Bilgi Rehberleri

Ders Kayıt

DERS KAYIT KURALLARI

DERS  KAYITLARINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER

Ders Kayıtları İle İlgili  İşlemler

Ders Kayıtları İle İlgili Olarak Yapılacak Olan    İş/İşlemlere Ait Yönetmelik Hükümleri

Alınabilecek En Fazla Kredi Miktarı

Ön lisans ve lisans programlarında bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı en fazla 40’tır. Belirlenen AKTS değeri, tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez. Dördüncü fıkrada yer alan hüküm kapsamında olmak üzere AGNO’su 2,50 ve üzerinde olan bir öğrencinin alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı en fazla 45’tir. (Madde 15/1)

Ders Alma    İşlemlerinde Öncelikler

Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde azami kredi saati miktarına ilaveten birer ders verilir. (Madde 15/2)

Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin alınıp başarılması gerekir. (Madde 15/3)

Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları veya alıp devamsızlıktan (Z) harf notu ya da başarısızlıktan (FF) harf notu almış oldukları ders/derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. (12/3)

Üst    Yarıyıldan Ders Alma

Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ilgili yarıyılda almaları gereken 30 AKTS’ye ilaveten ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, en çok 15 AKTS’ye kadar daha ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin AKTS miktarı kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 15 AKTS’ye kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan ilave derslerin AKTS miktarı, haftalık azami AKTS miktarını aşmamak üzere en çok 30 AKTS olabilir. (Madde 15/4)

Alt    Yarıyıldan Ders Alma

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami AKTS sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. (Madde 15/6)

Başarısız    Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak, öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır. (Madde 29/1)

Yukarıda yazılı kurallardan dolayı ders kaydı yapamayan veya eksik yapan öğrencilerin durumları hakkında öğrenciler, danışman öğretim elemanları tarafından bilgilendirileceklerdir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi