Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SIKÇA SORULAN SORULAR

DOKTORA EĞİTİMİ

1Doktora Başvurularında Sahip Olunması Gereken Şartlar Nelerdir? 
Doktora kadrolarına başvuru koşullarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz
Başvuru Koşulları izle

2Doktora Eğitiminin (Tez Teslim Süresi) Asgari ve Azami Süreleri Ne Kadardır? 
Doktora eğitiminin süresi (tez teslim süresi) en erken 8. yarıyılın başlangıcı en geç 12. yarıyılın sonudur

3Danışman Ataması Nasıl Yapılır?
Danışman ataması, Ana Bilim Dallarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır

4Ortak Danışman Atanması İçin İzlenecek Yol Nedir?
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ile atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir (bkz. Uygulama Esasları madde: 9/2). Ana bilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

5Danışman Değişikliği İçin Ne Yapılmalıdır?
Danışman ve/veya öğrenci dilekçesi ve danışman değişiklik formu ile birlikte bölüm üst yazısı enstitüye gönderilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Danışman Değişiklik Formuna Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.
Danışman Değişiklik Formu indir

6Kayıt Dondurma Talebi Hangi Durumlarda ve Ne Zaman Yapılabilir?
Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın ilk 10 iş günü içinde yapılır (bkz. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde: 19).

7Başvuru Formlarına Nereden Ulaşılır?
Lisansüstü formlarını indirmek için tıklayınız izle

8Doktora Eğitiminde Kayıt Silme İşlemi Hangi Durumlarda Gerçekleştirilir?
Öğrenci;
A. Aldığı dersleri azami süresi içerisinde  başarılı olarak tamamlamadığında
B. Son teslim süresine kadar seminerini teslim etmediği veya başarısız olduğunda
C. Yeterlik sınavına en geç 5. yarıyıl sonuna kadar girmediği (öğrenci süresi içerisinde yeterlik sınavına girmezse başarısız kabul edilir) ve/veya 5. yarıyılda başarısız olup 6. yarıyılda da yeterlik sınavına girmemesi ve/veya başarısız olması durumunda
D. Yeterlik sınavında 2 kez üst üste başarısız olduğunda
E. İki defa üst üste veya üç defa aralıklı TİK raporu vermediği ve/veya TİK raporlarında başarısız olduğunda
F. Azami süresi içerisinde tezini teslim etmediğinde 

G. Bunlar dışında 
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararınca kayıt silme işlemi yapılır.

9Doktora Derslerinin Tamamlanması ve Seminerin Son Teslim Süresi Ne  Zamandır?
Doktora dersleri  ve seminer en geç 4. yarıyıl bitiminde tamamlanmalıdır.

10Derslerini Azami Süresi İçinde Tamamlamayanların Yönetmeliğe Göre  Durumu Nedir?
4. yarıyıl sonunda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir

11Seminer Çalışması Ne Zamana Kadar Teslim Edilmelidir?
Yeterlilik sınavı öncesi seminer başarılı olarak enstitüye teslim edilmelidir

12Ders Döneminde Alınması Gereken Asgari Kredi Miktarı Ne Kadardır?
Alınması gereken asgari kredi sayısı 21’dir.

13Seminer Tesliminde İzlenecek Yollar?
Seminer çalışması öğrenci tarafından Lisansüstü Etkinliklere yüklenmelidir.

14Zorunlu Ders Nedir? Öğrenim Görülen Programın Zorunlu Dersleri Nelerdir?  
Alınması ve başarılı olunması gereken dersler “Zorunlu Ders” olarak adlandırılır. Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarında "Araştırma Yönetimi ve Etik" 2020-2021 bahar yarıyılında itibaren ise doktora öğrencilerine "Proje Hazırlama" dersi zorunlu ders olarak alınması gerekmektedir.

15Yeterlik Sınavına Müracaat Şartları, İzlenecek Yol ve Doldurulması  Gereken Formlar Nedir?
Adayın yeterlik sınavına girebilmesi için asgari ders yükünü başarı ile tamamlamış olması ve seminerini teslim etmiş olması gerekir. 2021 yılı itibarı ile Yeterlik Sınavı OBS üzerinden yapılacaktır.
Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu indir
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu indir

16Yeterlik Sınavına İlk ve Son Giriş Dönemleri Ne Zamandır?
Öğrenci asgari kredi miktarını tamamlayıp seminerini teslim ettikten sonra yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavına en geç 5. yarıyıl içinde girilir.

17Yeterlik Sınavına Giriş Hakkı Ne Kadardır? 
Yeterlik sınavına 2 giriş hakkı vardır.

