Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

K.K.Eğitim Fakültesi Dergisi

YAZIM İLKELERİ

 MAKALE GÖNDERME

Makalenin bir nüshası isimli, üç nüshası isimsiz, toplam dört nüsha A4 kâğıda lazer baskı kalitesinde çıktısı alınarak, CD ile birlikte dergiye gönderilmelidir.

 Cd`de, dosya ismi, ilk yazarın soyadı ve makale başlığının ilk üç kelimesi bulunmalıdır.

 Yayımlanan makalelerin her türlü ortamda yayım ve yayın hakkı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisine aittir. Değerlendirme için makale gönderen yazarlar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılır.

 Yayımlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

 Yayımlanmak üzere gönderilen bir makale, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu hususları içeren “Yayın Teslim Formu” tüm yazarlarca imzalanarak makale ile birlikte sunulmalıdır.

  

ANLATIM

1. Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.

 2. Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır.

 3. Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır.

 4. Ele alınan konu veya problemin mevcut literatürdeki yeri, neticede amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.

 5. Probleme, araştırmacı/araştırmacıların hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaştıkları gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir.

 6. Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Bunlar (anket formları, mülâkat protokolleri, testler, dayanak oluşturan bilimsel normlar vb.) gerekli olduğu durumlarda aynen, örneklenmesi durumunda okuyucunun anlamasını kolaylaştırıcı ve değerlendirmesine imkân tanıyıcı biçimde sunulmalıdır.

 7. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.

 8. Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır.

 9. Sonuçların yorumları, varsa literatürdeki diğer kaynaklarla değerlendirilmelidir.

 

YAZIM

KKEFD` e sunulacak makaleler "Publication Manual of the American Psychological Association" nın (American Psychological Association, 2001) 5. baskısında tarif edilen APA` ya uygun olarak hazırlanmalıdır. Türkçe metinlerin imlâları Türk Dil Kurumu` nun yayımladığı İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

 Makaleler Türkçe, Almanca, Fransızca veya İngilizce ile yazılabilir.

 Başlık hem Türkçe, hem İngilizce olmalıdır.

 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır.

Makalede 3-6 arası anahtar kelime verilmelidir.

 Atıflar dipnotta gösterilmemeli, alıntı yapılırken çift tırnak işareti içinde sunulmalı ve sonunda (Bülbül ve Yıldırım, 2000, 122) şeklinde kaynak belirtilmelidir. Alıntı yapılmamış atıflar ise; "...Bülbül (2010) de benzer bulgular elde etmiştir. ..."şeklinde yapılmalıdır.

 Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı adı altında alfabetik olarak verilmelidir.

 

KAYNAK GÖSTERME

Kitap:

Yıldırım, A, ve Bülbül, M. (2005). Yazınsal Metinlerin Dil Eğitimine Katkısı (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Konya, Çizgi Kitabevi.

Editörlü kitapta yayımlanmış bölüm:

Sprinthall, N. A., Reiman, A. J. ve Thies-Sprinthall, L. (1996). Teacher Professional Development. Yayımlandığı Kitap J. Sikula, T. J. Buttery, ve E. Guyton (Editörler), Handbook of Research on Teacher Education (666-703). New York, NY: Simon & Schuster Macmillan.

Bir kurum tarafından yayımlanmış kitap:

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. (1996). Millî Eğitim ile İlgili Bilgiler. Ankara: Ders Aletleri Yapım Merkezi Matbaası.

Dergi makalesi:

Martin, M. (1997). Emotional and Cognitive effects of Examination Proximity in Female and Male Students. Oxford Review of Education, 23(4), 479-486.

Nakiboğlu, C. (2001). ?Maddenin Yapısı? Ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarına Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.

Doktora tezi:

Hennessey, M. G. (1991). Analysis of Conceptual Change and Status Change in Sixth-Graders` Concepts of Force and Motion. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The University of Wisconsin, Madison.

Bildiri:

Aycan, Ş., Kaynar, Ü., Türkoğuz, S. ve Arı, E. (2002, Eylül). İlköğretimde Kullanılan Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.

Çeviri kitap:

Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun) Adana: Baki Kitabevi.

Gazete makalesi:

Ülsever, C. (2002, 7 Aralık). Bu Bayram Çocuk Oldunuz mu? Hürriyet, s.16.

Elektronik kaynaklar

Web sitesi:

Bulunması gereken bilgi:

- İnternet belgesinin yazarı veya sorumlusunun adı (soyadı, adı),
 - Belgenin internet yayınına sunulma veya en son güncellenme tarihi (parantez içinde),
 - İnternet belgesinin adı,
 - İnternet adresi (<üçgen ayraç içinde>),
 - Yazar(lar)ın internet sayfasına eriştikleri en son tarih (parantez içinde).

Örnek: Çakıroğlu, E. (2002, Mart 15) UFBMEK-5.
 (2002, Aralık 23)

Kişisel internet sitesi, genel internet sitesi, elektronik kitap ve elektronik postalar da bu şekilde kaynak gösterilecektir.

 

BİÇİM

Bir sayfada muhatabın yazışma adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası sunulmalıdır.

Makale için gerekli ayarlar şu şekildedir:

 Sayfa düzeni: A4 kâğıt boyutunda
 Kenar boşlukları: Üst: 4,5 cm, alt: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, sağ: 2,5 cm
 Satır aralığı: 1,5
 Yazı fontu: Times New Roman
 Makale başlıkları: 14 punto ve koyu
 Yazar adları: 10 punto ve normal
 Yazar adresleri: 10 punto ve italik
 Özetler: 10 punto ve italik
 Metin: 12 punto ve normal
 Tablo ve şekil adları: Times New Roman, 10 punto ve normal
 Tablo ve şekil yazıları: Times New Roman, 10 punto ve italik
 Bölüm ve alt-bölüm başlıkları:
 1. Seviye: Ortalı, 12 punto ve koyu
 2. Seviye: Ortalı, 12 punto ve italik
 3. Seviye: Satır başı, 12 punto ve normal
 4. Seviye: 1 tab, 10 punto ve koyu

 Makaleler en fazla 12 sayfa olmalıdır.