Sosyal Bilimler Enstitüsü

YETERLİK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

İçinde bulunduğumuz Pandemi süreci nedeniyle yeterlik sınavları ertelenmiştir. 
İlerleyen zamanlarda yeterlik sınavı takvimi belirlenecek ve web sayfamızdan duyurulacaktır.  


Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları Madde 20 (4)'te yer aldığı üzere yeterlik sınavları Kasım-Aralık ve Nisan-Mayıs aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Uygulama Esaslarında yer alan yeterlik sınavları ile ilgili madde aşağıdaki gibidir. 

Yeterlik sınavına girecek olan enstitümüz öğrencilerine duyurulur.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavında danışman oy hakkına sahiptir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavları Kasım-Aralık ve Nisan-Mayıs aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Bu sınavların her birinden en az 75 puan almak zorunludur. Başarı notunun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya bu sınava girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile semineri başarı ile tamamlamış bir öğrenci bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması şartıyla yüksek lisans programına geçebilir. 
Paylaş Paylaş Paylaş