Bilgi Rehberleri

DERS KAYIT KURALLARI

DERS KAYITLARINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER

(2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 3. veya Daha Üst Sınıflarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin)

Ders Kayıtları İle İlgili  İşlemler

Ders Kayıtları İle İlgili Olarak Yapılacak Olan İş/İşlemlere Ait Yönetmelik Hükümleri

Alınabilecek En Fazla Kredi Miktarı

Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yıl/yarıyıl için alabilecekleri maksimum kredi miktarı ilgili programın müfredat kurallarına bağlı olarak Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından kontrol edilir. Kayıtlı olunan program için belirlenen kredi miktarından fazla kredide ders almak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerine izin verilmez. İlgili programda ortak zorunlu ders/ler varsa bu ders/ler maksimum kredi sınırlaması dışında tutulur. (Madde 15/1)

Ders Alma İşlemlerinde Öncelikler

Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde azami kredi saati miktarına ilaveten birer ders verilir. (Madde 15/2)
Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin alınıp başarılması gerekir. (Madde 15/4)
Öğrenciler, öncelikle (Z) veya (FF) harf notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. (Madde 15/6)

Üst Yarıyıldan Ders Alma

Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibarıyla müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere ilave olarak en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin kredi saati haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir. (Madde 15/5)

Alt Yarıyıldan Ders Alma

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. (Madde 15/8)

Başarısız Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj (2,00) notunun  altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri hâlinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. (Madde 29/1)

Yukarıda yazılı kurallardan dolayı ders kaydı yapamayan veya eksik yapan öğrencilerin durumları hakkında öğrenciler, danışman öğretim elemanları tarafından bilgilendirileceklerdir.