Bilgi Rehberleri

Ders Kayıt

DERS KAYIT TAKVİMİ

DERS KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SÜREÇ

Yapılacak Olan 

İş/İşlem

Yapılacak Olan 

İş/İşlemin Tarihi

Yapılacak İş/İşlem İle İlgili  Yönetmelik Hükümleri

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İşlemleri

01 - 19 Şubat

2021

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yıl başında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında, yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise şubat ayında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (10/4)

Ders Kayıt İşlemleri

15 - 19 Şubat

2021

Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşir. (Madde 12/1-a)
Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. (Madde 12/2)

Danışman Ders Onay İşlemleri

16 - 22 Şubat

2021

Akademik takvimde yer alan ders kayıt dönemlerinde öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinde kayıt yaptırmak istediği dersleri inceler ve süresi içerisinde onaylar. Ders kayıtları ile ilgili olarak öğrenci ve danışman tarafından yapılan işlemlerin her biri ayrı ayrı olmak üzere Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıt altına alınarak ders kaydının yapıldığı sayfada gösterilir. 

Mazeretli Ders Kayıt ve Onay İşlemleri

01 - 05 Mart 

2021

Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. (Madde 12/2)

Ders Değiştirme (Ekle & Bırak) İşlemleri

 22 - 26 Şubat

 2021

Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihini takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir. (Madde 15/9)

Ders kaydına yönelik iş ve işlemler yukarıda belirlenen tarihler arasında yapılacak ve bu işlemlerin tümü 05 Mart 2021 tarihinde tamamlanmış olacaktır.