendirileceği düşünülmektedir.
 
            - Girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi (bilim parkları, şirket geliştirme, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi)
 
            Sporun ülkemiz ve dünyadaki gelişimi göz önüne alındığında spor yöneticiliğinin ve antrenörlüğünün önümüzdeki yıllarda bölgesel - ulusal işgücü piyasasında önemli bir yer tutacağı, spor yönetici ve antrenörlerine olan ihtiyacın artacağı öngördüğümüz bir gerçektir. Ancak günümüzde henüz istihdam alanının çok sınırlı olması öğrencilerin bu bölümlere olan ilgisini azaltmaktadır.
 
            -Finans (hükümet kaynaklarının kurum içerisindeki paylaşımında özerklik derecesi, varlık yönetimi, kendi kaynaklarını yaratma yeteneği)
 
            Bu konuda devletin üniversitemiz ve fakültemiz bütçesine koymuş olduğu bütçeyi kullanmaktadır. Kendi kaynaklarını yaratma imkânına sahip değildir.
 
            * Mevcut bölgesel ve ulusal iş gücü piyasasının değerlendirilmesi
 
            Mevcut bölgesel ve ulusal iş gücü piyasasında sporun ülkemiz ve dünyadaki gelişimi göz önüne alındığında spor yöneticiliği ve antrenörlüğünün gelecekte önemli bir yer tutacağı açıktır.
 
            *Personel ve öğrenci sayısı ile alakalı olarak alt yapının değerlendirilmesi; Binaların, tesislerin, laboratuarların ve kütüphanelerin büyüklüğü ve sayısı; bunların yerleşim alanları, (Tek bir kampusa mı odaklanmış yoksa geniş bir coğrafi alana mı yayılmış) yaşları ve tesislerin ne durumda olduğu.
 
2002 yılında yapımı tamamlanan yeni hizmet binamızda toplam 1260 öğrenci, 17 idari, 30 akademik personel ile 6 derslik, 1 amfi, 2 laboratuar, 1 kütüphane 35 büro bulunmaktadır.
            Genişleme sürecinde bulunan fakültemizin fiziki alt yapısı büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak uygulamalı dersler için kullanılan alanlar yeterli değildir. Ayrıca laboratuarlardaki donanımların günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.
            Hizmet binamız üniversite kampusu içerisinde ve müstakil bir binadan oluşmaktadır.
 
            * Öğrenci öğretim elemanı oranının değerlendirilmesi (en düşük, en yüksek ve ortalama)
 
            Kurumumuzda lisans düzeyinde bir öğretim elemanı başına 40 öğrenci düşmektedir. Buda öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim ve öğretim alması açısından avantaj sağlarken, öğretim elemanlarının da diğer sosyal ve sportif faaliyet ve araştırma projeleri için daha fazla zaman bulma fırsatı sağlayacaktır.
 
* Diğer engel ve fırsatların değerlendirilmesi
 
            Fakültemizdeki öğretim elemanı sayısının yeterli olması, öğretim elemanları lojmanlarının ve yüksekokulun aynı kampus içerisinde olması, kampus içerisinde bilimsel ve sosyal imkanların geniş olması, özlük hakları açısından diğer üniversitelere göre daha iyi durumda olması hem kurum hem de çalışanları adına fırsat oluşturmaktadır.
 
 
 
 
B Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor
 
* Akademik faaliyetler:
 
            - Araştırma ve eğitim yaklaşımların analizi
 
            Kurumumuzda araştırma faaliyetleri rektörlük bütçesi tarafından karşılanan projeler vasıtasıyla yürütülmektedir. Lisansüstü eğitimleri için diğer üniversitelere gönderilen öğretim elemanlarımızın dönüşünden sonra bu araştırma projelerinin daha etkin bir şekilde yapılacağı düşünülmektedir.
            Eğitim yaklaşımları ve programları konusunda ulusal ve uluslar arası eşdeğer yüksekokulların dersleri ve programları da incelenerek bunlardan yararlanmaktadır. Kurumumuz aynı zamanda öğretmen yetiştiren bir kurum olduğundan öğretmen yetiştiren okulların yeniden yapılanmaları bağlamında müfredat bütünlüğü esaslarını da uygulamaya çalışmaktadır.
            Öğretim elamanlarına yüksek lisans için üniversitemizde; doktora için 2547 sayılı yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda diğer üniversitelerde program bulunmakta; eğitim öğretim bağlamında ise ihtiyaç duyulan kaynak, araç, gereç ve diğer dokümanlar yüksekokulumuzca sağlanmaktadır.
 
            - Araştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve eğitim programlarının tasarımının analizi
 
            Öğrencilerimize anlatılan derslerle bağlantılı araştırma ödevleri verilmekte ve bu suretle araştırma yapmaya yönlendirilmektedirler. Fakültemiz genelinde seminerler ve dergi kulübü çalışmaları yapılarak bilimsel tartışma ortamı sağlanmaktadır.
 
            -Bu programların ve kurumsal birimlerin, Üniversitemiz misyon ve amacını ne ölçüde ve nasıl yansıttığının değerlendirilmesi.
 
            Tasarlanan eğitim programlarımız ve araştırma faaliyetlerimiz üniversitenin genel misyonuna paraleldir.
 
            * Akademik nitelikteki faaliyetler.
 
            - Araştırma ve teknoloji transferinin, sürekli eğitimin, bölgesel ve toplum hizmetlerinin ve benzeri faaliyetlerin analizi. Eğer bazı programların özel olarak belirtilmesi gerekmiyorsa bu analiz kısa ve öz olabilir.(gerektiğinde referanslarıyla birlikte uygun ekler)
 
            Araştırma ve teknoloji transferi için fakülte kütüphanesine dergi, kitap ve benzeri dokümanların yanı sıra tüm öğretim elamanlarına dağıtılan bilgisayarlarla internet ortamında sözü edilen konulara ulaşabilmesi sağlanmaktadır.
            Araştırma faaliyetleri ödev ve bitirme tezi bağlamında belirlenip uygulanmaktadır. Bu faaliyetlerin sonuçlarını ve diğer bilimsel anlamdaki gelişmeleri toplumun özellikle spor alanındaki kesimleriyle paylaşmaya çalışıyoruz.
 
                       
-          Öğrenci destek hizmetlerinin analizi.
 
Öğrenci destek hizmetleri eğitim öğretim bağlamında değişik kaynaklar hizmete sunularak; güncel mesleki konulardaki bilgi ve becerilerinin artırılmasına imkân sağlanmaktadır.
            Akademik danışmanlık ve öğrenci danışmanlığı hizmetleri ile öğrencilerin problemlerine çözüm aranmaya çalışılmaktadır.
 
- Bu program ve kurumsal birimlerin üniversitenin misyon ve amaçlarını ne ölçüde ve nasıl yansıttığının değerlendirilmesi.
 
Fakültemiz yönetimi yürütülen akademik nitelikteki faaliyetlerini iyileştirme ve kalitesinin artırılması için çaba sarf etmektedir. Bu durum üniversitenin misyon ve amacını olumlu bir şekilde yansıtmaktadır.
 
            * Yönetim faaliyetleri:
 
Yönetim uygulamalarının tanımlanması: Merkezi düzeydeki yöneticilerin, idari birimlerin ve fakültelerin/enstitülerin rolleri nelerdir? Bu fakülteler arasında koordinasyon varmıdır? Varsa nasıl sağlanır? Kurumsal liderlik (Üniversite yönetimi) neyi kontrol eder ve neye karar verir? Fakülte dekanları aşağıdaki konularda neyi kontrol eder ve neye karar verir? Fakülte dekanları aşağıdaki konularda neyi kontrol eder ve neye karar verir:
 
- Akademik ve idari personelin seçimi ve terfisi
            - Öğrencilerin seçimi
            - Finans
            - Tüm düzeylerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri
            - Girişimcilik faaliyetlerin geliştirilmesi
            - Araştırma politikası
            - Kurumu yönetişime öğrencileri nasıl dahil eder
            -Yönetim uygulamalarının kurumun misyon ve amaçlarını nasıl yansıttığını değerlendiriniz
            - Üniversitenin insan kaynaklarının, insan kaynakları politika ve uygulamalarının şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlara uygunluğunu değerlendiriniz. (Yaş profili, terfi, personel gelişimi)
            - Kurumun kurumsal yönetişime öğrencileri nasıl dahil ettiğini analiz ediniz.
            - Güçlü ve zayıf yönlerin analizi ve zayıf yönlerin iyileştirilmesine ve güçlü yönlerin kuvvetlendirilmesine yönelik tasarlanan eylem planı 
 
            Yönetim faaliyetleri dekan, dekan yardımcılar, bölüm başkanları, bölüm başkanı yardımcıları ve fakülte sekreteri tarafından yürütülmektedir. Bu yöneticiler kurumun misyon ve amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırken insan kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesini hedeflemiştir.
            Öğrencilerin aralarından seçtikleri öğrenci temsilcileri aracılığı ile kurumsal yönetişime dahil edilmiştir. Ancak bu temsil yüzeysel düzeyde olup öğrencilerin görüşlerini yönetime aktarmakta yetersizdir.
 
2. Kalite izleme ve kalite yönetimi
A Kalite izleme
 
* Kurumda kalite izleme sorumlulukları nasıl paylaşılmaktadır? (örnek olarak, belirli kurul ve komisyonlar, bu konuyla görevli belirli personel, raporlama hiyerarşisi)
 
Kurum eğitim-öğretim ile ilgili kalite düzeyini teorik ve uygulama alanlarında çeşitli ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile yapmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler üzerinde öğretim metotları ve yaklaşımlarının verimliliği derslerindeki başarı oranları, uygulamadaki beceri ve performansları değerlendirilmektedir.
Bilimsel çalışmalar yapılan yayınlar ve projeler bazında takip edilirken, öğretim elemanları her dönem değerlendirme anketleri ile değerlendirilmektedir. Bu anket neticesine göre uygulamalar yapılmaktadır.
 
* Kalite izleme kesin ve açık kalite standartlarına dayanıyor mu? Bu kalite standartları kurum içinde yaygın olarak biliniyor mu ve kabul edilmiş mi? Ortak kalite kültürü var mı?
 
Kalite izleme kesin ve açık kalite standartlarına dayanmadığı gibi, kurum içerisinde kalite izlemek amacı ile kurulmuş her hangi bir organ ya da komisyon bulunmamaktadır. Ancak bu işlem kurum yöneticileri tarafından yapılmaktadır.
Kurumumuzda kalitenin artırılması, mevcut aksaklıkların giderilmesi için bir kalite izleme organı kurulması uyarıcı olma ve yönlendirme açısından faydalı olacaktır.    
 
* Kaynaklar iç kalite süreçlerini desteklemede ne derece yeterlidir? (örnek olarak finans kaynakları, personel geliştirme süreçleri)
 
Eğitim-öğretim araçlarının yenilenmesi ve fiziki alt yapının daha kullanılır duruma getirilmesi için finans kaynakları yetersizdir. İdari ve akademik personel sayısal olarak yeterli olsa da yetenek ve yeterlilik açısından hizmet içi eğitim ve seminerlerle desteklenmeli ve bu konuda bir standart oluşturulmalıdır.
 
* Aşağıdaki hususlarda mevcut kalite izleme süreçleri nelerdir?
 
- Öğretim faaliyetleri
 
Öğretimde asıl amacın öğrencilerin öğrenme kapasitelerinin artırılması olduğu düşüncesi ile öğrenme-öğretme kapasiteleri çeşitli ölçme ve değerlendirme metotları ile ölçülmekte ve sonuçları izlenmektedir.
 
- Araştırma faaliyetleri
 
Proje, araştırma ve tartışma gibi bireysel ya da grup çalışmalarının eğitim sürecinin temel etkinlikleri olarak benimsetme noktasında yapılan çalışmalara ve makalelere ilişkin yıllık olarak verilen raporların değerlendirilmesi.
 
B Kalite yönetimi
 
Kurumdaki kalite izleme ya da yönetimi süreci kalitenin geliştirilmesi bağlamında bir standarda oturtulmamıştır. Bu süreç daha çok klasik yöntemlerle izlendiğinden çalışanların ve öğrencilerin, dolayısı ile öğretim metotları ve yaklaşımlarının gelişmesine çok fazla bir katkı sağladığı söylenemez.
Kurumdaki çalışanların, öğretim sürecinin, araştırma projelerinin, hizmet binasının ve donanımlarının fiziki alt yapılarının detaylı bir incelemesi yapıldıktan sonra, kalite izleme ve yönetimi noktasında bir kurulun kurulması ve bu kurulun sözü edilen noktalarda performansı artırıcı, eğitici ve öğretici bir misyon yüklenerek faaliyet göstermesi gerekmektedir.
 
3. Stratejik yönetim ve değişim kapasitesi
 
* Üniversite dış çevresinde var olan taleplere, tehditlere ve fırsatlara ne derece cevap vermeye hazır?
* Kurumun stratejik yönetiminde dış çevreden temsilciler nasıl yer alıyorlar?
* Üniversitenin gayeleri doğrultusunda hangi değişikliklerin yapılması beklenmektedir?
* Faaliyetler ( çalışma programları, araştırma gibi ) ile şu anki ve gelecekteki misyon ve gayeler arasında nasıl daha iyi bir uyum sağlanabilir?
* Bu gelişmelerde kalite izleme ve kalite yönetimi nasıl rol oynamaktadır?
 
            Fakültemiz dış çevresini analiz ederek; taleplere, tehditlere ve fırsatlara cevap vermek için bazı faaliyetler yürütmektedir. Ancak Beden Eğitimi ve Spor gibi sonucu çok uzun sürede alınabilen faaliyetlerde ne denli başarılı olunduğunun izlenmesinde zorluklar vardır. Gerek yöredeki spor kulüplerinde gerekse üniversitemiz takımlarında hem antrenör, hem de sporcu bazında taleplere cevap verilmektedir. Ayrıca muhtelif seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinliklerin yanında radyo ve televizyon konuşmaları ile Beden Eğitimi ve Spor konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
            Yetenekli sporcular, özel yetenek sınavında objektif ölçüm kriterleri ile değerlendirilerek fakültemize alınmakta; kendilerine mesleki formasyon kazandırılmakta, bunun doğal sonucu olarak da sporda geri kalma ve başarısız olma tehdidi ile gençlerin zararlı alışkanlıklar edinmesi bertaraf edilmektedir.
            Fakültemiz dış çevrede var olan taleplere cevap verebilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Bu bağlamda yöredeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve spor kulüpleri ile gerekli iletişim ve iş birliği sağlanmak suretiyle mensuplarımızın bilgi ve deneyimlerini bu kesime aktarmaları sağlanmaktadır.
            Bütün bunlarla birlikte kurumumuzda standartların oturtulduğu bir kalite izleme ve yönetimi mekanizmasının olmaması stratejik yönetim ve değişim kapasitesi anlamında bir engel oluşturmaktadır.