18Yeterlik Sınavını Süresi İçinde Geçemeyen Öğrencinin Durumu Nedir?
Enstitü ile ilişiği kesilir

19Yeterlik Sınavı Sonrası İzlenecek Yol ve Doldurulması Gereken Formlar  Nedir?
Yeterlik sınavı sonrasında aşağıdaki formlar doldurularak, bölüm aracılığıyla enstitüye iletilir. 
Yeterlik Yazılı Sınav Formu indir
Yeterlik Sözlü Sınav Formu indir
Yeterlik Sınavı Sonucu Formu indir

20Tez Konusu Önerisi Ne Zamana Kadar Verilebilir?
Yeterlik sınavı başarıyla tamamlanıp, tez izleme komitesi oluşturulduktan sonra verilir

21Tez İzleme Komitesi (TİK) Nasıl Oluşturulur ?
Yeterlilik sınavından başarılı olanlar için tez izleme komitesi (TİK) bir ay içerisinde ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla oluşturulur (bkz. UE Madde 21(1). 
Aşağıdaki form doldurularak, Ana Bilim Dalı aracılığıyla enstitüye iletilir.
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu indir

22Tez Konusu Önerisinde İzlenecek Yol ve Doldurulması Gereken Formlar  Nedir?
Öğrenci danışman ile birlikte tez konusunu belirler, Tez İzleme Komitesine (TİK) sunum yapar, sunum kaydı, Etik Kurul Onayı, Tez Konusu Önerisi Şablonu ve Tez Önerisi Etik Bildirim ve İntihal Beyan Formu ile birlikte  Ana Bilim Dalı kanalıyla veya Lisansüstü Etkinliklerden gönderilmesi gerekmektedir.

23TİK Raporları Hangi Dönemlerde Verilir? 
Tez izleme komitesi raporları yılda iki kez olmak üzere (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) verilir. 
Aşağıdaki Linkten Ara Rapor Formunu İndirebilirsiniz.
Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu indir

24En Fazla Kaç TİK Verilmediği Takdirde Öğrencinin Kaydı Silinir?
Tez izleme komitesi raporları, 2 kez üst üste veya 3 kez aralıklı olarak verilmediği ya da bu raporların başarısız olarak değerlendirildiği durumlarda, öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. 

25Öğrencinin Tez Teslimi Yapabilmesi İçin En Az Kaç TİK Vermesi Gerekir?
Tez önerisi kabul edildikten sonra, en az 3 adet başarılı tez izleme komitesi raporu düzenlenmesi gerekir.

26Öğrencinin Tez Teslimi Yapabilmesi İçin Toplam Kaç  AKTS’si Olmalıdır?
Öğrencinin tez teslimi yapabilmesi için toplam 240 AKTS’sinin olması gerekmektedir.

27Tez Savunması Başlangıç Aşamasında İzlenecek Yol Nedir?
Tez savunması öncesi aşağıdaki formlar doldurularak ana bilim dalı kanalıyla enstitüye ulaştırılır. Enstitü yönetim kurulu kararından sonra öğrenci belirlenen tarihte tez savunmasına alınır.
1. Doktora Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu indir
2. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu indir
3. Etik Bildirim ve İntihal Beyan Formu indir (İntihal raporu danışman tarafından Turnitin programından alınır. İntihal oranı belirlenen oranın altında olmalıdır)
4. Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu indir

28Tez Tesliminde İzlenecek Yol Ve Doldurulması Gereken Formlar Nedir?
Tez savunmasında başarılı olan öğrenci aşağıdaki formları doldurarak tez ile birlikte enstitüye teslim eder.
1. Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu indir (5 Adet) (Her bir jüri üyesi tarafından doldurulan ıslak imzalı formdur)
2. Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu indir

29Tez Eseri İçerisine Konulması Gereken Formlar Nelerdir?
1. Tez Onay Sayfası indir

30Öğrencinin Doktora Mezuniyet işlemleri için Enstitüye Teslim Edeceği Evraklar Nelerdir?
1. Tez, baskı öncesi yazım kurallarına uygunluğunun denetlenmesi için enstitüye gösterilmelidir
2. Tez kapağı enstitüden temin edilir
3.YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden Tez Veri Giriş Formu üretilerek imzalı, 1 adet çıktı enstitüye teslim edilir
Tez veri giriş formu üretmek için tıklayınız
5. Savunma sonrasında tez teslim beyan formu jüri üyelerine imzalatılmalıdır.
Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu indir (her jüri üyesi tarafından doldurulur)
6. 1 adet enstitüye, 5 adet danışman ve jüri üyelerine, 1 adet öğrenciye olmak üzere toplam 7 adet ciltli tez (2. danışman olması halinde 8 adet ciltli tez) bastırılarak enstitüye teslim edilmeli ve Enstitü Müdürü’nün imza onayı alınmalıdır
7. Enstitüye 1 adet CD’ye yazdırılmış tez ( PDF formatında kaydedilerek) teslim edilir.
CD’nin içeriğinde 1 adet dosya ( tezin tamamı) bulunacaktır. 

Buradaki bilgiler öğretim elemanları ve öğrenciler için pratik bilgiye ulaşım amacıyla, yönetmelikler ve uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmış olup hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Hukuki süreç ve itiraz durumlarında esas olan yönetmelikler ve uygulama esaslarıdır.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi