Sosyal Bilimler Enstitüsü

KABUL ŞARTLARI

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1)  1 adet Fotoğraf

2)  Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti

3)  2011 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi’nin veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti (Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puanı olanlar veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan belirtilen puanların karşılığı puan almış olanlar, Y. Lisans programına müracaat edebilirler). Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları’na müracaatta ALES şartı aranmaz.

4) Lisans ve Y. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi onaylı sureti, [Üniversitemiz eski mezunlarının lisans transkriptlerinin 4’lü sisteme göre olması gerekmektedir].

5) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre belirlenmiş adayların notlarının 100'lük sitemdeki karşılıkları "Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablousu" esas alınarak belirlenecektir.

6) Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine müracaat edecek olanlar, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için yukarıda belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

7) Ön kayıt müracaatları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından )otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.

8) İnternet üzerinden müracaat eden adayların,  evraklarını enstitüye teslim edip müracaatlarını başvuru tarihleri içerisinde onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

9) Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip, başvurularını onaylattıktan sonra, ön kayıt süresi içinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde bizzat yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat kaydını yaptıramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye dâhil edilmeyeceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. İlk aşamada, kontenjan sayısı kadar asıl aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar bittikten sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde yedekten kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları yapılır.

2) Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı 55 puandan aşağı olamaz. Kazananların belirlenmesinde en yüksek ortalamadan başlanarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

3Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

4) Y. Lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulu’nca yürütülmekte olan İngilizce Hazırlık sınıflarına devam edebilirler.

5) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtildiği gibi, yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylara, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.