Tıp Fakültesi

YATAY GEÇİŞ VE DERS MUAFİYETİ HAKKINDA

MADDE 14 - 

(1) Yatay geçiş kontenjanları ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak belirlenir ve uygulanır.

(2) Yatay geçiş başvuruları fakülte yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) İngilizce Tıp Bölümünde yabancı dil ve hazırlık sınıfı muafiyet işlemleri, 4.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

(4) İngilizce bölümüne yatay geçiş yapacak öğrencilerin, İngilizce eğitim-öğretim yapan bir fakülteden başvuru yapmış olmaları zorunludur.

(5) İlgili mevzuat uyarınca fakülteye kayıt yaptıran veya yatay geçiş yapan öğrenci, kayıt sonrası iki hafta içinde, daha önce yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim gördüğü; Ortak zorunlu derslerden, muaf olmak isteğiyle ile ilgili yazılı olarak dekanlığa başvuruda bulunabilir. Muafiyet için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

(6) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esaslarına göre yapılır.

         Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları için; Okuduğu üniversiteden onaylı 1) Not Döküm Belgesi (Transkript), 2) Disiplin durumunu gösterir belge, 3) Yükseköğretim programına yerleştiği yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav sonuç belgesi, 4) Ders içerikleri, 5) Özel durumlar için fakülte tarafından ihtiyaç duyulan diğer belgeler.

          Müracaat evrakları; posta ve kargo ile kabul edilmeyeceğinden, Fakültemize elden teslim edilmesi gerekmektedir.