Bilgi Rehberleri

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebatında)

2) Yüksek lisans için Lisans,  Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

1) Aday, müracaat tarihleri içerisinde, internet ortamında Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)'nde yer alan formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri ilgili enstitüye iletildikten sonra başvuru işlemi enstitü tarafından onaylanır. Başvurusunu yapan yabancı uyruklu adaylar, evraklarını şahsen teslim edecekler veya e-posta yoluyla eksiksiz olarak göndereceklerdir.  Evrakların eksik olması hâlinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) Aday, başvuru işlemi onaylandıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak tercih ekranından tercihlerini yapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yükseklisans programlarına başvuran adaylar, başvuru şartlarını sağladığı programlardan 3 (Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci adayları 1) tercih yapacaklardır. Öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak tek bir yükseklisans programına yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylara ait sıralama listesi  Üniversite web sayfasından ilan edilir.

4) Doktora programlarına başvuracak adayların, ana dilleri dışındaki (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça ) dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. 

Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir. Uluslararası TOEFL - IBT - PTE Academic sınav sonuç belgelerinin Üniversitemiz Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından doğrulanması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek için lütfen tıklayınız

5) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

6) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.

7) Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde  yaptırılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Not döküm belgelerindeki dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları  YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre belirlenir.

2) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u değerlendirmeye alınır. Kış Sporları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına başvuruların değerlendirmesinde mezuniyet notunun %40’ı, Türkçe dil sınav notunun %20’si ve yeterlik (dosya incelenmesi veya uygulamalı) sınav notunun %40’ı dikkate alınır.

3) Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u  değerlendirmeye alınır.

4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir.

5) Geçerliliği kabul edilen merkezlerden iki yıl içerisinde alınan Türkçe Yeterlik Belgesi bulunan adayların belgelerindeki puanları değerlendirmeye alınacaktır. Geçerli Türkçe Yeterlik Belgesi bulunmayan adayların Türkçe Dil Sınavı, Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATATÖMER) tarafından yapılır. ATATÖMER’de yapılacak sınava girecek adayların başvuru takviminde belirtilen tarihe kadar sınav kaydı yaptırması ve sınava girmesi gerekmektedir. Bu sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

6) Sınavda başarısız olan öğrenciler, ATATÖMER tarafından verilen Türkçe eğitimine devam ederler veya  kendi olanakları ile Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar.

7) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.

8) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.

KESİN KAYIT EVRAKI

1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)

2) Yüksek Lisans için lisans, doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi, lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),

3)  “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,

4) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra),

5) Öğrenim Gideri Dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinden Kurum Tahsilatları İşlemleri olarak yatırabilirler),

6)  Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini T.C. Ziraat Bankası’nın 34897678-5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye bildirmek zorundadırlar.