Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

ATATÜRK    ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

Merkezin    Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) İlk aşamada Bilim ve Sanat merkezlerine kayıtlı üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuklara, üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, sorgulama, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak,

b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara ilgi duydukları Fen bilimleri, Sosyal Bilimler, farklı sanat ve spor dalları ile ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak,

c) Öğrencilerin uymak zorunda oldukları okul müfredatı dışında, bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere üniversite imkânları ile bu bilgiyi ve ihtiyaç duyulan şartları temin etmek,

ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken öğrencinin ufkunun genişletilmesinde tecrübeli akademik personel ile rehberlik edilmesi,

d) Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncellemelerine katkıda bulunmak,

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) İlk aşamada Bilim ve Sanat merkezlerine kayıtlı üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede Eğitim-Öğretimi aksatmayacak dönemlerde, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz/kış okulu tarzında etkinlikler düzenlemek,

b) Üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek amacıyla Üniversitedeki kazanımları ile başarılarını yerel dergi ve yayın organlarında yayımlamak,

c) Üstün yetenekli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Merkezin    Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Bu konuda araştırma ve uygulama deneyimine sahip Üniversitenin Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcılarının görev süresi de Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır ve Merkez Müdürü, Yardımcılarından birisini yerine vekâlet etmek üzere seçer ve bu kişi Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye, Merkez Müdürü dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Merkez yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Merkez danışma kurulu 

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulunun teklifi yahut Rektör tarafından re’sen seçilmek üzere en fazla otuz üyeden oluşur, görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Merkez Danışma Kurulu; yılda iki defa, okul dönemleri ile eşzamanlı ve dönem başlarında belirlenen tarihte olmak üzere Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Çeşitli    ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.